Het recht op aftrek kan uitgeoefend worden tot het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de aftrekbare belasting opeisbaar is geworden. De aftrekbare btw kan opgenomen worden in eender welke aangifte die binnen deze periode valt.