Doel van een hemelwaterplan?

De doelstelling van een hemelwaterplan is om een integrale ruimtelijke visie uit te werken over waar en hoe het hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken kan worden ter plaatse gehouden, geïnfiltreerd en vertraagd afgevoerd en waar ruimte voor water moet gecreëerd worden.

Waarom een hemelwaterplan?

Door de klimaatverandering zullen we te maken krijgen met steeds fellere buien. Om ook in de toekomst de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te houden. Om hiermee om te gaan zal het belangrijk zijn om ruimte te geven aan water.

De bestaande riolen zijn nog grotendeels van het gemengde type en ook het afvalwater en regenwater van de bestaande gebouwen wordt nog grotendeels gemengd afgevoerd. Deze buizen zijn echter niet voorzien op de gewijzigde neerslaghoeveelheden. Het risico op wateroverlast, ook
vanuit het rioleringsstelsel, zal daarom in de volgende jaren toenemen.

Dit alles vraagt een gebiedsdekkende visie op het omgaan met hemelwater.

Methodiek

We moeten hemelwater eerst vasthouden (en hergebruiken), vervolgens infiltreren, en pas in laatste instantie vertraagd afvoeren. Hoe we dit in de praktijk moeten brengen, is evenwel niet altijd duidelijk. Een hemelwaterplan volgens de in deze publicatie beschreven methodiek, kan gemeentebesturen en rioolbeheerders daarbij helpen.

Sinds eind 2013 biedt de coördinatiecommissie integraal waterbeleid (CIW) een methodiek aan waarmee gemeentebesturen en rioolbeheerders aan de slag kunnen bij de opmaak van een hemelwaterplan.

Opmaak hemelwaterplan

U kan de opmaak van een hemelwaterplan ook uitbesteden aan Aquafin, rioolbeheerders of studiebureaus. Een bestek voor deze opdracht vindt u op het ledengedeelte. Zij hebben intussen al heel wat ervaring opgebouwd.