Sleufloze technieken

Opleiding halve dag
Data: 17/24/31 januari 2019
Locaties: Gent/Aartselaar/Hasselt

OPLEIDING SLEUFLOZE TECHNIEKEN EN GESTUURDE BORINGEN
De toepassing van sleufloze technieken resulteert in een geringere omgevingsimpact t.a.v. weggebruikers en omwonenden, minder inkomstenverlies voor naburige handelaars en transporteurs, minder milieu-, voertuig- en wegschade en minder onge­vallen omdat wegomleggingen in tijd en omvang beperkt kunnen worden.

Helaas wordt maar al te vaak vastge­steld dat niet geoorloofde boormethoden worden toegepast met alle gevolgen van dien: vastlopen van het boorsysteem, ontoelaatbare zettingen en nefaste impact op bestaande infrastructuur worden daarbij waargenomen. Bovendien stelt het de ge­renommeerde boorbedrijven in een slecht daglicht en dwingt het hen om onverantwoorde risico’s te nemen om aan het eind van de dag met een onvol­doend gevulde orderportefeuille te blijven zitten.

Sleufloze technieken bestaan reeds tientallen jaren en worden veelvuldig en met succes toegepast bij grote collectorprojecten. In verschillende grote Vlaamse steden werden reeds kilometerslange leidingtrajecten aangelegd door middel van doorpersingen.

Voor gemeentelijke infrastructuurwerken werd tot op heden slechts in uitzonderlijke omstandigheden, zoals kruisingen van spoorwegen, waterlopen of grote wegen van deze technieken gebruik gemaakt. Nochtans wordt in sommige buitenlandse steden ook in het gemeentelijk rioleringsnet reeds meer dan 50 % van de riolen in microtunnelling aange­legd. In Vlaanderen is deze achterstand deels te wijten aan een gebrekkige kennis van de moge­lijkheden met deze technieken. Gebrek aan kennis leidt ook vaak tot foutieve of verwarrende beschrij­vingen in lastenboeken.

In deze opleiding wordt op een halve dag de basis toegelicht, om de juiste sleufloze technieken te integreren in projecten en deze projecten met beperking van hinder op een veilige manier tot een goed einde te brengen. Na het volgen van deze opleiding krijgt u meer inzicht in de technieken die beschikbaar zijn op de markt en kan u de beste techniek toepassen voor het uit te voeren project.

Doelgroep: toezichters, projectleiders en leidend ingenieurs van studiebureaus en opdrachtgevers.

Data en locatie:

 • 17/01 Gent – Huis van de bouw
 • 24/01 Aartselaar – Aquafin
 • 31/01 Hasselt – Infrax

Programma: 9u.00 tot 12u.30

09:00 Doorperstechnieken
09:35 Ontwerpaspecten bij doorpersingen
10:15 Gestuurde boringen
10:30 Pauze
10:45 Ontwerpaspecten bij gestuurde boringen
11:10 Doorpersbuizen en materialen bij doorpersingen en gestuurde boringen
11:30 Grondonderzoek bij doorpersingen en gestuurde boringen
12:00 Doorpersingen: vereisten ontvangstput en persput

Om 12u.30 wordt een broodjeslunch aangeboden.


Deelnameprijs 
(excl. BTW).:
–  leden: 70 euro
–  niet-leden: 100 euro
Gebruik KMO-portefeuille is mogelijk.

Na het volgen van deze basispopleiding ontvangt u een certificaat van deelname aan deze opleiding. Deze geeft u toelating tot de vervolgcursus.

Schrijf u hieronder in voor 1 van de sessies. Selecteer het formulier met de juiste locatie:Opfriscursus werfproeven

Opleiding halve dag
Data: 17/24/31 januari 2019
Locaties: Gent/Aartselaar/Hasselt

VLARIO stelt met trots het nieuw Vademecum werfproeven voor. In deze opfriscursus worden hieruit de meest frequente proeven in het kader van de aanleg van riolering en wegenis toegelicht met de nodige tips en aandachtspunten vanuit de praktijk. Hierbij worden ook enkele Excel fiches uitgelegd voor de rapportering van de resultaten.

Doelgroep: toezichters, alsook projectleiders en leidend ingenieurs van studiebureaus en opdrachtgevers.

Data en locatie:

 • 17/01 Gent – Huis van de bouw
 • 24/01 Aartselaar – Aquafin
 • 31/01 Hasselt – Infrax

Programma: 13u.00 tot 16u.30

12u.15 Ontvangst met broodjeslunch.
13u.00 Toelichting meest frequente werfproeven met tips en aandachtspunten.
14u.45 Koffiepauze.
15u.00 Vervolg.
16u.00 Toelichting gebruik van enkele Excel fiches voor rapportering resultaten.

Deelnameprijs (excl. BTW):
–  leden 70 euro
–  niet-leden: 100 euro
Gebruik KMO-portefeuille is mogelijk.

Deelnemers aan deze opleiding ontvangen het Vademecum Werfproeven alsook de Excel-sjablonen. Bijkomende exemplaren kunnen gekocht worden bij VLARIO.
Leden kunnen de documenten digitaal downloaden op het ledengedeelte van VLARIO.

Schrijf u hieronder in voor 1 van de sessies. Selecteer het formulier met de juiste locatie: 

Provinciale contactdagen

5 sessies
Data: november-december
Locaties: 1 per provincie

VLARIO verzamelt constant kennis via overleg en kennisuitwisseling met de verschillende marktpartners. Eén van de doelstellingen van VLARIO is deze kennis ook zoveel mogelijk uit te dragen. Tijdens deze provinciale contactdagen trachten we alle betrokkenen in de provincie te bereiken, zoals de gemeentebesturen, andere openbare instellingen, studiebureaus, aannemers, etc. om hen te informeren over de recentste ontwikkelingen in de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector.

Dit jaar organiseren wij in elke provincie een contactdag en wij willen u dan ook graag uitnodigen voor deze informatienamiddag.

Inschrijving voor deze contactdag is volledig kosteloos voor de VLARIO-leden. Niet-leden betalen 60 euro. Wij hopen u ook dit jaar weer massaal te mogen verwelkomen tijdens één van deze dagen!

Data en locatie:
Dinsdag 13 november – Oost-Vlaanderen (Aalst)
Dinsdag 20 november – Vlaams-Brabant (Leuven)
Dinsdag 27 november – Antwerpen (Heist-op-den-Berg)
Woensdag 28 november – West-Vlaanderen (Brugge)
Donderdag 6 december – Limburg (Heusden-Zolder)

Inschrijvingen per sessie:
U kan deelnemen aan meerdere sessies.

Programma

9u.00: Aanmelding

9u.30: Openingswoord

9u.40: Het archeologiedecreet – 1 jaar van toepassing.
Door afgevaardigde van Agentschap Onroerend Erfgoed

Waar moeten opdrachtgevers aandacht aan besteden om hun archeologienota vlot goedgekeurd te krijgen zonder vertragingen op te lopen?

10u.10: Nieuw Vlarebo en de Codes van Goede praktijk  – Hoe bereid ik mij voor om vertragingen van mijn wegenis-en rioleringsprojecten te vermijden?
Door Andy Heurckmans, Grondbank

Op 21 september jl. keurde de Vlaamse regering een wijziging van het VLAREBO goed. De wijzigingen hebben vooral een invloed op de regeling grondverzet, de cofinanciering, de criteria voor het bepalen van de saneringsvariant en de geldigheid van een bodemonderzoek. Wat betekent dit voor onze dossiers?

10u.40: De omgevingsvergunning en het omgevingsloket – welke wijzigingen staan er op til?

De afgelopen maanden werd er met de sector intens overlegd over het normenboek. Wat zijn de resultaten en gaan we sneller vergunningen kunnen aanvragen?

11u.00: Koffiepauze

11u.30: Hoe gaan we om met de synergie tussen de boven-en onderbouw?

Eerst de onderbouw…
Door afgevaardigde van Werkgroep 7 van VLARIO

Sinds enkele jaren bereikt of nadert heel wat oudere rioolinfrastructuur het einde van zijn levensduur. Dat is de aanleiding om een onderzoek te starten waarbij de focus zou komen te liggen op de langere termijn. Het beoogde resultaat was een methodiek voor de bepaling van interventiemomenten (inspectie, onderhoud, vervanging, …) en de nodige budgettering ervan, voor de verschillende componenten van de rioolinfrastructuur. Op deze manier wordt een transitie gemaakt naar een Assetmanagementplan op lange termijn, waarbij ingrepen beter op elkaar worden afgestemd en onnodige kosten worden vermeden.

En dan de koppeling met de bovenbouw…
Door afgevaardigde van Werkgroep Gemeenten van VLARIO.

Een gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de publieke ruimte. Wegen en riolering maken hiervan een belangrijk deel uit. Hoe kan de onderbouw beter worden betrokken bij de bovenbouw inzake exploitatie en vervangingsinvesteringen. Meer nog: hoe vertaalt men dit naar BBC? De werkgroep gemeenten stelt graag enkele concrete cases voor die als leidraad kunnen dienen.

12u.15: Lunch en kennistafels

13u.30: Voorstelling praktisch vademecum werfproeven
Door afgevaardigde van ad-hoc Werkgroep Werfproeven

Op de werf worden vele proeven uitgevoerd maar dit gebeurt niet altijd op de correcte wijze. Binnen de ad werkgroep werfproeven van Vlario werd een praktisch vademecum opgemaakt met een korte beschrijving van de proef, de uitvoeringsmodaliteiten en aandachtspunten waarmee de werftoezichter rekening dient te houden. Het belang en nut van dit document wordt toegelicht door een afgevaardigde van de werkgroep.

13u.50: Veiligheid op de werf!
Door afgevaardigde van Werkgroep Veiligheid

Besloten ruimtes op werven worden vaak niet als dusdanig herkend en benoemd. Als gevolg hiervan worden risico’s (atmosferische en/of evacuatie) afkomstig van besloten ruimtes vaak over het hoofd gezien. De gevolgen van het onoordeelkundig omgaan met deze risico’s kunnen zeer ernstig zijn. Daarom werd in de schoot van Vlario een werkgroep veiligheid opgericht die zich focust op het thema “besloten ruimtes in werfsituaties” en die zich tot doel stelt praktische tools en opleidingen uit te werken.

14u.15: Richtlijnen ondergrondse en bovengrondse infiltratievoorzieningen en de infiltratiematrix.
Door afgevaardigde van Werkgroep Studiebureaus

In oktober publiceerde Vlario de richtlijnen voor bovengrondse infiltratievoorzieningen, gelijktijdig werd de 2e versie van de ondergrondse richtlijnen gepubliceerd alsook de update van de infiltratiematrix. Hoe gaan we praktisch aan de slag met deze richtlijnen?

14u.35: Normen: Wat is hun toegevoegde waarde? En hoe ernaar verwijzen in bestekken?
Door afgevaardigde NBN

Normen weerspiegelen goed vakmanschap in heel wat activiteitsdomeinen in de industrie, de dienstensector en de overheid. Ook in bestekken spelen normen een belangrijke rol. Maar hoe verwijs je best naar normen?

15u.00: Slechte grond. En nu?
Door Johan L’Ecluse, Abesim 

De interpretatie van het grondonderzoek is vaak ondermaats of met onvoldoende terreinkennis opgemaakt. De invloedsfactoren van de grondwaterverlagingswerken en de daarop te berekenen debieten blijken dan ook in uitvoering niet overeen te komen met de voorop gestelde waarden, waardoor meerwerken, wijzigingen en verlengingen van uitvoeringstermijn ontstaan. Hoe pakken we dit aan? Een praktijkgerichte toelichting is voorzien.

15u.30: Afsluiting met hapje en drankje

Tijdens de lunchpauze worden er kennistafels georganiseerd.
Thema’s:

 • Correct dimensioneren van waterdoorlatende bestrating (Febe)
 • Sloopopvolgingsplan (Vlaamse Confederatie Bouw)
 • Vragen over keuringen (Vlario)
 • Vlarebo: Hoe bereid ik mij voor om vertragingen van mijn wegenis-en rioleringsprojecten te vermijden? (Grondwijzer)

 


 

Presentaties studiedagen

Deze zijn beschikbaar via het ledengedeelte. Login en paswoord vereist.

 

De presentaties van onze studiedagen vindt u terug op het ledengedeelte. Login en/of paswoord vergeten? Vraag dit opnieuw aan via info@vlario.be

Bent u geen lid maar nam u deel aan een van onze studiedagen, vraag dan een login en paswoord om de presentaties te downloaden via info@vlario.be

Visuele inspectie voor beheerders

2-daagse opleiding
Data: 2019
Locatie: nog te bepalen

Doelgroep: gemeentebesturen, intercommunales, aannemers en studieburelen

Het visueel beoordelen van camera-inspecties van de riolering vormt een belangrijke schakel tussen het uitvoeren en het goedkeuren van een rioleringswerk. Naast een gedegen kennis van de mogelijk optredende schadebeelden dien je als beoordeler inzicht te hebben in wat riolering inhoudt, de gebruikte materialen en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het werk. Bovendien gaat vanaf 1 juni 2015 de nieuwe versie van het Standaardbestek 250 (versie 3.1) in voege en voor wat betreft de visuele rioolinspectie zijn er toch wel wat wijzigingen doorgevoerd. De nieuwe sessies van de opleiding Visuele rioolinspectie volgens NBN EN 13508-2 en het Standaardbestek 3.1 zijn hierop volledig afgestemd.

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen. Om te slagen dient men 70% te behalen. Het kunnen voorleggen van dit attest zal verplicht worden om in de toekomst nog inspectieverslagen te mogen beoordelen.

Wij herinneren er u aan dat de bepalingen in deze norm en ook de omzetting ervan in deze editie van het Standaardbestek 250, een opleiding eist van iedereen die (toekomstig) professioneel met visuele inspectie van rioleringsstelsels te maken zal hebben (opdrachtgevers, studiebureaus, aannemers,…).

Deze VLARIO-cursus voldoet aan de bepalingen zoals deze in het Standaardbestek 250 zijn opgenomen en wordt als dusdanig ook gehonoreerd.

Opmerking: deze opleiding geldt eveneens voor personen die reeds in het bezit zijn van het attest – Opleiding visuele inspectie van rioleringen volgens NBN EN 13508-2:2011 en Standaardbestek 250.

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

U kan zich reeds inschrijven voor de opleiding 2019. Zodra de data en locatie gekend zijn brengen wij u op de hoogte. Annulatie is nog mogelijk.

 

Opleiding werftoezicht

5-daagse opleiding
Data: 2019
Locatie:nog te bepalen

De samenstelling en inhoud van het programma is naar de onmiddellijk praktische toepassing en gebruik voor de werftoezichter op de werf gericht. Er worden ook een werfbezoek en bedrijfsbezoek ingepland.

Programma


Prijs:

– leden: 675 euro (excl. BTW)
– Niet-leden: 900 euro (excl. BTW)

Data: nog te bepalen 2019

U kan reeds inschrijven voor de opleiding in 2019. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u hierover.

Ontwerp van rioleringen

12-daagse opleiding
Data: najaar 2019
Locatie:Leuven

U kan zich hieronder alvast inschrijven voor deze opleiding. Zodra de data bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd.

“Goede ontwerpen leiden tot grotere efficiëntiewinsten”

De inzichten hoe een goed ontwerp van rioleringen eruit ziet, zijn de laatste decennia sterk geëvolueerd.  Dit heeft niet alleen te maken met het leren van fouten uit het verleden, maar ook met de uitbreiding van het vakgebied, nieuwe hard- en software opportuniteiten, efficiëntere en goedkopere zuiveringsmogelijkheden, nieuwe regelgeving en de omschakeling naar (deels) gescheiden stelsels. Dit laatste vergt versterkte aandacht en planning van het onderhoud en noodzaakt een andere kijk op het omgaan met hemelwater. Het ontwerp van rioleringen omvat een omvangrijk luik hydraulica maar verder ook bouwtechnische aspecten zoals sterkteleer, materialenkennis en dimensionering. Ook het opstellen en beheren van riooldatabanken wordt belangrijker, niet het minst om erop een efficiënter onderhouds- en renovatieplanning te enten.

Het initiatief tot deze cursus wordt ondersteund door ORI (Organisatie van raadgevende ingenieurs, engineering- en consultancybureaus) en OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers) aangezien dit kadert binnen het streven naar kwaliteitsvolle dienstverlening en continue vorming van de bedrijven.

Programma
De opleiding bestaat uit 12 modules.
Het is ook mogelijk om de modules apart te volgen.

Module 1 – Algemene Inleiding, concepten, ontwerpparameters.
Module 2 – Ontwerp van rioleringen, dimensioneringsregels. 
Module 3 – Sterkteberekeningen en gedeelte van de sleufloze technieken.
Module 4 – Materialenleer.
Module 5 – Hydraulische structuren, randvoorzieningen.
Module 6 – Onderhoudsaspecten bij het ontwerp en de uitvoering.
Module 7 – Ontwerp van rioleringen in praktijk (case studies en hydrodynamische berekeningen via infoworks).
Module 8 – Beheer van regenwater.
Module 9 – DWA-riolering op privéterrein: dimensionering en verluchting + case.
Module 10 – RWA-riolering op privéterrein + aanstiplijst hemelwater.
Module 11 – Verkavelingen
Module 12 – SIRIO (ontwerptool regenwater)

Prijzen (excl. BTW):
Leden: 1.200 euro of 120 euro per module
Niet-leden: 1.750 euro of 170 euro per module

             

Afkoppelingsadviseur

2-daagse opleiding
Data: 23 en 30 april 2019
Locatie: Gent

Programma

Dag 1: Theorie

Hierbij wordt vertrokken vanuit een zekere basiskennis over riolering van waaruit gefocust wordt naar de meer praktijkgerichte kennis.

1. Algemeen
Welke zijn de taken van de afkoppelingsadviseur? Is dit voor iedere opdrachtgever hetzelfde en hoe start ik met een afkoppelingsproject?

2. De Wetgeving / verzekering
De adviseurs krijgen de rode draad mee van de wetgeving betreffende het afkoppelen van regenwater. Vanuit dit wettelijke kader dient de afkoppelingsadviseur zijn adviezen op te maken.

3. Methodiek
Door de complexiteit van de afkoppelingsprojecten is een methodische aanpak een noodzaak. Hierbij komt oa aan bod: Opmaak plannen en documenten, planning privé-werken en openbare werken, financieel beheer, controletaken, …

4. Materialenleer: toepassing en eigenschappen
De afkoppelingsadviseurs dienen de materialen samen met hun eigenschappen en toepassingen goed te kennen zowel voor de onderbouw als de bovenbouw. Met deze kennis dient hij bijvoorbeeld de afwerking van asfalt, klinkers of gazon te beoordelen. Bij het oplossen van conflictsituaties tussen de aannemer en de eigenaar kan deze theoretische benadering helpen bij het nemen van gefundeerde beslissingen.

5. Praktijkervaring van een afkoppelingsadviseur

Dag 2: Praktijk en examen

Workshop “Projectmanagement”
De menselijke en sociale aanpak tijdens de bezoeken ter plaatse, die vaak bepalend zal zijn voor het scheppen van een goed klimaat tijdens het project, verdienen veel aandacht. Daarom zal dit onderdeel van de opleiding, door middel van enkele theoretische regels maar vooral via praktische voorbeelden, tips en discussietechnieken door een ervaren specialist worden toegelicht.

Om dit in de praktijk om te zetten wordt dit getoetst aan de hand van een workshop waarbij de deelnemers actief moeten meewerken. In deze workshop worden bijvoorbeeld echte conflicten geënsceneerd, waarbij de adviseur de theoretische kennis over conflictbeheersing kan toepassen.

Workshop “Methodiek”
Aan de hand van een fictief afkoppelingsproject worden de verschillende fases van de methodiek toegepast. Door de effectieve uitwerking van een project kunnen heel wat praktische vragen beantwoord worden.

 

EXAMEN
Op het einde van de dag wordt een examen afgenomen. Hierbij worden theoretische vragen gesteld en krijgt u als oefening een afkoppelingsstudie. Enkel indien u slaagt (>70%) ontvangt u een attest. Dit attest zal opgevraagd worden door bv. rioolbeheerder/gemeenten.

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

 

Keurder Privé-riolering

3-daagse opleiding
Data: 2019
Locatie: Nog te bepalen

De keurder staat in voor de keuring van de privé-riolering van de klant. Als privé-riolering wordt beschouwd de volledige installatie voorbij de huisaansluitputjes voor regenwater en afvalwater. De keurder moet aan de hand van een aantal inspecties kunnen vaststellen of de installatie van de klant voldoet aan de vereisten geldend in het gebied waar de keuring wordt uitgevoerd. De keuring geldt voor alle nieuwbouwwoningen.

De kwaliteit kan enkel gewaarborgd worden door toepassing  van een op ISO 17020 gebaseerd kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem voorziet in uniforme opleiding en bijscholing van de keurder. De kwaliteitsborging van de keuringen kan enkel gebeuren wanneer de keuringen op een eenvormige manier geregistreerd worden. Deze registratie dient als input voor het uitvoeren van gerichte controles op de keuringen en keurders. De resultaten  van de controles leiden tot het bijsturen van de keuring, of van de keurder zelf. .

Wie komt in aanmerking als kandidaat keurder?
Een keurder dient onpartijdig en zonder belangenvermenging een keuring te kunnen uitvoeren. Daarom is het noodzakelijk dat u bij de aanvraag tot inschrijving van de cursus “keurder voor privé-riolering” hiervan op de hoogte bent.

Volgens hoofdstuk 4; artikel 8 van het ministerieel besluit van 8 april 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer; uitgevaardigd door de minister van Leefmilieu, natuur en cultuur: “De keurder beschikt over de vereiste technische vaardigheid om de keuring overeenkomstig dit besluit uit te voeren en mag niet betrokken zijn bij de technische uitvoering van de binneninstallatie en/of privéwaterafvoer.”

Wat zijn de vereisten om keurder te worden?
De keurder moet over volgende voorkennis beschikken

 1. In het bezit zijn van een A2 diploma of gelijkwaardig.
 2. De werking van rioolstelsels kennen, in al zijn mogelijke toepassingen mbt privé-riolering.
 3. Alle rioleringsonderdelen kennen en de werking van deze onderdelen.
 4. Op de hoogte zijn van de code van praktijk mbt de aanleg van rioolsystemen op privéterrein.
 5. Kennis hebben van begrippen zoals infiltratie, vertaagde afvoer, buffering, Iba’s , … .
 6. Verschillende afvalwaterstromen kennen; grijs water, zwart water, Drainage, DWA, RWA, … .
 7. Kennis van de verschillende materialen en hun toepassing
 8. Technisch onderlegd zijn om te kunnen omgaan met de toestellen gebruikt voor het keuren.
 9. Kunnen omgaan met een digitale webapplicatie om keuringsgegevens te registreren.
 10. Correct volgens een aantal wettelijke bepalingen een controle uitvoeren.
 11. Een zekere logica bezitten, om een aantal verbanden te kunnen leggen tijdens de keuring.

De opleiding omvat volgende luiken:

Administratief luik

 • Administratieve bepalingen;
 • Regelgeving – wat is de geldende wetgeving;
 • Rioleringsonderdelen;
 • Controle documenten.


Technisch luik

 • Verschillende testmethodes en diagnose stellen;
 • Procedure van controles oa juistheid van aansluiting van de dakafvoer en verhardingen, controle op scheiding van RWA en DWA, controle op goede uitvoering, controle van de regenwaterput, controle van de infiltratie- en/of buffervoorziening, controle van de kelderaansluiting, …;
 • Oefeningen en vragen;
 • Invullen en registratie van keuringsformulier;
 • Voorbereiding op praktijkoefening + hoe invullen van keuringsformulier + minimum vereisten qua uitrusting van keurder;
 • Praktijkoefening.


Examen

 • Over administratief luik;
 • Over technisch luik;
 • Praktijk proef (individuele proef per deelnemer)

Om te slagen dient u minimum 70% te behalen.

Totale duur opleiding en examen: 3 dagen.

Wat zijn de vereisten om keurder te blijven?
De keurder moet aan 4 vereisten voldoen om zijn keurderscertificaat te behouden: jaarlijkse administratieve bijdrage tijdig betalen,  deelname aan de jaarlijkse verplichte bijscholing, slagen voor tussentijds georganiseerde examens en uitvoering van nacontroles op vraag van Vlario.

Prijs (excl. BTW)
Leden: 750 euro
Niet-leden: 900 euro
U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Data
nog te bepalen in 2019

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

U KAN ZICH HIERONDER INSCHRIJVEN VOOR DE VOLGENDE OPLEIDING IN 2019.

 

 

 

Opmaak van bestekken

10-daagse opleiding
Data: 2019
Locatie: nog te bepalen

Deze opleiding is bedoeld voor beginnende ingenieurs van openbare besturen, intercommunales, studiebureaus,… die regelmatig bestekken moeten maken.

De inhoud van de cursus steunt op 4 pijlers, zijnde:

 • onderhoudswerken;
 • buitengewone herstellingswerken;
 • rioleringswerken;
 • nieuwe aanleg van wegen.

Deze opleiding bestaat uit 10 sessies van 4 uur waarvan 2 uur theorie en 2 uur praktijk. De opleiding gaat door van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Het aantal deelnemers is beperkt. Wees er dus snel bij! De volgende data dienen nog vastgelegd te worden. De exacte plaats van de opleiding zal u zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. Dit schrijven geldt dan als bevestiging van uw inschrijving.

Deze opleiding zal gewaardeerd worden met een VLARIO-attest “Opmaak van bestekken” en kan in aanmerking komen voor de vorming in het kader van de functionele loopbaan.

Sedert het invoeren van de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt het uitvoeren van opdrachten voor besturen moeilijker omdat er steeds een bestek gevraagd wordt.
Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw wordt steeds gehanteerd voor het opstellen van deze opdrachten.

Vooral de beginnende ingenieurs worden opgedragen om deze werken op te stellen en dit meestal zonder begeleiding. In deze basiscursus is het de bedoeling problemen voor te stellen en deze proberen op te lossen en om deze bestekken al doende op te maken en uit te werken. Uitgangsprincipe is sowieso de praktijk. Daarom zullen er problemen via foto’s of film worden opgegeven en gevraagd worden om deze op te lossen. Het is de taak van de cursist om in de catalogus van de genormaliseerde posten de juiste post te vinden, deze te gebruiken en een raming op te stellen in de les.

Op het einde van elke dag wordt een samenvattende opmetingsstaat – met raming – verwacht die kan nagekeken worden en tijdens de volgende les – individueel of collectief – wordt besproken. Er wordt vertrokken van een eenvoudig voorbeeld en stelselmatig zal de moeilijkheidsgraad opgetrokken worden om, op het einde, met kennis van zaken kleine bestekken te kunnen opstellen.

Omdat de kennis van het standaardbestek 250 essentieel is zal er ook elke les een samenvatting van de voorschriften worden uitgelegd, met vooral aandacht op de werken die inbegrepen zijn in de eenheidsprijs. Altijd zal getracht worden om, vanuit de ervaring, te wijzen op de mogelijke discussiepunten van de aannemer over de voorgestelde oplossing. Gelijktijdig worden de aanbestedingsdocumenten (bijzonder bestek) besproken en opgesteld. Op het einde van de lessenreeks moet de individuele cursist met kennis van zake bestekjes kunnen opstellen en laten uitvoeren zonder discussies te verwachten.

Data:
nog te bepalen

Locatie:
nog te bepalen

Prijs (excl. BTW):
leden:650 euro
Niet-leden: 900 euro

U kan zich reeds inschrijven voor de volgende opleiding in 2019. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u.

Afkoppelingsaannemer

Opleiding van 1 dag
Datum: 13 februari 2019
Locatie: Zwijnaarde

Deze opleiding wordt georganiseerd door Confederatie Bouw.

Wanneer er een rioleringsproject met gescheiden riolering wordt aangelegd in de openbare weg, zijn alle woningen verplicht langsheen dit traject hun regenwater en afvalwater te scheiden op privaat terrein. Dit is vaak geen eenvoudige  opgave in bestaande gebouwen, maar toch moeten oplossingen worden gevonden voor een optimale scheiding op privaat terrein.

Gelet de werken achteraf zullen worden gekeurd moeten deze vakkundig worden uitgevoerd. Particulieren krijgen van de aangestelde afkoppelingsadviseur een plannetje van hetgeen er dient te gebeuren, maar dikwijls ontbreekt hen de tijd en de kennis om deze werken correct te realiseren. Vanuit de gemeentebesturen, rioolbeheerders, maar ook afkoppelingsadviseurs rijst de vraag naar goed opgeleide vakkundige uitvoerders voor deze specifieke werkzaamheden en met groot potentieel naar de toekomst.

Met deze cursus wil VDAB in samenwerking met VLARIO hierop inspelen om de groeiende vraag te kunnen beantwoorden. Bij voltooiing van deze opleiding wordt het bedrijf opgenomen in de lijst van Afkoppelingsaannemers die gepubliceerd wordt op de website van VLARIO.
info en inschrijvingen binnenkort mogelijk via Confederatie Bouw
Programma

 

Opleidingen op maat

Op aanvraag.

 

VLARIO voorziet ook op maat gemaakte opleidingen voor technische scholen.
Indien u hierover meer informatie wenst, gelieve contact met ons op te nemen.

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.