Veel water verspild tijdens bronbemaling – Ruimte voor verbetering

Tijdens bouwwerken wordt er vaak droogzuiging, oftewel bronbemaling toegepast. Hierbij wordt het grondwater opgepompt voor het tijdelijk verlagen van de grondwatertafel. Dit zuiver water wordt te vaak geloosd in onze gemengde riolering. Indien de lozing in de openbare gemengde riolering meer dan 10m³/uur bedraagt is schriftelijke toestemming nodig van Aquafin. De lozing per uur is afhankelijk van de grond, de grootte,… maar voor een eengezinswoning kan je al snel zitten over de 10m³/uur.

Het zuivere water komt dan niet terug in ons oppervlaktewater maar wordt verder afgeleid naar onze waterzuiveringsinstallaties met als gevolg dat de zuiveringsnormen moeilijk haalbaar zijn, uitspoeling van slib, aanzanding in de riolering en overstorten in werking treden omdat de riool het water niet kan slikken. Hiermee wordt ook vuil water geloosd in ons oppervlaktewater.

VLARIO ziet hier nog verbetering en pleit om het water van bronbemalingen zinvol te gebruiken. De lozing op de riolering dient vermeden te worden. Bij de ontwerp- en studiefase van het bouwproject dient men reeds alternatieven te onderzoeken.

VLAREM bepaalt dat het grondwater dat onttrokken wordt bij bronbemalingen, in zoverre dit met toepassing van beste beschikbare technieken mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond moet worden ingebracht buiten de onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van infiltratieputten, -bekkens of -grachten. Indien infiltratie technisch niet mogelijk is, dient het water afgeleid te worden naar de dichtstbijzijnde waterloop of regenwaterafvoer bij een gescheiden stelsel. Pas in laatste instantie mag het water geloosd worden op de openbare riolering.

We dienen in tijden van droogte ook verder te denken om het water afkomstig van bronbemaling in te zetten voor andere activiteiten. Zo kan het water bv. opgevangen worden in regenwatertanks en gebruikt worden door burgers en landbouwers in de nabije buurt.

Via bronbemaling is veel water beschikbaar dat vandaag niet nuttig ingezet wordt. Vlario vraagt meer aandacht om verspilling van water afkomstig van bronbemaling tegen te gaan. Er is hier zeker nog ruimte voor verbetering.

Meer informatie over bronbemalingen via Aquafin en VMM.

Filmpje bronbemaling