Publicaties

 

Onderzoeksrapport besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage
In dit onderzoeksrapport worden op basis van publiek beschikbare cijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij en het Agentschap Binnenlands Bestuur (BBC) de opbrengsten en de uitgaven tussen 2012 en 2015 in kaart gebracht die voortvloeien uit het beheer van afvalwater.


Eindrapport Inners
Inners-project als doel het energieverbruik in de stedelijke waterkringloop
effectiever te maken. Project VLARIO: warmtewinning uit afvalwater voor verwarming 93 appartementen Dijledal Leuven.Overzichtsdocument architecten
Een overzicht voor architecten en ontwerpers met een checklist rioleringsplan, verplichte keuring, aandachtspunten bij ontwerp en veelgestelde vragen.

Overzichtsdocument individuele voorbehandelingsinstallaties
Een overzicht van de verschillende soorten individuele voorbehandelingsinstallaties (oa. septische putten) alsook de verplichting ervan.

Document geur en riolering
Geurhinder voorkomen bij nieuwbouw, verbouwingen en afkoppelingen.

Vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater
Wat zegt het beleid en hoe kan ik afkoppelen

Vademecum afkoppelen voor bedrijven en niet residentiële gebouwen
Focus op bedrijven voor afkoppeling

Katern Hemelwater
Technische informatie over hoe omgaan met hemelwater op privé- en openbaar domein, zowel op vlak van soorten systemen als op vlak van dimensionering.

Richtlijnen ondergrondse infiltratievoorzieningen (ROI)
Om de goede werking van infiltratievoorzieningen in de tijd te waarborgen wil deze handleiding richtlijnen en aanbevelingen voor de opdrachtgever, bouwheer, beheerder en ontwerper aanreiken waaraan een goed ondergronds infiltratiesysteem met inbegrip van de voorbehandelingssystemen moet voldoen inzake werking, ontwerpvoorwaarden (buffering , infiltratie en afvoerbeperking), materiaaleigenschappen, uitvoering, onderhoud en goed beheer.

Filters regenwaterput
Indien je een hemelwaterput met hergebruik plaatst is een goede voorfilter cruciaal voor de goede werking. De belangrijkste type filters worden in het document beschreven.

Fiches infiltratie- en bufferingssystemen
Systeemkaarten leveranciers en producenten voor producten en systemen opgenomen in “Katern afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater”.

Filmpje afkoppelen VLARIO-VMM

Informatiebrochure correct scheiden en afvoeren van afvalwater en regenwater

Informatiebrochure keuring privé-riolering

Overzicht van sleufloze technieken voor gemeentelijke rioleringsinfrastructuur
UPDATE. Synthesedocument. Mogelijkheden en beperkingen van de verschillende technieken worden erin op een overzichtelijke manier beschreven. Het document is vooral gericht op doorpersingen van gravitaire leidingen voor de kleinere rioleringsinfrastructuur.

Buismaterialenmatrix
Synthesedocument dat op een methodische en pragmatische wijze helpt bij de mogelijke materiaalkeuze voor het ontwerp van een leiding voor waterafvoer.

Code van goede praktijk onderhoud
Deel 9 van de code van goede praktijk riolering.

Code van goede praktijk rioolreiniging

Rioolrenovatiecatalogus
Dankzij de rioolrenovatiecatalogus kunnen we op een overzichtelijke wijze de Vlaamse rioleringsbeheerder wegwijs maken in de mogelijkheden om zijn ondergronds patrimonium in stand te houden en te optimaliseren.

Schadecatalogus IKT Gelsenkirchen
Meest voorkomende schadebeelden voor inspectieputten.

Voorafgaandelijke tracéverbetering bij doorpersingen

 

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30 of via het contactformulier.