Gezuiverd afvalwater mag naar het oppervlaktewater (gracht, waterloop) of indien er geen oppervlaktewater in de omgeving is, kan het rechtstreeks in de bodem geïnfiltreerd worden. Infiltratievoorzieningen zijn zinkputten, infiltratiekanalen, infiltratiebekkens of opgehoogde infiltratiebedden.

Het effluent van de IBA mag niet hergebruikt worden om bv. de tuin te besproeien of bovengrondse opslag.

Eventueel is een terugslagklep in de effluentleiding nodig om terugvoer van oppervlaktewater (bij hoge waterstanden) te voorkomen.
Lozing in een baangracht impliceert zeer vaak het gebruik van een pompput omdat de effluentleiding meestal te diep zit.

Vlarem II

 

elke lozingsmethode waarbij het afvalwater rechtstreeks in de bodem of in een grondwaterlaag wordt geïnjecteerd, is verboden;
alleen de indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater is toegestaan. Het is verboden hierin afvalstoffen te lozen of te laten toekomen;
de indirecte lozing moet gebeuren via een besterfput die aan de volgende voorwaarden voldoet:
a)een maximale diepte van 10 meter onder het maaiveld;
b)zich bevinden op een afstand van ten minste :
50 meter van een oppervlaktewater;
50 meter van elke open kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
100 meter van een grondwaterwinning;
100 meter van elke bron van drinkwater, thermaal water of mineraalwater;
c)geen overloop hebben;
d)voorzien zijn van een gemakkelijk en veilig bereikbare opening die toelaat monsters te nemen van de materie die zich in de besterfput bevindt;
de indirecte lozing in grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden als de openbare weg van openbare riolering is voorzien of als het gezuiverde afvalwater, rekening houdend met de afstandsregels, vermeld in punt 3°, b), in een gewoon oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater geloosd kan worden;
het huishoudelijk afvalwater moet voor het in een besterfput geloosd wordt, behandeld worden […] volgens de algemene voorwaarden, vermeld in artikel 6.2.2.3.1 en 6.2.2.4.1, in een gemeente waarvoor het gemeentelijke zoneringsplan definitief is vastgesteld.