Voor ongeveer 50.000 km (98%) van de rioleringen in Vlaanderen is de voorbije jaren een risico-inschatting gebeurd in het kader van het asset management riolering. Gemeentebesturen en rioolbeheerders gingen daarvoor na welke rioleringen de grootste kans op falen lopen en waar de schade het grootst zou zijn. Op basis van die inschatting zullen ze de komende jaren in totaal meer dan 100.000 inspecties via rioolputten uitvoeren en 2000 km riolering met een rijdende camera inspecteren. Via een dashboard kunnen de gemeenten nu ook beter hun doelstellingen monitoren.

Schade aan riolering is vaak niet onmiddellijk zichtbaar en wordt daardoor soms laat opgemerkt met hoge reparatiekosten (bv. wegdek), milieuschade en hinder (verkeer) als gevolg. Door risico-inschatting en inspecties moeten zo’n problemen in de toekomst sneller opgemerkt en verholpen worden. Het traject assetmanagement riolering werd daarom in 2020 opgestart en begeleidt lokale besturen en rioolbeheerders stap voor stap naar een beter zicht op de toestand van hun rioleringsstelsel.

Bijna alle gemeenten hebben voor het asset management ondertussen een volledige rioolinventaris opgemaakt. Ook voor de andere criteria (opmaak van een risicokaart en inspectieplan) scoren de gemeenten goed. Slechts 8 gemeenten voldoen nog niet aan de drie criteria samen. Alle gemeenten en rioolbeheerders rapporteren op regelmatige basis aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de mate waarin hun rioolinventaris hun grondgebied dekt, de stand van zaken voor de opmaak van de risicokaart en de daarbij horende inspecties. Voor elk criterium zijn er verschillende streefdoelen richting 2027.

Dashboard helpt rioolbeheerders om vooruitgang te monitoren

screenshot dashboard

Op basis van de gerapporteerde cijfers berekent de NV Aquafin een set aan indicatoren waarmee de gemeenten en de rioolbeheerders hun vooruitgang kunnen opvolgen. De actuele indicatoren zijn voortaan terug te vinden in een dashboard, waarmee gemeenten en rioolbeheerders hun pad naar de streefdoelen kunnen opvolgen. Op het dashboard kunnen ze in detail de stand van zaken bekijken en daardoor ook bijsturen indien nodig. Het dashboard wordt op regelmatige basis geactualiseerd. Zo kan de VMM als toezichthouder nog beter een vinger aan de pols te houden.

Focus 2023: inspectie leidingen onder gebouwen, snel- en spoorwegen

Dit jaar zullen de geplande rioolinspecties focussen op de zogenaamde topkritische leidingen. Het gaat om 573 km riolen (1% van alle rioleringen) onder gebouwen, autosnelwegen en spoorwegen. Schade aan die rioleringen kan namelijk de grootste kosten met zich meebrengen en krijgen daarom de eerste prioriteit. Tegen eind 2023 zal al een kwart van die topkritische leidingen geïnspecteerd zijn en zullen de rioolbeheerders en gemeenten ook al een kwart van hun totale inspectieplan uitgevoerd hebben.

Tegen 2027 zullen in totaal meer dan 100.000 inspecties via rioolputten en 2000 km riolering met een rijdende camera geïnspecteerd worden. Het in kaart brengen van risico’s en de toestand zijn belangrijke stappen, maar daar stopt het nog niet. De volgende stap is het opmaken en uitvoeren van maatregelenprogramma’s om ervoor te zorgen dat onze rioleringsinfrastructuur in goede staat blijft. Het kader hiervoor wordt vanaf 2024 uitgewerkt.

Asset management: een rioolinventaris en inspectieplan voor elke Vlaamse stad of gemeente

Sinds 2020 wordt in Vlaanderen gewerkt aan een betrouwbaar zicht op de toestand waarin de riolen zich bevinden. Daarvoor wordt het asset management van de gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringsnetten op elkaar afgestemd. Rioolbeheerders en lokale besturen volgen daar een duidelijk stappenplan met verschillende streefdoelen richting 2027. Het asset management wordt gecoördineerd door de Vlaamse Milieumaatschappij in samenwerking met Aquafin NV, VLARIO, VVSG en Aquaflanders.

Meer informatie over de stappen en streefdoelen: www.vmm.be/assetmanagement.