Tijdens deze provinciale contactdagen trachten we alle betrokkenen in de provincie te bereiken, zoals de gemeentebesturen, andere openbare instellingen, studiebureaus, aannemers, etc. om hen te informeren over de recentste ontwikkelingen in de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector.

VLARIO verzamelt constant kennis via overleg en kennisuitwisseling met de verschillende marktpartners. Eén van de doelstellingen van VLARIO is deze kennis ook zoveel mogelijk uit te dragen. Tijdens deze provinciale contactdagen trachten we alle betrokkenen in de provincie te bereiken, zoals de gemeentebesturen, andere openbare instellingen, studiebureaus, aannemers, etc. om hen te informeren over de recentste ontwikkelingen in de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector.

Dit jaar organiseren wij in elke provincie een contactdag en wij willen u dan ook graag uitnodigen voor deze informatienamiddag.

Inschrijving voor deze contactdag is volledig kosteloos voor de VLARIO-leden. Niet-leden betalen 60 euro. Wij hopen u ook dit jaar weer massaal te mogen verwelkomen tijdens één van deze dagen!

6 december 2018
Locatie
Heusden-Zolder

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Programma

09u00 Aanmelding
9u30 Openingswoord
9u40

Het archeologiedecreet – 1 jaar van toepassing.

Door afgevaardigde van Agentschap Onroerend Erfgoed

Waar moeten opdrachtgevers aandacht aan besteden om hun archeologienota vlot goedgekeurd te krijgen zonder vertragingen op te lopen?

10u10

Nieuw Vlarebo en de Codes van Goede praktijk  – Hoe bereid ik mij voor om vertragingen van mijn wegenis-en rioleringsprojecten te vermijden?

Door Andy Heurckmans, Grondbank

Op 21 september jl. keurde de Vlaamse regering een wijziging van het VLAREBO goed. De wijzigingen hebben vooral een invloed op de regeling grondverzet, de cofinanciering, de criteria voor het bepalen van de saneringsvariant en de geldigheid van een bodemonderzoek. Wat betekent dit voor onze dossiers?

10u40

De omgevingsvergunning en het omgevingsloket – welke wijzigingen staan er op til?

De afgelopen maanden werd er met de sector intens overlegd over het normenboek. Wat zijn de resultaten en gaan we sneller vergunningen kunnen aanvragen?

11u00 Koffiepauze
11u30

Hoe gaan we om met de synergie tussen de boven-en onderbouw?

Eerst de onderbouw…

Door afgevaardigde van Werkgroep 7 van VLARIO

Sinds enkele jaren bereikt of nadert heel wat oudere rioolinfrastructuur het einde van zijn levensduur. Dat is de aanleiding om een onderzoek te starten waarbij de focus zou komen te liggen op de langere termijn. Het beoogde resultaat was een methodiek voor de bepaling van interventiemomenten (inspectie, onderhoud, vervanging, …) en de nodige budgettering ervan, voor de verschillende componenten van de rioolinfrastructuur. Op deze manier wordt een transitie gemaakt naar een Assetmanagementplan op lange termijn, waarbij ingrepen beter op elkaar worden afgestemd en onnodige kosten worden vermeden.

En dan de koppeling met de bovenbouw…

Door afgevaardigde van Werkgroep Gemeenten van VLARIO.

Een gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de publieke ruimte. Wegen en riolering maken hiervan een belangrijk deel uit. Hoe kan de onderbouw beter worden betrokken bij de bovenbouw inzake exploitatie en vervangingsinvesteringen. Meer nog: hoe vertaalt men dit naar BBC? De werkgroep gemeenten stelt graag enkele concrete cases voor die als leidraad kunnen dienen.

12u15 Lunch en kennistafels
13u30

Voorstelling praktisch vademecum werfproeven

Door afgevaardigde van ad-hoc Werkgroep Werfproeven

Op de werf worden vele proeven uitgevoerd maar dit gebeurt niet altijd op de correcte wijze. Binnen de ad werkgroep werfproeven van Vlario werd een praktisch vademecum opgemaakt met een korte beschrijving van de proef, de uitvoeringsmodaliteiten en aandachtspunten waarmee de werftoezichter rekening dient te houden. Het belang en nut van dit document wordt toegelicht door een afgevaardigde van de werkgroep.

13u50

Veiligheid op de werf!

Door afgevaardigde van Werkgroep Veiligheid

Besloten ruimtes op werven worden vaak niet als dusdanig herkend en benoemd. Als gevolg hiervan worden risico’s (atmosferische en/of evacuatie) afkomstig van besloten ruimtes vaak over het hoofd gezien. De gevolgen van het onoordeelkundig omgaan met deze risico’s kunnen zeer ernstig zijn. Daarom werd in de schoot van Vlario een werkgroep veiligheid opgericht die zich focust op het thema “besloten ruimtes in werfsituaties” en die zich tot doel stelt praktische tools en opleidingen uit te werken.

14u15

Richtlijnen ondergrondse en bovengrondse infiltratievoorzieningen en de infiltratiematrix.

Door afgevaardigde van Werkgroep Studiebureaus

In oktober publiceerde Vlario de richtlijnen voor bovengrondse infiltratievoorzieningen, gelijktijdig werd de 2e versie van de ondergrondse richtlijnen gepubliceerd alsook de update van de infiltratiematrix. Hoe gaan we praktisch aan de slag met deze richtlijnen?

14u35

Normen: Wat is hun toegevoegde waarde? En hoe ernaar verwijzen in bestekken?

Door afgevaardigde NBN

Normen weerspiegelen goed vakmanschap in heel wat activiteitsdomeinen in de industrie, de dienstensector en de overheid. Ook in bestekken spelen normen een belangrijke rol. Maar hoe verwijs je best naar normen?

15u00

Slechte grond. En nu?

Door Johan L’Ecluse, Abesim 

De interpretatie van het grondonderzoek is vaak ondermaats of met onvoldoende terreinkennis opgemaakt. De invloedsfactoren van de grondwaterverlagingswerken en de daarop te berekenen debieten blijken dan ook in uitvoering niet overeen te komen met de voorop gestelde waarden, waardoor meerwerken, wijzigingen en verlengingen van uitvoeringstermijn ontstaan. Hoe pakken we dit aan? Een praktijkgerichte toelichting is voorzien.

15u30 Afsluiting met hapje en drankje

 

Tijdens de lunchpauze worden er kennistafels georganiseerd. Thema’s:

  • Correct dimensioneren van waterdoorlatende bestrating (Febe)
  • Sloopopvolgingsplan (Vlaamse Confederatie Bouw)
  • Vragen over keuringen (Vlario)
  • Vlarebo: Hoe bereid ik mij voor om vertragingen van mijn wegenis-en rioleringsprojecten te vermijden? (Grondwijzer)