Meet&greet Putte

Meet&greet
Datum: 14 juni
Locatie: Putte

VLARIO is het kenniscentrum en overlegplatform van en voor de sector en is ervan overtuigd dat in de gemeenten nog vragen leven inzake de verdere uitbouw en onderhoud van het rioleringsstelsel.

Daarom stappen we met de adviesraad van VLARIO regelmatig naar de gemeenten toe om te luisteren naar de noden op het vlak van riolering. Het thema van de huidige adviesraad betreft de impact van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen op de publieke ruimte. Voor VLARIO bestudeerde de KU Leuven de impact die BRV heeft op rioleringen en deze resultaten worden toegelicht tijdens de meet&greet.

Verder willen wij graag met u in overleg gaan over hoe u hiermee omgaat als gemeente. Staat u hierbij stil en hoe wapent u zich tegen wateroverlast? Martin Lelie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas geeft graag praktische tips over de aanpak voor opmaak van een hemelwaterplan en de doorwerking op bestuursvlak. Kathleen Van Dorslaer van het provinciebestuur van Antwerpen is eveneens aanwezig om dit gesprek mee te concretiseren.

Wij willen graag over de partijgrenzen heen samen met lokale mandatarissen en ambtenaren dit debat voeren om zo een constructieve dialoog op gang te brengen om de lokale watervisie gevormd te krijgen.

Vervolgens is er een toelichting voorzien door Carl Verelst, voorzitter van de Werkgroep Projectmanagement, over de concrete acties die er reeds zijn genomen om de doorlooptijd van een project te verkorten. We grijpen dit moment ook graag aan om u als lokaal bestuur aan te sporen om het charter te ondertekenen – hiervoor ontvangt u nog een afzonderlijk schrijven. Wij hopen dat we op 14 juni de ondertekening kunnen vastleggen van alle aanwezigen zodat we hier ook breed over kunnen communiceren.

Tot slot is er nog een korte toelichting voorzien over de meest recente ontwikkelingen in de sector. Hoever staat het met het nieuwe subsidiebesluit en de vernieuwde keuring van de riolering? Riet Lismont, projectleider bij VLARIO geeft het overzicht.

Datum en locatie:
Donderdag 14 juni om 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Putte, Gemeenteplein 1.

Programma:

16u00: Impact Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op de gemeentelijke infrastructuur regio Putte – Door Vincent Wolfs, KU Leuven

16u25: Hoe gaan we hier op gemeentelijk vlak mee om en welke instrumenten kunnen we hiervoor inzetten? – Door Martin Lelie, gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

16u45: Rondetafelgesprek : Hoe ons als gemeente wapenen tegen wateroverlast? Staan we hierbij stil? Welke oplossingen zijn haalbaar?

17u15: Welke concrete acties kan ik als bestuur nemen om doorlooptijd van een project te verkorten? – Door Carl Verelst, voorzitter werkgroep Projectmanagement

17u40: Update van nieuwigheden uit de sector – Door Riet Lismont, VLARIO

18u00: Vragenronde en aansluitend drankje en hapje

 

Studiedag VLARIO-RIONED

Studiedag Ruimtelijke Klimaatgevolgen
Datum: nog vast te leggen
Locatie: Antwerpen

VLARIO en Stichting RIONED organiseren voor de derde keer een Vlaams/Nederlandse kennisuitwisselingsdag. Het thema dit jaar gaat over klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen. Onderzoek toonde de invloed van de klimaatverandering op de waterhuishouding reeds aan. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de toename in verharde oppervlakten t.g.v. de groeiende urbanisatie.

Klimaatverandering zorgt dus voor twee soorten waterbeheerproblemen: enerzijds meer kans op droogte en laagwaterproblemen, en anderzijds meer overstromingen, vooral rioleringsoverstromingen. Daardoor zullen waterbeheerders de komende decennia meer belang moeten hechten aan de planning van de regenwaterafvoer. Het belang van een actief regenwaterbeleid op het lokale niveau zal toenemen en is zelfs noodzakelijk om meest efficiënt wateroverlast en verdroging hand-in-hand aan te pakken. Hoe gaan we hiermee om in Vlaanderen en in Nederland? Wat zegt het beleid en hoe gaan we hier als steden en gemeenten praktisch mee aan de slag?

Voormiddag nemen we eerst het beleid van Vlaanderen en Nederland onder de loep. Wat wordt er verwacht van de steden en gemeenten? Welke tools zijn voorhanden. Hoe gaan we hiermee om? Met welke buien dienen we rekening te houden bij het ontwerp? We nodigden de Vlaamse en Nederlandse bouwmeester uit om hun kennis en ervaring te delen. Wat betekent klimaatverandering voor hun en wat is hun ervaring. Namiddag zetten we het beleid om in de praktijk en hierbij delen enkele Vlaamse en Nederlandse steden hun aanpak.

Het programma en inschrijvingen zijn binnenkort beschikbaar

Presentaties studiedagen

Deze zijn beschikbaar via het ledengedeelte. Login en paswoord vereist.

 

De presentaties van onze studiedagen vindt u terug op het ledengedeelte. Login en/of paswoord vergeten? Vraag dit opnieuw aan via info@vlario.be

Bent u geen lid maar nam u deel aan een van onze studiedagen, vraag dan een login en paswoord om de presentaties te downloaden via info@vlario.be

Visuele inspectie voor beheerders

2-daagse opleiding
Data: 19 en 26 september
Locatie: te bepalen

Doelgroep: gemeentebesturen, intercommunales, aannemers en studieburelen

Het visueel beoordelen van camera-inspecties van de riolering vormt een belangrijke schakel tussen het uitvoeren en het goedkeuren van een rioleringswerk. Naast een gedegen kennis van de mogelijk optredende schadebeelden dien je als beoordeler inzicht te hebben in wat riolering inhoudt, de gebruikte materialen en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het werk. Bovendien gaat vanaf 1 juni 2015 de nieuwe versie van het Standaardbestek 250 (versie 3.1) in voege en voor wat betreft de visuele rioolinspectie zijn er toch wel wat wijzigingen doorgevoerd. De nieuwe sessies van de opleiding Visuele rioolinspectie volgens NBN EN 13508-2 en het Standaardbestek 3.1 zijn hierop volledig afgestemd.

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen. Het kunnen voorleggen van dit attest zal verplicht worden om in de toekomst nog inspectieverslagen te mogen beoordelen.

Wij herinneren er u aan dat de bepalingen in deze norm en ook de omzetting ervan in deze editie van het Standaardbestek 250, een opleiding eist van iedereen die (toekomstig) professioneel met visuele inspectie van rioleringsstelsels te maken zal hebben (opdrachtgevers, studiebureaus, aannemers,…).

Deze VLARIO-cursus voldoet aan de bepalingen zoals deze in het Standaardbestek 250 zijn opgenomen en wordt als dusdanig ook gehonoreerd.

Opmerking: deze opleiding geldt eveneens voor personen die reeds in het bezit zijn van het attest – Opleiding visuele inspectie van rioleringen volgens NBN EN 13508-2:2011 en Standaardbestek 250.

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

 

Opleiding werftoezicht

5-daagse opleiding
Data: mei-juni 2018
Locatie: Regio Brussel

DE OPLEIDING IS VOLZET. INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK.

De samenstelling en inhoud van het programma is naar de onmiddellijk praktische toepassing en gebruik voor de werftoezichter op de werf gericht. Er worden ook een werfbezoek en bedrijfsbezoek ingepland.

Programma


Prijs:

– leden: 675 euro (excl. BTW)
– Niet-leden: 900 euro (excl. BTW)

Data:

Dag 1 3/mei Brussel
Dag 2 17/mei OCW,  Sterrebeek
Dag 3 24/mei Brussel
Dag 4 31/mei Nog te bepalen
Dag 5 7/jun Nog te bepalen

 

 

U kan reeds inschrijven voor de opleiding in 2019. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u hierover.

Ontwerp van rioleringen

12-daagse opleiding
Data: najaar 2018
Locatie:nog te bepalen

U kan zich hieronder alvast inschrijven voor deze opleiding. Zodra de data en locatie bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd.

“Goede ontwerpen leiden tot grotere efficiëntiewinsten”

De inzichten hoe een goed ontwerp van rioleringen eruit ziet, zijn de laatste decennia sterk geëvolueerd.  Dit heeft niet alleen te maken met het leren van fouten uit het verleden, maar ook met de uitbreiding van het vakgebied, nieuwe hard- en software opportuniteiten, efficiëntere en goedkopere zuiveringsmogelijkheden, nieuwe regelgeving en de omschakeling naar (deels) gescheiden stelsels. Dit laatste vergt versterkte aandacht en planning van het onderhoud en noodzaakt een andere kijk op het omgaan met hemelwater. Het ontwerp van rioleringen omvat een omvangrijk luik hydraulica maar verder ook bouwtechnische aspecten zoals sterkteleer, materialenkennis en dimensionering. Ook het opstellen en beheren van riooldatabanken wordt belangrijker, niet het minst om erop een efficiënter onderhouds- en renovatieplanning te enten.

Het initiatief tot deze cursus wordt ondersteund door ORI (Organisatie van raadgevende ingenieurs, engineering- en consultancybureaus) en OVIO (Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers) aangezien dit kadert binnen het streven naar kwaliteitsvolle dienstverlening en continue vorming van de bedrijven.

Programma
De opleiding bestaat uit 12 modules.
Het is ook mogelijk om de modules apart te volgen.

Module 1 – Algemene Inleiding, concepten, ontwerpparameters.
Module 2 – Ontwerp van rioleringen, dimensioneringsregels. 
Module 3 – Sterkteberekeningen en gedeelte van de sleufloze technieken.
Module 4 – Materialenleer.
Module 5 – Hydraulische structuren, randvoorzieningen.
Module 6 – Onderhoudsaspecten bij het ontwerp en de uitvoering.
Module 7 – Ontwerp van rioleringen in praktijk (case studies en hydrodynamische berekeningen via infoworks).
Module 8 – Beheer van regenwater.
Module 9 – DWA-riolering op privéterrein: dimensionering en verluchting + case.
Module 10 – RWA-riolering op privéterrein + aanstiplijst hemelwater.
Module 11 – Verkavelingen
Module 12 – SIRIO (ontwerptool regenwater)

Prijzen (excl. BTW):
Leden: 1.200 euro of 120 euro per module
Niet-leden: 1.750 euro of 170 euro per module

             

Afkoppelingsadviseur

2-daagse opleiding
Data: 24 en 29 mei
Locatie: Lubbeek

Programma

Dag 1: Theorie

Hierbij wordt vertrokken vanuit een zekere basiskennis over riolering van waaruit gefocust wordt naar de meer praktijkgerichte kennis.

1. Algemeen
Welke zijn de taken van de afkoppelingsadviseur? Is dit voor iedere opdrachtgever hetzelfde en hoe start ik met een afkoppelingsproject?

2. De Wetgeving / verzekering
De adviseurs krijgen de rode draad mee van de wetgeving betreffende het afkoppelen van regenwater. Vanuit dit wettelijke kader dient de afkoppelingsadviseur zijn adviezen op te maken.

3. Methodiek
Door de complexiteit van de afkoppelingsprojecten is een methodische aanpak een noodzaak. Hierbij komt oa aan bod: Opmaak plannen en documenten, planning privé-werken en openbare werken, financieel beheer, controletaken, …

4. Materialenleer: toepassing en eigenschappen
De afkoppelingsadviseurs dienen de materialen samen met hun eigenschappen en toepassingen goed te kennen zowel voor de onderbouw als de bovenbouw. Met deze kennis dient hij bijvoorbeeld de afwerking van asfalt, klinkers of gazon te beoordelen. Bij het oplossen van conflictsituaties tussen de aannemer en de eigenaar kan deze theoretische benadering helpen bij het nemen van gefundeerde beslissingen.

5. Praktijkervaring van een afkoppelingsadviseur

Dag 2: Praktijk en examen

Workshop “Projectmanagement”
De menselijke en sociale aanpak tijdens de bezoeken ter plaatse, die vaak bepalend zal zijn voor het scheppen van een goed klimaat tijdens het project, verdienen veel aandacht. Daarom zal dit onderdeel van de opleiding, door middel van enkele theoretische regels maar vooral via praktische voorbeelden, tips en discussietechnieken door een ervaren specialist worden toegelicht.

Om dit in de praktijk om te zetten wordt dit getoetst aan de hand van een workshop waarbij de deelnemers actief moeten meewerken. In deze workshop worden bijvoorbeeld echte conflicten geënsceneerd, waarbij de adviseur de theoretische kennis over conflictbeheersing kan toepassen.

Workshop “Methodiek”
Aan de hand van een fictief afkoppelingsproject worden de verschillende fases van de methodiek toegepast. Door de effectieve uitwerking van een project kunnen heel wat praktische vragen beantwoord worden.

 

EXAMEN
Op het einde van de dag wordt een examen afgenomen. Hierbij worden theoretische vragen gesteld en krijgt u als oefening een afkoppelingsstudie. Enkel indien u slaagt ontvangt u een attest. Dit attest zal opgevraagd worden door bv. rioolbeheerder/gemeenten.

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

 

Keurder Privé-riolering

3-daagse opleiding
Data: 5-7- 11/12/13 juni
Locatie: Lubbeek

DE OPLEIDING IS REEDS VOLZET. INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING VAN JUNI IS NIET MEER MOGELIJK. U KAN ZICH WEL REEDS INSCHRIJVEN VOOR EEN VOLGENDE OPLEIDING.

De keurder staat in voor de keuring van de privé-riolering van de klant. Als privé-riolering wordt beschouwd de volledige installatie voorbij de huisaansluitputjes voor regenwater en afvalwater. De keurder moet aan de hand van een aantal inspecties kunnen vaststellen of de installatie van de klant voldoet aan de vereisten geldend in het gebied waar de keuring wordt uitgevoerd. De keuring geldt voor alle nieuwbouwwoningen.

De kwaliteit kan enkel gewaarborgd worden door toepassing  van een op ISO 17020 gebaseerd kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem voorziet in uniforme opleiding en bijscholing van de keurder. De kwaliteitsborging van de keuringen kan enkel gebeuren wanneer de keuringen op een eenvormige manier geregistreerd worden. Deze registratie dient als input voor het uitvoeren van gerichte controles op de keuringen en keurders. De resultaten  van de controles leiden tot het bijsturen van de keuring, of van de keurder zelf. .

Wie komt in aanmerking als kandidaat keurder?
Een keurder dient onpartijdig en zonder belangenvermenging een keuring te kunnen uitvoeren. Daarom is het noodzakelijk dat u bij de aanvraag tot inschrijving van de cursus “keurder voor privé-riolering” hiervan op de hoogte bent.

Volgens hoofdstuk 4; artikel 8 van het ministerieel besluit van 8 april 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer; uitgevaardigd door de minister van Leefmilieu, natuur en cultuur: “De keurder beschikt over de vereiste technische vaardigheid om de keuring overeenkomstig dit besluit uit te voeren en mag niet betrokken zijn bij de technische uitvoering van de binneninstallatie en/of privéwaterafvoer.”

Wat zijn de vereisten om keurder te worden?
De keurder moet over volgende voorkennis beschikken

 1. In het bezit zijn van een A2 diploma of gelijkwaardig.
 2. De werking van rioolstelsels kennen, in al zijn mogelijke toepassingen mbt privé-riolering.
 3. Alle rioleringsonderdelen kennen en de werking van deze onderdelen.
 4. Op de hoogte zijn van de code van praktijk mbt de aanleg van rioolsystemen op privéterrein.
 5. Kennis hebben van begrippen zoals infiltratie, vertaagde afvoer, buffering, Iba’s , … .
 6. Verschillende afvalwaterstromen kennen; grijs water, zwart water, Drainage, DWA, RWA, … .
 7. Kennis van de verschillende materialen en hun toepassing
 8. Technisch onderlegd zijn om te kunnen omgaan met de toestellen gebruikt voor het keuren.
 9. Kunnen omgaan met een digitale webapplicatie om keuringsgegevens te registreren.
 10. Correct volgens een aantal wettelijke bepalingen een controle uitvoeren.
 11. Een zekere logica bezitten, om een aantal verbanden te kunnen leggen tijdens de keuring.

De opleiding omvat volgende luiken:

Administratief luik

 • Administratieve bepalingen;
 • Regelgeving – wat is de geldende wetgeving;
 • Rioleringsonderdelen;
 • Controle documenten.


Technisch luik

 • Verschillende testmethodes en diagnose stellen;
 • Procedure van controles oa juistheid van aansluiting van de dakafvoer en verhardingen, controle op scheiding van RWA en DWA, controle op goede uitvoering, controle van de regenwaterput, controle van de infiltratie- en/of buffervoorziening, controle van de kelderaansluiting, …;
 • Oefeningen en vragen;
 • Invullen en registratie van keuringsformulier;
 • Voorbereiding op praktijkoefening + hoe invullen van keuringsformulier + minimum vereisten qua uitrusting van keurder;
 • Praktijkoefening.


Examen

 • Over administratief luik;
 • Over technisch luik;
 • Praktijk proef (individuele proef per deelnemer)

Om te slagen dient u minimum 70% te behalen.

Totale duur opleiding en examen: 3 dagen.

Wat zijn de vereisten om keurder te blijven?
De keurder moet aan 4 vereisten voldoen om zijn keurderscertificaat te behouden: jaarlijkse administratieve bijdrage tijdig betalen,  deelname aan de jaarlijkse verplichte bijscholing, slagen voor tussentijds georganiseerde examens en uitvoering van nacontroles op vraag van Vlario.

Prijs (excl. BTW)
Leden: 750 euro
Niet-leden: 900 euro
U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Data
Dag 1: dinsdag 5 juni
Dag 2: donderdag 7 juni (+ theorie examen)
Dag 3: 11-12-13 juni (praktijkexamen, exacte timing wordt doorgegeven)

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

U KAN ZICH HIERONDER INSCHRIJVEN VOOR DE VOLGENDE OPLEIDING IN 2019. DE OPLEIDING VAN JUNI IS REEDS VOLZET.

 

 

 

Opmaak van bestekken

10-daagse opleiding
Data: sept-okt-nov
Locatie: Brussel

Deze opleiding is bedoeld voor beginnende ingenieurs van openbare besturen, intercommunales, studiebureaus,… die regelmatig bestekken moeten maken.

De inhoud van de cursus steunt op 4 pijlers, zijnde:

 • onderhoudswerken;
 • buitengewone herstellingswerken;
 • rioleringswerken;
 • nieuwe aanleg van wegen.

Deze opleiding bestaat uit 10 sessies van 4 uur waarvan 2 uur theorie en 2 uur praktijk. De opleiding gaat door van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Het aantal deelnemers is beperkt. Wees er dus snel bij! De volgende data dienen nog vastgelegd te worden. De exacte plaats van de opleiding zal u zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. Dit schrijven geldt dan als bevestiging van uw inschrijving.

Deze opleiding zal gewaardeerd worden met een VLARIO-attest “Opmaak van bestekken” en kan in aanmerking komen voor de vorming in het kader van de functionele loopbaan.

Sedert het invoeren van de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt het uitvoeren van opdrachten voor besturen moeilijker omdat er steeds een bestek gevraagd wordt.
Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw wordt steeds gehanteerd voor het opstellen van deze opdrachten.

Vooral de beginnende ingenieurs worden opgedragen om deze werken op te stellen en dit meestal zonder begeleiding. In deze basiscursus is het de bedoeling problemen voor te stellen en deze proberen op te lossen en om deze bestekken al doende op te maken en uit te werken. Uitgangsprincipe is sowieso de praktijk. Daarom zullen er problemen via foto’s of film worden opgegeven en gevraagd worden om deze op te lossen. Het is de taak van de cursist om in de catalogus van de genormaliseerde posten de juiste post te vinden, deze te gebruiken en een raming op te stellen in de les.

Op het einde van elke dag wordt een samenvattende opmetingsstaat – met raming – verwacht die kan nagekeken worden en tijdens de volgende les – individueel of collectief – wordt besproken. Er wordt vertrokken van een eenvoudig voorbeeld en stelselmatig zal de moeilijkheidsgraad opgetrokken worden om, op het einde, met kennis van zaken kleine bestekken te kunnen opstellen.

Omdat de kennis van het standaardbestek 250 essentieel is zal er ook elke les een samenvatting van de voorschriften worden uitgelegd, met vooral aandacht op de werken die inbegrepen zijn in de eenheidsprijs. Altijd zal getracht worden om, vanuit de ervaring, te wijzen op de mogelijke discussiepunten van de aannemer over de voorgestelde oplossing. Gelijktijdig worden de aanbestedingsdocumenten (bijzonder bestek) besproken en opgesteld. Op het einde van de lessenreeks moet de individuele cursist met kennis van zake bestekjes kunnen opstellen en laten uitvoeren zonder discussies te verwachten.

Data:
6,13,20 en 27 september
4,11,18 en 25 oktober
8 en 15 november

Locatie:
Brussel

Prijs (excl. BTW):
leden:650 euro
Niet-leden: 900 euro

U kan zich reeds inschrijven voor deze opleiding. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u.

Afkoppelingsaannemer

Opleiding van 1 dag
Datum:19 april
Locatie:Kortrijk

Deze opleiding wordt georganiseerd door Confederatie Bouw.

Wanneer er een rioleringsproject met gescheiden riolering wordt aangelegd in de openbare weg, zijn alle woningen verplicht langsheen dit traject hun regenwater en afvalwater te scheiden op privaat terrein. Dit is vaak geen eenvoudige  opgave in bestaande gebouwen, maar toch moeten oplossingen worden gevonden voor een optimale scheiding op privaat terrein.

Gelet de werken achteraf zullen worden gekeurd moeten deze vakkundig worden uitgevoerd. Particulieren krijgen van de aangestelde afkoppelingsadviseur een plannetje van hetgeen er dient te gebeuren, maar dikwijls ontbreekt hen de tijd en de kennis om deze werken correct te realiseren. Vanuit de gemeentebesturen, rioolbeheerders, maar ook afkoppelingsadviseurs rijst de vraag naar goed opgeleide vakkundige uitvoerders voor deze specifieke werkzaamheden en met groot potentieel naar de toekomst.

Met deze cursus wil VDAB in samenwerking met VLARIO hierop inspelen om de groeiende vraag te kunnen beantwoorden. Bij voltooiing van deze opleiding wordt het bedrijf opgenomen in de lijst van Afkoppelingsaannemers die gepubliceerd wordt op de website van VLARIO.
info en inschrijvingen binnenkort mogelijk via Confederatie Bouw
Programma

 

Opleidingen op maat

Op aanvraag.

 

VLARIO voorziet ook op maat gemaakte opleidingen voor technische scholen.
Indien u hierover meer informatie wenst, gelieve contact met ons op te nemen.

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.