Het jaarlijks onderhoud beperkt zich meestal tot:

 • Controle van de goede werking van het systeem
 • Kleine schoonmaak van de installatie
 • Reviseren of vervangen van blower (na 20.000 à 30.000 uren) (indien aanwezig)
 • Controle van pomp (indien aanwezig), reviseren of vervangen indien nodig
 • Vervangen van de beluchtingsmembranen na 10 jaar (indien aanwezig)
 • Voor rietvelden: doorspuiten influentverdeelsysteem (burger zelf zorgt voor tweejaarlijks maaien van rietveld)
 • Nazicht van de installatie op:
  corrosieschade;
  lekkage;
  constructiegebreken.
 • Meten van de slibvorming en evalueren van de noodzaak tot slibruiming in:
  septische put of voorbezinker;
  voorbezinkkamer;
  beluchtingskamer;
  nabezinkkamer.
 • Controle drijflaagvorming
 • Controle/vervangen van de mechanische en elektromechanische onderdelen
 • Controle /vervangen van de besturingscomponenten, de bedrading en de leidingen
 • Controle van het beveiligings- en alarmsysteem
 • Controle van de instellingen van looptijden en wachttijden
 • Vaststellen waarnemingen:
  geur;
  kleur effluent;
  algemene toestand van de installatie.
 • Eventueel bemonstering van het effluent (en influent)
 • Aanvullen van het logboek