Publicaties

Sommige documenten zijn enkel ter beschikking voor leden via het ledengedeelte.

Richtlijnen ondergrondse/bovengrondse infiltratievoorzieningen
Om de goede werking van infiltratievoorzieningen in de tijd te waarborgen willen de handleidingen ROI en RBI richtlijnen en aanbevelingen voor de opdrachtgever, bouwheer, beheerder en ontwerper aanreiken waaraan een goed ondergronds of bovengronds infiltratiesysteem met inbegrip van de voorbehandelingssystemen moet voldoen inzake werking, ontwerpvoorwaarden (buffering , infiltratie en afvoerbeperking), materiaaleigenschappen, uitvoering, onderhoud en goed beheer.

Impact van beleidsplan Ruimte Vlaanderen op rioleringen
In dit onderzoeksrapport werd de impact van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op rioleringen onderzocht. Voorliggend rapport houdt nog geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering. De gevolgen en impact van klimaatverandering worden in een apart rapport onderzocht.
VLARIO rapport betonstop

Onderzoeksrapport besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage
In dit onderzoeksrapport worden op basis van publiek beschikbare cijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij en het Agentschap Binnenlands Bestuur (BBC) de opbrengsten en de uitgaven tussen 2012 en 2015 in kaart gebracht die voortvloeien uit het beheer van afvalwater.
Rapport besteding gemeentelijke saneringsbijdrage
Toelichting VLARIO-dag onderzoeksrapport besteding gemeentelijke saneringsbijdrage

Eindrapport Inners
Inners-project als doel het energieverbruik in de stedelijke waterkringloop
effectiever te maken. Project VLARIO: warmtewinning uit afvalwater voor verwarming 93 appartementen Dijledal Leuven.
Eindrapport project INNERS (NL)
Eindrapport project INNERS (ENG)
Appendix 6 VLARIO- Heat recovery from the sewer system

Checklist rioleringsplan, de verplichte keuring en aandachtspunten ontwerp
Een overzichtsdocument met betrekking tot privériolering met een checklist voor een correct rioleringsplan, de inhoud van de verplichte keuring alsook de aandachtspunten bij ontwerp en veelgestelde vragen over het aansluiten van regenwater en afvalwater.

Overzichtsdocument individuele voorbehandelingsinstallaties
Een overzicht van de verschillende soorten individuele voorbehandelingsinstallaties (oa. septische putten) alsook de verplichting ervan.

Document geur en riolering
Geurhinder voorkomen bij nieuwbouw, verbouwingen en afkoppelingen. Update april 2018.

Vademecum praktisch afkoppelen van hemelwater
Wat zegt het beleid en hoe kan ik afkoppelen

Vademecum afkoppelen voorbedrijven en niet residentiële gebouwen
Focus op bedrijven voor afkoppeling

Katern Hemelwater
Technische informatie over hoe omgaan met hemelwater op privé- en openbaar domein, zowel op vlak van soorten systemen als op vlak van dimensionering.

Filters regenwaterput
Indien je een hemelwaterput met hergebruik plaatst is een goede voorfilter cruciaal voor de goede werking. De belangrijkste type filters worden in het document beschreven.

Fiches infiltratie- en bufferingssystemen
Systeemkaarten leveranciers en producenten voor producten en systemen opgenomen in “Katern afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater”.

Filmpje afkoppelen VLARIO-VMM

Informatiebrochure correct scheiden en afvoeren van afvalwater en regenwater

Informatiebrochure keuring privé-riolering

Overzicht van sleufloze technieken voor gemeentelijke rioleringsinfrastructuur
UPDATE. Synthesedocument. Mogelijkheden en beperkingen van de verschillende technieken worden erin op een overzichtelijke manier beschreven. Het document is vooral gericht op doorpersingen van gravitaire leidingen voor de kleinere rioleringsinfrastructuur.

Buismaterialenmatrix
Synthesedocument dat op een methodische en pragmatische wijze helpt bij de mogelijke materiaalkeuze voor het ontwerp van een leiding voor waterafvoer.

Code van goede praktijk onderhoud
Deel 9 van de code van goede praktijk riolering.

Code van goede praktijk rioolreiniging

Rioolrenovatiecatalogus
Dankzij de rioolrenovatiecatalogus kunnen we op een overzichtelijke wijze de Vlaamse rioleringsbeheerder wegwijs maken in de mogelijkheden om zijn ondergronds patrimonium in stand te houden en te optimaliseren.

Schadecatalogus IKT Gelsenkirchen
Meest voorkomende schadebeelden voor inspectieputten.

Voorafgaandelijke tracéverbetering bij doorpersingen

 

Contacteer ons op +32 (0)3 827 51 30
of via het contactformulier.