VLARIO en Kurio vroegen het OCW om een pilootproject op te starten voor het evalueren van de toestand van twee infiltratievoorzieningen. De bedoeling van dit onderzoek is om de werking van de infiltratievoorzieningen te toetsen aan het ontwerp en na te gaan of het systeem, zoals het geplaatst is, naar behoren functioneert.

Om de werking na te gaan werd o.a. gebruik gemaakt van visueel rioolonderzoek met CCTV-camera en 3D-camera daar waar dit vereist is.
De infiltratievoorzieningen werden onderzocht en er werd een nagegaan welke vloeistofstromen toekomen en vertrekken in de voorziening. Er werd ook nagegaan hoe de infiltratievoorziening kan geïnspecteerd worden en of het mogelijk is om met het bestaande coderingssysteem voor visueel rioolonderzoek (NBN EN13508-2:2003 + A1:2011) de toestandsaspecten vast te leggen.

Het onderzoek wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen die ervoor zorgen dat de werking gewaarborgd kan blijven voor een langere periode zoals vooropgesteld bij het ontwerp.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek ging Vlario verder aan de slag voor de uitwerking van verdere richtlijnen voor de plaatsing, onderhoud en beheer voor ondergrondse infiltratievoorzieningen (ROI).

Raadpleeg hier het onderzoeksrapport met resultaten en aanbevelingen:
Onderzoek infilltratiebekkens campus Xios Diepenbeek