Code van goede praktijk
Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Grijs (afval)water
Grijs water is een verzamelnaam voor licht verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke handelingen. De naam “grijs water” slaat op de kleur die dit water krijgt na verloop van tijd door de zeepresten die dit water bevat. Ook wordt de term grijs water gebruikt als overkoepelende term voor allerlei systemen om afvalwater te hergebruiken. Onder grijs water valt afvalwater dat afkomstig is uit bijvoorbeeld douche, wasmachine en keuken.

GSV
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater en waterputten

Huishoudelijk afvalwater
Afvalwater dat alleen bestaat uit het water dat afkomstig is van:

  • normale huishoudelijke activiteiten;
  • sanitaire installaties;
  • keukens;
  • het reinigen van gebouwen, zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons;
  • wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend.

 

Individuele voorbehandelingsinstallatie
Septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen (Vlarem II).

Inwonerequivalent (IE)
De biologisch afbreekbare organische belasting met een biochemisch zuurstofverbruik gedurende vijf dagen bij 20° C (BZV520) van 60 g zuurstof. Eén inwonersequivalent (IE) is de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die één persoon per dag produceert. Hiervoor wordt een waarde van 150 liter per inwoner per dag aangenomen.

RWZI
Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Zwart (afval)water
Verzamelnaam voor het verontreinigd afvalwater afkomstig van toiletten. De naam “zwart water” slaat op de kleur die dit water krijgt na verloop van tijd door de biologische processen in dit water.