Op 7 februari 2019 vindt de vakbeurs klimaat plaats in Brussel samen met de vakbeurs Openbare Ruimte. VLARIO heeft mede het programma bepaald.

Meer info en inschrijvingen via www.openbareruimte.be 

Programma

10u.00 – 10u.45

Dimensioneren hemelwaterstelsel op openbaar domein met Sirio

Door prof. dr. ing. Patrick Willems, KU Leuven

 

Wat is de impact van klimaatwijziging op ons rioleringsstelsel? Wat komt er op ons af en hoe moeten we hiermee omgaan in ons ontwerp op openbaar domein? De tool Sirio is bijzonder nuttig voor het ontwerp van hemelwater. We bekijken de mogelijkheden van Sirio aan de hand van enkele lokale en regionale klimaatadaptatieplannen van verschillende steden en gemeenten. Ook slimme groendaken komen hier aan bod.

 

11u.00 – 11u.45

Dimensioneren hemelwater- en afvalwatervoorzieningen op privédomein en beschikbare tools  

Door Wim Vandecauter, VLARIO werkgroep 6


Een correct gedimensioneerd rioleringsstelsel bevordert de goede werking en afloop en beperkt het onderhoud. Ook het regenwater dienen we zo veel mogelijk ter plaatse te hergebruiken, infiltreren en bufferen alvorens af te voeren naar openbaar domein. In deze sessie wordt toegelicht welke diameters best toegepast worden voor RWA- en DWA-leidingen alsook de dimensionering van o.a. de septische put, regenwaterput en infiltratievoorziening. Hiervoor werden ook enkele tools ontwikkeld die aan u voorgesteld worden.

 

12u.00 – 12u.45Vlario-reportage Water op Kanaal Z
We tonen u de 9-delige reportage van Vlario die uitgezonden werd op Kanaal Z. De thema’s die hier aan bod komen zijn: duurzame aanleg riolering, regenwater op openbaar domein, leidingrenovatie, onderhoud, klimaatrobuuste steden, hergebruik afvalwater in de industrie en bouwen met aandacht voor waterbeheersing.
13u.00 – 13u.45Dimensioneren van waterdoorlatende bestrating
Door Anne Beeldens, AB-Roads namens FebeWaterdoorlatende bestratingen zijn de ideale verhardingen om een goed waterbeheer te combineren met een uitstekende berijdbaarheid. De toepassingen zijn legio, maar de dimensionering is niet altijd eenvoudig. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden zullen de basisprincipes toegelicht worden en de voorschriften, zoals deze zullen opgenomen worden in de nieuwe versie van het SB250, verduidelijkt worden om zo te komen tot een goede dimensionering, zowel rekening houdend met het verkeer als met de randvoorwaarden voor buffering en waterafvoer.

 

14u.00 – 14u.45Project tuinstraten Antwerpen
Door Reinhilde Schmit, Stad AntwerpenAntwerpen legde als pilootproject op vijf verschillende plaatsen tuinstraten aan als een belangrijke maatregel voor de stad om zich aan te passen aan de gevolgen van wijzigingen van het klimaat, zoals wateroverlast en hittestress.
De stad wil met de tuinstraat onder meer gaan experimenteren met de projectaanpak, de manier van samenwerken met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het omgaan met het onderhoud na de aanleg. De aanpak en resultaten worden toegelicht.

 

15u.00 – 15u.45Waterplan Antwerpen
Door Samuel Van de Vijver, Stadsontwikkeling Antwerpen Ons klimaat is wereldwijd aan het veranderen. Door deze klimaatverandering zijn de sociale, ecologische en economische uitdagingen voor stedelijke regio’s enorm. Heel wat uitdagingen, maar ook heel wat kansen voor een duurzame toekomst situering zich in stedelijk gebied. Om te anticiperen op toekomstige regenval en periodes van droogte, is de stad Antwerpen gestart met de opmaak van een Waterplan. In dat plan wil ze enerzijds een stadsbrede visie ontwikkelen en anderzijds ook praktijkgerichte oplossingen uitdenken om water opnieuw een plek te geven in de stad en het waterbewustzijn in Antwerpen te verhogen.