Sommige documenten zijn enkel ter beschikking voor leden via het ledengedeelte.

Schadecatalogus

Een overzicht van de verschillende codes met foto.
Download pdf

Impact van klimaatverandering op rioleringen

Deze studie, uitgevoerd door KU Leuven in opdracht van VLARIO, onderzoekt de impact van klimaatverandering op de overstromingsveiligheid van rioleringen in Vlaanderen aan de hand van conceptuele modelanalyses. De studie becijfert dat klimaatverandering zorgt voor een lichte stijging van de overloopfrequentie van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen: +15% tegen 2100. Bronmaatregelen die nu slechts zelden overstorten (zoals buffers met een vertraagde doorvoer), zullen in de toekomst wel veel vaker overstorten.
VLARIO rapport Impact klimaatverandering op rioleringen

Richtlijnen ondergrondse/bovengrondse infiltratievoorzieningen

Om de goede werking van infiltratievoorzieningen in de tijd te waarborgen willen de handleidingen ROI en RBI richtlijnen en aanbevelingen voor de opdrachtgever, bouwheer, beheerder en ontwerper aanreiken waaraan een goed ondergronds of bovengronds infiltratiesysteem met inbegrip van de voorbehandelingssystemen moet voldoen inzake werking, ontwerpvoorwaarden (buffering , infiltratie en afvoerbeperking), materiaaleigenschappen, uitvoering, onderhoud en goed beheer.

Impact van beleidsplan Ruimte Vlaanderen op rioleringen

In dit onderzoeksrapport, uitgevoerd door KU Leuven in opdracht van VLARIO, werd de impact van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op rioleringen onderzocht. Voorliggend rapport houdt nog geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering. De gevolgen en impact van klimaatverandering worden in een apart rapport onderzocht.
VLARIO rapport betonstop

Onderzoeksrapport besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage

In dit onderzoeksrapport worden op basis van publiek beschikbare cijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij en het Agentschap Binnenlands Bestuur (BBC) de opbrengsten en de uitgaven tussen 2012 en 2015 in kaart gebracht die voortvloeien uit het beheer van afvalwater.
Rapport besteding gemeentelijke saneringsbijdrage
Toelichting VLARIO-dag onderzoeksrapport besteding gemeentelijke saneringsbijdrage

Eindrapport Inners

Inners-project als doel het energieverbruik in de stedelijke waterkringloop
effectiever te maken. Project VLARIO: warmtewinning uit afvalwater voor verwarming 93 appartementen Dijledal Leuven.
Eindrapport project INNERS (NL)
Eindrapport project INNERS (ENG)
Appendix 6 VLARIO- Heat recovery from the sewer system

Checklist rioleringsplan, de verplichte keuring en aandachtspunten ontwerp

Een overzichtsdocument met betrekking tot privériolering met een checklist voor een correct rioleringsplan, de inhoud van de verplichte keuring alsook de aandachtspunten bij ontwerp en veelgestelde vragen over het aansluiten van regenwater en afvalwater.
Download pdf

Overzichtsdocument individuele voorbehandelingsinstallaties

Een overzicht van de verschillende soorten individuele voorbehandelingsinstallaties (oa. septische putten) alsook de verplichting ervan.
Bekijk dossier

Document geur en riolering

Geurhinder voorkomen bij nieuwbouw, verbouwingen en afkoppelingen. Update april 2018.
Bekijk

Vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater (udpate 2019)

Wat zegt het beleid en hoe kan ik afkoppelen
Download pdf

Vademecum afkoppelen voorbedrijven en niet residentiële gebouwen

Focus op bedrijven voor afkoppeling
Bekijk

Katern Hemelwater

Technische informatie over hoe omgaan met hemelwater op privé- en openbaar domein, zowel op vlak van soorten systemen als op vlak van dimensionering.
Bekijk dossier

Filters regenwaterput

Indien je een hemelwaterput met hergebruik plaatst is een goede voorfilter cruciaal voor de goede werking. De belangrijkste type filters worden in het document beschreven.
Bekijk dossier

Fiches infiltratie- en bufferingssystemen

Systeemkaarten leveranciers en producenten voor producten en systemen opgenomen in “Katern afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater”.
Bekijk dossier

Filmpje afkoppelen VLARIO-VMM

Bekijk

Informatiebrochure correct scheiden en afvoeren van afvalwater en regenwater

Bekijk

Informatiebrochure keuring privé-riolering

Download pdf

Overzicht van sleufloze technieken voor gemeentelijke rioleringsinfrastructuur

Synthesedocument. Mogelijkheden en beperkingen van de verschillende technieken worden erin op een overzichtelijke manier beschreven. Het document is vooral gericht op doorpersingen van gravitaire leidingen voor de kleinere rioleringsinfrastructuur.
Download pdf

Buismaterialenmatrix

Synthesedocument dat op een methodische en pragmatische wijze helpt bij de mogelijke materiaalkeuze voor het ontwerp van een leiding voor waterafvoer.
Bekijk dossier

Code van goede praktijk onderhoud

Deel 9 van de code van goede praktijk riolering.
Bekijk dossier

Code van goede praktijk rioolreiniging

Bekijk

Rioolrenovatiecatalogus

Dankzij de rioolrenovatiecatalogus kunnen we op een overzichtelijke wijze de Vlaamse rioleringsbeheerder wegwijs maken in de mogelijkheden om zijn ondergronds patrimonium in stand te houden en te optimaliseren.
Bekijk dossier

Schadecatalogus IKT Gelsenkirchen

Meest voorkomende schadebeelden voor inspectieputten.
Bekijk dossier

Voorafgaandelijke tracéverbetering bij doorpersingen

Download pdf