Deze pagina geeft een overzicht van de voor architecten belangrijke documentatie/informatie voor het ontwerp van rioleringen en de keuring. Sommige documenten zijn enkel beschikbaar voor leden via het ledengedeelte.

Waarmee dien ik rekening te houden voor het ontwerp van een rioleringsplan?
Voor afvalwater kan u de TV265 (herziening van TV200): Sanitaire installaties deel 1: installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen’ raadplegen van het WTCB.

Voor regenwater dien je de regels te volgen van Vlarem II en de GSV Hemelwater. Het technisch achtergronddocument bij de GSV Hemelwater legt uit wanneer je een hemelwaterput, infiltratievoorziening en/of buffervoorziening dient te plaatsen en hoe deze gedimensioneerd dient te worden.

Opgelet: In de laatste versie (september 2016) vindt u uitgebreidere tabellen voor de bepaling van de afwaterende oppervlakte bij een meer dan gemiddeld hergebruik van hemelwater. Het document is ook aangevuld met enkele bijkomende voorbeelden. Vanaf 29 september 2016 moet elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter van 40 m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht als het goed (perceel) groter is dan 250 m².

Belangrijk bij het ontwerp is de rioleringssituatie te kennen. Je kan dit raadplegen via de zoneringsplannen. Wanneer de woning zich bijvoorbeeld in ‘collectief te optimaliseren buitengebied’ bevindt dient volgens Vlarem II verplicht een septische put geplaatst te worden waarop zowel zwart als grijs water aangesloten zijn. Lees de uitgebreide toelichting bij de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

U dient voor het ontwerp ook te weten waar de aansluiting komt. Voor complexe situaties adviseren wij contact op te nemen met de rioolbeheerder.

Een hulpmiddel om na te gaan of uw ontwerp aan de GSV Hemelwater voldoet kan via de webtoepassing watertoets. Hiermee kan je ook de dimensionering van de infiltratievoorziening berekenen.

Een belangrijk onderdeel in het ontwerp is ook het aspect geur. Beluchting en ontluchting is belangrijk om geuren te voorkomen. Op het ledengedeelte vindt u het overzichtsdocument geur en rioleringen. Denk hierbij ook aan de ontluchting van de septische put en een infiltratievoorziening.

Voor architecten en ontwerpers maakten we een overzichtsdocument met een checklist rioleringsplan, de verplichte keuring, aandachtspunten voor het ontwerp en veelgestelde vragen:

Checklist, rioleringsplan de verplichte keuring en aandachtspunten ontwerp v5
Overzichtsdocument architecten FAQ

Voor ontwerp rioleringen op openbaar domein is er de code van goede praktijk riolering.

Scheiden van hemelwater en afvalwater. Hoe doe ik dit?
Hiervoor raden wij volgende documentatie aan:

– De Waterwegwijzer bouwen en verbouwen
Vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater
Vademecum afkoppelen van hemelwater bij bedrijven en residentiële gebouwen
 Informatiebrochure correct scheiden en afvoeren van afvalwater en regenwater
Filters regenwaterput
Overzichtsdocument architecten en ontwerpers (zie hoger)

Wat wordt er gekeurd?
Meer informatie over de keuring vindt u in het dossier keuring privé-riolering. Voor de burger is er ook onze informatiebrochure over de keuring.

Waar vind ik meer informatie over infiltratiesystemen?
Technisch achtergronddocument bij de GSV hemelwater
Katern hemelwater
– Richtlijnen ondergrondse infiltratievoorziening
– Richtlijnen bovengrondse infiltratievoorziening