Wat zegt de wetgeving?

De keuring is opgelegd sinds 1 juli 2011 in het Algemeen Waterverkoopreglement. Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen. Nadere regels voor de keuring zijn bepaald in het ministerieel besluit keuring van 28 juni 2011.

De rioolbeheerder staat in voor de organisatie van de keuring. Vlario is geaccrediteerd voor ISO/IEC17020 voor de keuring privé-waterafvoer. Vlario biedt kwaliteitborging en volgt de keurders nauw op. De keuringen worden digitaal bijgehouden in de databank waartoe gemeenten/rioolbeheerder toegang hebben.

Meer info over de keuring.

Wijziging vanaf 2021

GEWIJZIGDE VERANTWOORDELIJKHEDEN RIOOLBEHEERDERS M.B.T. DE KEURING PRIVEWATERAFVOER
VLARIO ontzorgt gemeenten/rioolbeheerders met een nieuw keuringssysteem

Vanaf 1 januari 2021 mogen we ons verwachten aan een gewijzigde keuring van de privéwaterafvoer en bijkomende verantwoordelijkheden voor de rioolbeheerder. Vanaf dan gaan namelijk de laatste artikels in voege van het nieuw Algemeen Waterverkoopreglement, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 juni 2019, samen met een nieuw ministerieel besluit over de inhoud van de keuring die nog in opmaak is.

Alle keuringen dienen georganiseerd en uitgevoerd te worden volgens de ISO/IEC 17020. VLARIO is hiervoor reeds geaccrediteerd door Belac.

Rioolbeheerders kunnen ervoor kiezen dat de keuringen uitgevoerd dienen te worden door een VLARIO-keurder om te kunnen genieten van de voordelen die het KPR-systeem te bieden heeft. Een gemeentelijke rioolbeheerder kan dit bv. opleggen via een gemeentelijk reglement.

Keuring privéwaterafvoer

De keuring heeft als doel na te gaan of de privéwaterafvoer conform is voor een aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk, waarbij wordt nagegaan of de scheiding van hemelwater en afvalwater wordt nageleefd op het private domein, de afvoer van afvalwater conform is met de wettelijke voorschriften die opgenomen zijn in de milieuwetgeving, en de opvang, de mogelijkheid tot gebruik en de afvoer van hemelwater conform is met de verordeningen inzake hemelwater, naargelang welke verordening van toepassing is op de situatie in kwestie die moet worden gekeurd, en rekening houdend met eventuele vergunningsaanvragen.

Een keuring van de privéwaterafvoer is verplicht in volgende gevallen:

  1. bij nieuwbouw of herbouw conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
  2. bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een individuele sanering;
  3. nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld;
  4. bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is;
  5. nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer.

Bij een afkoppelingsproject mag vanaf 2021 dus ook een bestaande keuring (type nieuwbouw/herbouw) aanvaard worden als deze niet ouder is dan 5 jaar.

Of een keuring al dan niet conform is wordt vastgelegd in het ministerieel besluit aan de hand van stroomschema’s. De correcte interpretatie van deze schema’s zullen later op de website van VLARIO verduidelijkt worden en komen overeen met de richtlijnen voor de keurders. Volgende criteria zullen vanaf 2021 bijkomend afgekeurd worden bij een keuring nieuwbouw/herbouw:

  1. De afwezigheid van de infiltratievoorziening (indien verplicht volgens de GSV Hemelwater en enkel bij een keuring nieuwbouw/herbouw)
  2. De afwezigheid van een buffervoorziening (indien verplicht volgens de GSV Hemelwater en enkel bij een keuring nieuwbouw/herbouw)
  3. De afwezigheid van een septische put voor fecaal water, indien verplicht door de gemeente in centraal gebied/collectief te optimaliseren buitengebied (enkel indien opgenomen in een gemeenteraadsbeslissing en kenbaar gemaakt aan VLARIO)

De dimensionering van de rioleringsonderdelen, overloop, huisaansluitingen,… zullen blijvend geïnventariseerd worden op het keuringsformulier maar leiden ook in de nieuwe keuring nog steeds niet tot afkeur. Daarom introduceerde VLARIO in 2016 reeds het oranje attest, dat deze aandachtspunten mee vermeld op het keuringsattest, zodat de gemeenten/rioolbeheerders hier verder mee aan de slag kunnen en de klant hier ook van op de hoogte is.

Keuringsattesten dienen digitaal gearchiveerd te worden. Er zal ook een koppeling gemaakt worden met de woningpas.

VLARIO KPR-systeem komt nieuwe verantwoordelijkheden rioolbeheerders tegenmoet

VLARIO ontwikkelde een databank, genaamd het KPR-systeem (Keuring Privé Riolering), die de gemeenten/rioolbeheerders ontzorgen en helpen bij hun taken. Vanaf 2021 worden er bijkomende verantwoordelijkheden opgelegd aan de rioolbeheerders. Het systeem van Vlario wordt momenteel uitgebreid om de rioolbeheerders te ondersteunen bij hun nieuwe verantwoordelijkheden.

Vanaf 2021 dient de keurder het keuringsattest te bezorgen aan de rioolbeheerder. Via de KPR-databank van VLARIO kan de rioolbeheerder of gemeente deze keuringen voor zijn werkingsgebied rechtstreeks raadplegen en opvolgen.

De rioolbeheerder heeft vanaf 2021 ook een informatieplicht aan de betrokken gemeenten om door te geven welke keuringen, na een bepaalde hersteltermijn, niet conform zijn alsook niet uitgevoerde keuringen.

Op het keuringsformulier dienen herstelmaatregelen en een hersteltermijn opgenomen te worden. Dit betekent dat de klant/titularis concreet geïnformeerd dient te worden over hetgeen ‘niet-conform’ is, alsook de termijn waarbinnen hij dit dient recht te zetten en dus een herkeuring aan te vragen. De herstelmaatregelen doen geen uitspraak hoe de aanpassing dient te gebeuren, enkel wat er niet conform is, en dus aangepast dient te worden. Deze hersteltermijn zal vastgelegd worden op 60 dagen via het ministerieel besluit. Deze herstelmaatregelen zijn nu reeds ingevoerd op het keuringsattest van VLARIO.

Opvolging en handhaving

De rioolbeheerder kan aanmaningen versturen. Een eerste aanmaning is kosteloos. Wanneer geen passend gevolg gegeven wordt aan deze aanmaning, stuurt de rioolbeheerder een tweede aanmaning waarbij kosten voor de verlengde dossieropvolging kunnen worden aangerekend. De inhoud van deze aanmaning werd ook vastgelegd.

De rioolbeheerder kan de aansluiting van de privéwaterafvoer op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk weigeren als uit de keuring blijkt dat de privéwaterafvoer niet conform is voor aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk of als de privéwaterafvoer niet voorafgaand is gekeurd.

Via het VLARIO KPR-systeem wordt een nieuwe module ontwikkeld waarbij de gemeenten/rioolbeheerders makkelijk de dossiers kunnen raadplegen waarvoor opvolging of handhaving vereist is, zoals bv. dossiers waarvan de hersteltermijn verstreken is, en in welke fase van handhaving het dossier zich bevind.

 

Wijzigingen AWVR - publicatie staatsblad 21 06 2019
Algemeen Waterverkoopreglement 2020