VLARIO-dag 2018

Op dinsdag 27 maart 2018 vindt de 25ste VLARIO-dag plaats en dit laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. Traditiegetrouw houden we hier de vinger aan de pols en blikken we vooruit op de uitdagingen.

Schrijf u hier in:

Het thema van de VLARIO-dag 2018 is “Wat hebben pensioenen en rioleringen gemeen?”. Een ongewone keuze lijkt misschien, maar tijdens de VLARIO-dag zullen de verschillende sprekers hier dieper op ingaan.

We nodigen u heel graag uit voor het grootste evenement binnen de rioleringssector in Vlaanderen. Naast een inhoudelijk heel interessant programma bieden we u daarna het ideale netwerkmoment aan op onze rioleringsmarkt. Meer dan 60 exposanten tonen u hun allerlaatste nieuwigheden.

Om 14u00 is een overlegmoment voorzien met de voorzitters van de werkgroepen.
Al uw vragen en suggesties worden hier besproken en ter harte genomen. Alle werkgroepvoorzitters zijn aanwezig op een centrale plaats van de rioleringsbeurs.

Om 15u00 is een feestelijk moment voorzien voor de 25ste VLARIO-dag.
Einde omstreeks 17u00.

 

 

 

 

VLARIO-dag 2017

Op 14 maart 2017 vond de VLARIO-dag plaats in Antwerp Expo. Wij mochten een record aan inschrijvingen ontvangen.In onze nieuwsbrief van maart vind u een terugblik op onze VLARIO-dag. De presentaties zijn beschikbaar op het ledengedeelte.

 

 

Programma

08u30:   Ontvangst en registratie

09u30:   Openingswoord door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege

09u50: Wat mag en moet er met de gemeentelijke saneringsbijdrage worden betaald?

 • Kosten voor riolering: rapportering 2015 – door Peter Aelterman, Diensthoofd Kostenaanrekening Doelgroepen, VMM

Welke kosten voor gemeentelijke sanering werden gerapporteerd? Hoe wordt de gemeentelijke sanering gefinancierd? En hoe zorgen we ervoor dat de middelen kostenefficiënt besteed worden?

 • Besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage? Door prof.dr. Lode Vereeck, Universiteit Hasselt, faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen

Waarvoor wordt de saneringsbijdrage aangesproken (investeringen?, exploitatie?, onderhoud waterlopen?, overheadkost?, inningsbijdrage?, studies?  …)? Waarom zijn er minder uitgaven dan inkomsten? …

 • Een toekomstblik op de gemeentelijke financiële mogelijkheden – Door Jan Leroy, directeur Bestuur, VVSG

Gemeenten hebben het moeilijk en de investeringsgraad daalde de laatste jaren. Ziet dit er terug wat rooskleuriger uit?

 • Praktische implementatie van de vermijdbare hemelwaterheffing. Het kan! – Door Frank Werner Grauvogel, gemeente Burscheid (Duitsland)

Hoe kan de vermijdbare hemelwaterheffing geïmplementeerd worden. Steeds horen we dat het praktisch en administratief te moeilijk en complex is. Maar is dit zo?

11u15: Koffiepauze

11u45:   BLOK A

 • Rondetafelgesprek over de oplossingen om schade door regenwater te beperken
  • Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid – burger, overheid en landbouw: introductie door Patrick Willems, KU Leuven
  • Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we eraan doen? Debat met Robin De Smedt (Ruimte Vlaanderen), Kris Cauwenberghs (Vlaamse Milieumaatschappij), Wauthier Robyns (Assuralia), Leen Franchois (Boerenbond), Wim Van Gils (Natuurpunt) met als moderator Lode Roels (VRT)

11u45: BLOK B

 • Een nieuw rekeninstrument voor rioleringsontwerpen SIRIO – Door Vincent Wolfs, KU Leuven
 • Het belang van goed onderhoud van de bestaande riolering en hoe gaan we om met rioolrenovatie?  – Door Danny Verhulst, Voorzitter Werkgroep 7 van VLARIO
 • Het afvalwaterinformatiesysteem : AWIS – Door Koen De Witte, Afdeling Ecologisch Toezicht, Vlaamse Milieumaatschappij
 • Uitvoeringscertificatie: hoever staan we en wanneer wordt dit ingevoerd?  – Door William Martens, Voorzitter Werkgroep Rioolbeheerders
 • Overzicht van de realisaties van de werkgroepen – Door Riet Lismont, projectleider Kennisbeheer VLARIO

13u: Slotwoord – Door Wendy Francken, directeur VLARIO 

Aansluitend walking-lunch op de rioleringsmarkt en bekendmaking winnaar van de fotowedstrijd VLARIO-dag 2017.

Einde omstreeks 17u.

 

 

 

VLARIO-dag 2016

Op dinsdag 22 maart 2016 hielden we naar goede traditie onze jaarlijkse VLARIO-dag. Hoe maakt een gemeente de riolering zichtbaar voor zijn burger? Dit was de centrale vraag waarrond we dit jaar werkten.

Binnenkort vindt u hier het verslag en de foto’s terug van onze VLARIO-dag.

De getoonde interviews en filmpjes kan u alvast herbekijken via ons Youtube-kanaal VLARIO kenniscentrum.

Bekijk de foto’s

VLARIO-dag 2015

Op dinsdag 24 maart 2015 hielden wij – naar goede traditie – onze jaarlijkse VLARIO-dag. Ook dit jaar met een interessant programma en het laatste nieuws uit onze sector.

Vlaams Minister Joke Schauvliege gaf de aftrap. Een evaluatie van 10 jaar hervorming
watersector werd gemaakt door onze voorzitter professor Jean Berlamont. Vervolgens gaf Marcel
Goerke van IKT Duitsland een toelichting over de Vermijdbare hemelwaterheffing: hoe werd
deze Europese verplichting in Duitsland geïmplementeerd en wat zijn de ervaringen momenteel?

De VLARIO-dag was méér dan een studiedag. Het was opnieuw het jaarlijkse trefpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector. Wij hopen u ook volgend jaar weer massaal te mogen begroeten.

Bekijk de foto’s

 

VLARIO-dag 2014

Op dinsdag 1 april 2014 vond de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Deze editie zoals vertrouwd een boeiend programma en het laatste nieuws uit onze sector.

Onze nieuwe voorzitter professor Jean Berlamont stelde de wisselwerking tussen ons vernieuwde Kenniscentrum en het Overlegplatform met zijn werkgroepen voor. De vele vraagtekens rond de financiële draagkracht van de gemeenten en hun rioleringsverplichtingen werden eveneens uit de doeken gedaan.

Asset Management is meer dan een modewoord. VLARIO beschouwt dit als een verplichting en een opportuniteit. Danny Verhulst, voorzitter van Werkgroep 7 van VLARIO, bracht onze visie en een toelichting van de methodiek voor pre-assesment voor de steden en gemeenten.

Na de koffiepauze had men de keuze tussen 2 programma’s:

 • In blok A – VLARIO als kenniscentrum – richtte wij ons op al de professionals en brachten een update van de rioleringsproblematiek en de meest geschikte aanpak.
 • In blok B stond het overlegplatform centraal. In een paneldebat met een afvaardiging van de Vlaamse politieke partijen, toetsten wij graag het VLARIO-memorandum af – dit memorandum vindt u terug op onze website. 

Onze VLARIO-dag was uiteraard méér dan een studiedag. Het is het jaarlijkse trefpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector. Wij mochten u daarom ook dit jaar weer massaal begroeten.

Bekijk de foto’s


 

VLARIO-dag 2013

Op dinsdag 26 maart vond de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Bijna 750 deelnemers werden getrakteerd op het laatste nieuws uit de sector en konden op de rioleringsbeurs informatie krijgen over de nieuwste productontwikkelingen en uiteraard was er voldoende mogelijkheid tot netwerking. Want dat hoort zo in een netwerkorganisatie, of beter gezet netwerkende organisatie. Een samenvatting van de verschillende lezingen wordt via de website van VLARIO ter beschikking gesteld. Er werd tijdens deze dag ook even teruggeblikt naar de studiedag Beleid en Overleg die op 14 februari in het Vlaams Parlement heeft plaatsgevonden. Alle gemeentelijke mandatarissen waren hiervoor uitgenodigd en wij hebben meer dan 100 deelnemers mogen verwelkomen. . Een teken dat de rioleringsproblematiek ook van dichtbij wordt opgevolgd bij deze mandatarissen.

Situering van Vlario binnen de watersector in Vlaanderen

Het is voor iedere organisatie een goede zaak om zich af en toe eens te bezinnen over haar doelstellingen en missie. Ook in de Adviesraad en de Raad van Bestuur van VLARIO werd die discussie gevoerd. Sinds de oprichting van VLARIO, nu meer dan 20 jaar geleden, is er inderdaad in de sector heel wat veranderd en er zijn een groot aantal spelers bijgekomen zoals aangegeven in de figuur.

De spin in het web is de regelgevende en toezichthoudende overheid, in het bijzonder VMM. Dit is niet negatief bedoeld. Een spin zit in het middelpunt van haar web en houdt alle richtingen in de gaten maar ze kan wel eens in een bepaalde richting uithalen! VLARIO bevestigt het kenniscentrum en overlegplatform te willen wil zijn op het gebied van gemeentelijke riolering en (kleine) waterzuiveringsinstallaties ten dienste van de rioolbeheerders (gemeenten, intercommunales of waterbedrijven), niet meer maar ook niet minder.

Een kenniscentrum zijn houdt in dat:

 • de bestaande relevante kennis, beschikbaar bij de leden, in “grijze” literatuur (rapporten, verslagen) of in het buitenland in kaart wordt gebracht en aangeboden wordt aan de leden via de website, infodagen, de nieuwsbrief, de werkgroepen, opleidingen en lessencycli;
 • de leemten in de kennis geïdentificeerd worden. Nieuwe kennis is inderdaad nodig om innovatief te kunnen zijn in eens steeds complexer wordend systeem met altijd te beperkte budgetten en omdat er nieuwe problemen ontstaan door keuzes die we in een recent verleden gemaakt hebben. Zo brengt bvb. de keuze voor gescheiden riolering problemen mee voor het onderhoud en de inspectie van de afvalwaterriolen en H2S aantasting van de rioolbuizen. Het opmaken van hemelwaterafvoerplannen vraagt een heel andere aanpak dan het vroegere ontwerp van een gemengde riolering. Ook over “septische putten” en drukriolering zijn er nog heel wat vragen;
 • initiatieven genomen worden om die ontbrekende kennis te vergaren door samenwerking met universiteiten en hogescholen (via Master proeven, wat we nu al doen, of doctoraten) of via deelname aan binnenlandse of Europese onderzoeksprojecten (bvb. het project INNovative Energy Recovery Strategies).

Een overlegplatform zijn betekent dat alle adviezen, rapporten, standpunten vanuit de werkgroepen tot stand komen in overleg met alle belanghebbende spelers in de sector: overheid, aannemers, rioolbeheerders, producenten, onderzoekers en adviesbureaus. Dit is een uniek aspect van VLARIO. Zo wordt kennis gedeeld en “kunde” overgedragen (opleidingen!) en kan VLARIO ook een bijdrage leveren tot de regelgeving en het beleid (zo heeft VLARIO een aanzienlijke bijdrage geleverd tot het tot stand komen van de nieuwe Code van Goede Praktijk en van de nieuwe Gewestelijke Stedelijke Verordening Hemelwater).

Vlario staat ten dienste van de rioleringssector en hoopt dat nog lang en steeds beter te blijven doen.

Heel wat aandacht werd tijdens deze dag geschonken aan de thematiek van hemelwater. Hoe dienen hemelwaterplannen te worden opgemaakt en welke regelgeving zal op korte termijn wijzigen. Op dit moment is de Gewestelijke Verordening Hemelwater in de status van tweede principiële goedkeuring. Meer info hierover is terug te vinden op de VLARIO-website.

Voor de opmaak van een hemelwaterplan zal vooral lokale kennis vereist zijn en ook de oplossing dient gezocht te worden op het lokale niveau (vasthouden van hemelwater doen we immers ter plaatse). Het vinden van de beste oplossing zal bovendien afstemming vragen tussen de verschillende (gemeentelijke) beleidsdomeinen (natuur, ruimtelijke ordening, leefmilieu, infrastructuur,…) Het lijkt dan ook logisch om voor de opmaak van een hemelwaterplan de gemeente als trekker aan te duiden.
 
Men zal dit als gemeente echter niet alleen kunnen want : water stopt niet aan de gemeentegrenzen, er zal in een aantal gevallen moeten worden afgevoerd naar een waterloop van een andere beheerder of andere gemeente en er is een link met de aanleg van riolering door de rioolbeheerder
Bij de uitwerking van de procedure zal er over gewaakt worden dat de afstemming met alle betrokkenen verzekerd moet zijn. De methodologie voor de opmaak van dit hemelwaterplan zal ter beschikking zijn medio 2013.

 Bekijk de foto’s

 

VLARIO-dag 2012

Op dinsdag 20 maart 2012 vindt traditiegetrouw de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Ook dit jaar willen wij u trakteren op het laatste nieuws uit de sector. Hierbij alvast een voorproefje:

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege geeft de aftrap. Zij zal haar visie op het Vlaamse rioleringslandschap toelichten en de aandachtpunten van haar beleidsnota.

Recent werd de nieuwe versie van de Code van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen goedgekeurd. Dit document, alsook de gebruikersmodule inzake onderhoud worden in primeur voorgesteld.

De werkgroepen zijn het hart van VLARIO en vormden de vertrekbasis om VLARIO verder uit te bouwen tot kenniscentrum. Wij zijn dan ook trots u de resultaten van deze werkgroepen en het resultaat van ons eerste werkingsjaar als kenniscentrum te kunnen voorstellen. Items die ons allen nauw aan hart liggen zoals infiltratieduurzaam rioolbeheerafkoppelingsprojecten en keuring van private riolering worden hier uit de doeken gedaan.

De zoneringsplannen werden ondertussen 4 jaar geleden goedgekeurd. Zowel de ervaring van de rioolbeheerders met het collectief aanleggen van individuele zuiveringsinstallaties alsook de resultaten van een studie over de toepasbaarheid van drukriolering in Vlaanderen zullen worden gepresenteerd.

Alle vormen van groene energie winnen momenteel aan interesse. Is groene energie uit gemeentelijke riolering een haalbare kaart? Het INNERS project en de bijdrage van VLARIO worden tijdens deze VLARIO-dag toegelicht.

In het najaar gaan we met z’n allen naar de stembus om nieuwe gemeentelijke mandatarissen te kiezen. VLARIO heeft hiervoor een memorandumopgesteld en een afzonderlijke studiedag georganiseerd voor de schepenen Leefmilieu en Openbare Werken. Een toelichting over dit memorandum alsook een terugkoppeling van deze studiedag willen wij u niet onthouden. En zoals het hoort bij verkiezingen, wordt er gestemd. Aangezien wij veel belang hechten aan uw stem, wordt er een interactieve stemronde voorzien.

Onze VLARIO-dag is uiteraard méér dan een studiedag. Het is het jaarlijkse trefpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector.


Bekijk de foto’s

VLARIO-dag 2011

Op dinsdag 29 maart 2011 vindt traditiegetrouw de jaarlijkse VLARIO-dag plaats. Dit jaar bestaat VLARIO 20 jaar en dit zal niet onopgemerkt voorbijgaan.  Hier alvast een voorproefje.

Niemand minder dan de Minister-President Kris Peeters zal de spits afbijten van deze feesteditie.

VLARIO engageerde zich vorig jaar om uit te groeien tot een volwaardig kenniscentrum voor en in samenwerking met de sector. Om deze samenwerking met partners in de sector te formaliseren en het hierin verbonden wederzijdse engagement in onze dagelijkse werking te verankeren, zullen we tijdens deze VLARIO-dag de samenwerkingsovereenkomsten ceremonieel afsluiten en ondertekenen.

Zoals de traditie het wil, wordt er ook de nodige aandacht besteed aan de realisaties van de verschillende werkgroepen. Danny Verhulst geeft een overzicht van de Code van Goed Onderhoud die binnenkort in de Code van Goede Praktijk geïntegreerd zal worden.

Vervolgens geeft Dirk Stove in primeur de resultaten van een recent gevoerde enquête over werftoezicht bij rioleringswerken.

Het afkoppelen van hemelwater werd enkele maanden geleden in de pers naar voren geschoven als de oplossing om overstromingen te vermijden. Er zal bij deze toelichting dieper worden ingegaan  op de analyses en voorstellen van  VLARIO.

Tijdens de vorige VLARIO-dag werd het thema “Keuring van de privé-riolering” uitgebreid behandeld. Raf Bellers, directeur van Riobra, geeft een toelichting wat het luik sanering in het Waterverkoopreglement betekent voor een gemeente en haar burgers. Ook zal hij de resultaten van zulk een keuring, die Riobra reeds een half jaar geleden invoerde, presenteren.

Na de pauze is er tijd voor een openhartig gesprek met onze verschillende stakeholders. De dag zelf meer nieuws hierover.  Laat u verrassen!

Onze VLARIO-dag is uiteraard méér dan een studiedag. Het is het jaarlijkse tréfpunt voor specialisten en geïnteresseerden uit onze sector. Wij hopen u daarom ook dit jaar weer massaal te mogen begroeten.Bekijk de foto’s

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30 of via het contactformulier.