Lijst van certificaathouders Visuele inspectie van rioleringen volgens NBN EN 13508-2 en SB 250 versie 3.1 voor inspecteurs

Lijst inspecteurs Vlaanderen OCW 2019
Lijst inspecteurs VLARIO (2016)

Lijst van certificaathouders Visuele inspectie van rioleringen volgens NBN EN 13508-2 en SB 250 versie 3.1 voor beheerders

Lijst 

Schadecatalogus VLARIO

Deze schadecatalogus geeft een overzicht van alle codes met foto.

Schadecatalogus IKT

IKT-onderzoekers (Instituut voor ondergrondse infrastructuur) hebben in het kader van het onderzoeksproject ‘Abwasserschachten’ een schadecatalogus opgemaakt met een samenvatting van typische schadebeelden voor toegangs-en verbindingsputten. Om schades beter vast te stellen en te beoordelen kan er nu gebruik worden gemaakt van 46 typische schadebeelden van inspectieputten die gemaakt zijn van beton en metselwerk.

Visuele inspectie en codering van buitenriolering volgens NBN EN 13508-2

NBN EN 13508-2:2015 specificeert een coderingssysteem voor de omschrijving van de toestand waarin drainagesystemen, riolen en riool- en inspectieputten bij inwendig visueel onderzoek zijn aangetroffen. Met dit coderingssysteem kan alle informatie over het riool (hoofdcodes A** en C**) en het visuele onderzoek (hoofdcodes B** en D**) gedetailleerd worden vastgelegd.

De software voor het registreren van waarnemingen tijdens visueel onderzoek moet aangepast zijn aan de nieuwe norm, aan de Belgische opmaak voor de uitwisseling van gegevens en aan de voorschriften van het bestek dat voor de plaats van uitvoering geldt. In België zijn dat de standaardbestekken SB250 voor het Vlaamse Gewest, RW99 voor het Waalse Gewest en TB2000 voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Deformatiemeting bij de aanleg van riolering

Thermoplastische leidingen kunnen op korte of lange termijn vervormen of deformeren. Dit kan direct na de aanleg gebeuren, of later door bijvoorbeeld een grondverzakking of zetting in de bodem. Met een deformatiemeting wordt er bemaald of de vervorming binnen de toelaatbare limieten blijft. Deformatie is een belangrijke factor bij de aanleg van riolering. Daarom moet elke aangelegde leiding gecontroleerd worden op deformatie volgens het standaardbestek 250 (SB250) en de Europese standaard NBN EN13508-2.

Standaardisatie en richtlijnen
De standaard NBN EN 13508-2 voor onderzoek en beoordeling van riolering schrijft voor dat een buis gedeformeerd is wanneer zijn breedte of hoogte verminderd is in respectievelijk het horizontale en verticale vlak. Met de Duitse ATV standaard (ATV M127-2) bepalen we de maximum toelaatbare deformatie voor deze vlakken.

Een deformatiemeting wordt uitgevoerd in overeenstemming met meetmethode MN 86/13-rev.1. Dit protocol schrijft voor dat men minstens in horizontale en verticale richting moet meten. De deformatie dient daarbij uitgedrukt te worden als percentage. Er zal steeds een visueel onderzoek aan voorafgaan om te bekijken of de meetmethode moet aangepast worden. Indien een bedrijf ISO 17025 geaccrediteerd is voor deformatiemetingen, worden zowel het meetbereik als de precisie, de nauwkeurigheid en de afwijking vastgelegd.

OCW deformatiecontrole

 

Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS

De Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS – versie 01_01 is sinds begin december 2006 op deze website en op de website van VLARIO beschikbaar (OCW Mededelingen 69, blz. 5-6). Het systeem is in drie delen opgesplitst:

  • BEFDSS_01_01_DP (Direct Pipeline Inspection) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit de leiding;
  • BEFDSS_01_01_IP (Indirect Pipeline Inspection) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie;
  • BEFDSS_01_01M (Manhole Inspection) voor visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.
  • BEFDSS-subsetprogrammatuur

Een deel van de invoergegevens (in het bijzonder de informatie over het riool, aangegeven met de hoofdcodes A** en C**) is statisch en enkel door de opdrachtgever gekend. Het deel van die gegevens met betrekking tot het onderzoek dient door het uitvoerende bedrijf te worden aangevuld. De BEFDSS-subsetprogrammatuur zorgt ervoor dat de opdrachtgever alle nodige gegevens in de juiste (BEFDSS-)opmaak aan het uitvoerende bedrijf levert. Het uitvoerende bedrijf dient dan de gegevens die uit het onderzoek resulteren (in het bijzonder de informatie over de toestand van het riool, aangegeven met de hoofdcodes B** en D**) toe te voeren.

De subset omvat slechts twee delen (de invoergegevens voor het gedeelte van de leiding zijn immers identiek voor de twee soorten van rioolonderzoek ñ van de leiding vanuit de leiding en van de leiding vanuit de put):

  • BEFDSS_01_01_IDP (Inventory Data Pipeline Inpection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van de leiding;
  • BEFDSS_01_01_IDM (Inventory Data Manhole Inspection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

BEFDSS staat voor Belgian Exchange Format for Drain and Sewer Systems. De programmatuur is inderdaad uitsluitend in het Engels uitgewerkt, om de complexe documenten niet in de drie landstalen te hoeven te vertalen. De presentatie op deze website geeft in het Nederlands en het Frans een korte beschrijving van de opzet van BEFDSS, de lijsten van de invoergegevens die door de opdrachtgever dienen te worden aangeleverd (met andere woorden de coderingen die in de twee opmaken zijn terug te vinden) en andere nuttige informatie voor de toepassing van het systeem.

Voorbeeldrapport over onderzoek van de leiding vanuit de leiding (DP)

Het voorbeeldrapport is ingedeeld in vier delen. Volgens het standaardbestek SB250 – versie 2.1 en de omzendbrief 514-A/93-1 van de Federale Overheid is alleen deel 2 verplicht.

Deel 1 is een informatief deel. Het geeft in tabelvorm een overzicht van de geïnspecteerde leidingdelen. Deel 2 is het normatieve deel. Het bestaat uit drie gegevensblokken. Deel 3 is eveneens een informatief deel. Het omvat de foto’s van het onderzoek in kleine weergave.Ook deel 4 is een informatief deel. Het bestaat uit een tabel met het aantal vaststellingen voor elke categorie. Deze weergave is bijzonder handig voor:de uitvoerder van de inspectie, om na te gaan of de waarnemingen correct geregistreerd zijn (bijvoorbeeld of niet per vergissing “gebeitelde inlaat” in plaats van “geboorde inlaat” is toegevoerd); de persoon die de gegevens beoordeelt, om zich snel een beeld te vormen van de waarnemingen die tijdens het volledige onderzoek zijn gedaan, er de voor de beoordeling belangwekkende waarnemingen uit te pikken en in deel 2 de details hierover op te zoeken.

Dit rapport is uiteraard slechts een voorbeeld. Het bestaat uit de vier hierboven beschreven delen. Het normatieve (lees: verplichte) deel 2 is volgens de drie gegevensblokken en met de overeenkomstige coderingen opgebouwd. De opmaak is inderdaad vrij, maar de gegevens dienen wel in de volgorde en in het juiste gegevensblok (deel 2) volgens de bepalingen van het SB250 – versie 2.1 en de omzendbrief 514/A93 te worden vermeld. Het rapport moet worden aangevuld met:de digitale films (mpeg-bestanden) en fotoís (jpeg-bestanden) waarnaar het rapport verwijst; een geldig BEFDSS_XX_XX_DP.xml-bestand waarmee de gegevens op hun volledigheid zijn gecontroleerd en een gestandaardiseerde gegevensuitwisseling volgens de Belgische opmaak mogelijk is. Op deze manier levert het rapport een schematische voorstelling van de rioolleiding tussen het begin- en eindpunt. Het geeft de stromings- en inspectierichting, evenals de werkelijke en de geïnspecteerde lengte van de leiding aan. Zo is het meer dan een gewone opsomming van coderingen en wordt het leesbaarder. Het kan ook dienen om de juistheid en de volledigheid van het rapport dat door de inspectieprogrammatuur wordt gegenereerd te toetsen.

Voorbeeldrapport deel 1
Commentaar voorbeeldrapport deel 1
Voorbeeldrapport deel 2
Commentaar voorbeeldrapport deel 2
Voorbeeldrapport deel 3
Commentaar voorbeeldrapport deel 3

Voorbeeldrapport deel 4
Commentaar voorbeeldrapport deel 4

Uitwisselingsformaat voor inventarisatiecoderingen vanuit de put
Uitwisselingsformaat voor inventarisatiecoderingen van de leiding
Uitwisselen van inventarisatiegegevens
Visueel onderzoek van de rioolput, inspectieput of inspectieconstructie
Visueel onderzoek van de leiding vanuit de rioolput, inspectieput of inspectieconstructie
Visueel onderzoek van de leiding vanuit de leiding
Beschrijving van het uitwisselingsformaat