Alle facturen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met rioleringen komen voor aftrek van de btw in aanmerking en dit onder de regels bepaald in artikel 45,ß1,2 en 3 van het wetboek btw. De gemeente die btw-plichtige is voor het inzamelen of vervoeren van afvalwater zal het recht op aftrek kunnen uitoefenen op de btw geheven over de kosten gemaakt in het kader van haar exploitatie.

Ook onrechtstreekse kosten komen in aanmerking, dit echter in de mate ze toewijsbaar zijn tot de btw-plichtige activiteit.

Hierna een niet exhaustieve opsomming van kosten die in aanmerking komen.

1. Onderhoud:

– manueel, machinaal of biologisch reinigen van rioolkolken, leidingen, inspectieputten, buffers, overstorten, langsgrachten enz…
– onderhoud van technische installaties (bvb pompputten)

2.Onderzoek:

– Rioolinspecties (cameraonderzoek ñ visuele inspecties)
– Rioolinventarisatie (opmetingen + aanmaak digitale database)
– Modellering (computersimulaties), sleetstudies, optimalisatiestudies enz..
– TRP herrekeningen
– Prioriteitsonderzoek, master- & uitvoeringsplanning
– Aankoop van software en toestellen voor onderzoek, ontwerp en beheer door de gemeente
– Sensibiliseringsprojecten

3. Herstellingen:

– lokale vervanging van leidingen, putten enz…
– reparaties en lokale renovaties (inbegrepen alle mogelijke speciale renovatietechnieken)
– bijhorende wegherstellingen (integraal) (er mag worden aangenomen dat de herstelling gebeurt op een eigentijdse wijze en volgens recente technieken)
– toestellen, materieel en materiaal voor werken in eigen beheer

4. Aanleg en vernieuwing:

– Alle soorten studies, opmetingen, ontwerpen, veiligheidscoˆrdinatie en onderzoeken voor de hierna vermelde projecten
– Aanleg of vernieuwing van riolen, al dan niet gescheiden, inbegrepen eventueel de bouw of renovatie van gemeentelijke KWZIís, ook inbegrepen alle grondwerken.
– Aanleg of vernieuwing van rioolaansluitingen van rioolontvangers en van panden
– Infiltratie-inrichtingen voor hemelwater
– Afkoppelingsprojecten van grachten, waterlopen of van panden
– Aanleg of vernieuwing van IBAís door de gemeente
– Herstelling of heraanleg van de wegenis bij rioolaanleg in open sleuf
– Kosten ivm grondverwerving voor rioleringswerken
– Het verplaatsen van nutsleidingen
– Opleidingen en uitrusting van de toezichthoudende ambtenaren