Overlegplatform & Kenniscentrum

voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen

VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.

Kenniscentrum

VLARIO verzamelt kennis via constant overleg en ervaringsuitwisseling met alle marktpartners, via het initiëren van praktijkonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Specialisten

VLARIO verzamelt specialisten in verband met het beheer van hemel- en afvalwater, meer bepaald de opvang, de afvoer en de behandeling van hemel- en afvalwater in Vlaanderen.

Verspreiding

VLARIO draagt deze kennis uit in Vlaanderen via publicaties en via het organiseren van studiedagen, debatavonden, voordrachten en lessencycli.

Ondersteuning

VLARIO ondersteunt alle Vlaamse actoren in hun streven naar kwaliteit en in de toepassing van de krachtlijnen voor geïntegreerd rioleringsbeleid.

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30 of via het contactformulier.