MISSIE

Vlario is dé referentie in Vlaanderen die alle actoren binnen het afvalwater- en hemelwaterbeheer samenbrengt, stimuleert en ondersteunt in hun streven naar een steeds performanter waterbeheer.

VISIE

Hét kenniscentrum en overlegplatform voor hemelwater- en afvalwaterbeheer in Vlaanderen als de “spin in het web”.
 • Verbindend

  VLARIO verzamelt specialisten in verband met het beheer van hemel- en afvalwater, meer bepaald de opvang, de afvoer en de behandeling van hemel- en afvalwater in Vlaanderen.

 • Leergierig

  VLARIO verzamelt kennis via overleg en ervaringsuitwisseling met alle marktpartners, via het initiëren van praktijkonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

 • Actief

  VLARIO ondersteunt actief alle Vlaamse actoren in hun streven naar kwaliteit en in de toepassing van de krachtlijnen voor geïntegreerd rioleringsbeleid.

 • Resultaatgericht

  VLARIO draagt kennis uit in Vlaanderen via publicaties en het organiseren van studiedagen, debatavonden, voordrachten en opleidingen.

 • Inspirerend

  VLARIO inspireert de verschillende actoren in de watersector met goede voorbeelden door kennisdeling van praktijkervaring.

 • Ondernemend

  VLARIO houdt de vinger aan de pols en stimuleert haar leden in het nemen van alle acties voor een duurzaam waterbeheer.

Team

Wendy Francken
Directeur
Patrick Willems
Voorzitter
Joke Francken
Administratie
Riet Lismont
Projectleider kennisbeheer en lesgever
Dirk Stove
Technisch expert
Ingrid Janssens
Administratie

VLARIO is een ledenorganisatie en staat elke dag paraat voor haar leden. Het VLARIO-team bestaat uit 6 personen maar kan steeds rekenen op de bijdrage van haar leden.
Contacteer ons via info@vlario.be of +32 (0)3 827 51 30.

Leden

VLARIO is een ledenorganisatie. Dit betekent dat we er voor onze leden zijn, maar ook door onze leden. Zonder de goede samenwerking met onze partners en leden die deelnemen aan onze werkgroepen kunnen wij dit niet alleen verwezenlijken.

VLARIO telt 446 leden. Tot onze leden tellen we gemeen-ten, studiebureaus, rioolbeheerders, federaties, aannemers, fabrikanten, certificatie-instellingen, …. Kortom, iedereen die betrokken is bij het gemeentelijk waterbeheer. Deze verscheidenheid aan betrokken actoren ligt aan de basis dat VLARIO vandaag gekend en erkend is als het overleg- en kenniscentrum voor rioleringen in Vlaanderen en zelfs in onze buurlanden.

 

 

 

Ledenlijst 2020
Doelgroep
 • Opdrachtgevers en besluitvormers uit de Vlaamse openbare sector (Vlaamse overheid en aanverwante instellingen, steden en gemeenten, rioolbeheerders, intercommunales, waterbedrijven en provincies).
 • Opdrachtgevers en besluitvormers uit de Vlaamse privésector (studiebureaus, aannemers, toeleveringsbedrijven, inspectiebedrijven, Aquafin, …).
 • Onderzoekscentra (universiteiten, onderzoeksinstellingen, …).
 • Architecten en ontwerpers private en openbare bouw.
 • De Vlaamse bevolking.
Doelstellingen
 • VLARIO benadrukt op alle niveaus in Vlaanderen de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.
 • VLARIO bevordert de maatschappelijke belangstelling voor het beheer van hemel- en afvalwater in Vlaanderen.
 • VLARIO is een overlegplatform tussen de deskundigen in de bovenvermelde domeinen met de bedoeling op een neutrale en objectieve manier alle betrokkenen actief te steunen in hun streven naar maximale kwaliteitsverbetering tegen een maatschappelijk verantwoorde kost.
 • VLARIO verzamelt specialisten in verband met het ontwerp, de aanleg en het beheer van hemel- en afvalwater en dit zowel inzake de inzameling, afvoer als de behandeling.
 • VLARIO verzamelt kennis via constant overleg en ervaringsuitwisseling met alle marktpartners, via het initiëren van praktijkonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek.
 • VLARIO draagt deze kennis uit in Vlaanderen via publicaties en via het organiseren van opleidingen, studiedagen, debatavonden, voordrachten en lessencycli.
 • VLARIO ondersteunt haar leden rioolbeheerders in hun streven naar kwaliteit en in de toepassing van de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen.
 • VLARIO ondersteunt haar leden architecten en ontwerpers bij de toepassing van de regelgeving met betrekking tot hemel- en afvalwater.
 • VLARIO voert internationaal overleg met betrekking tot deze materie.
 • VLARIO werkt adviserend en beleidsondersteunend, zowel op gewestelijk als gemeentelijk niveau.
 • VLARIO is een autoriteit in Vlaanderen voor wat betreft het beheer van hemel- en afvalwater.
Activiteiten
 • Tweemaandelijks overleg met de belangrijkste partners uit de sector in de vorm van het adviescomité waar men de actualiteit kritisch bespreekt en waar men de basis legt voor de verdere werking van VLARIO.
 • Regelmatig overleg met het Kabinet Leefmilieu.
 • Overleg met de rioolbeheerders en Vlaamse steden en gemeenten via o.a. de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).
 • 2-maandelijkse publicatie van de VLARIO Nieuwsbrief.
 • Organisatie van de jaarlijkse VLARIO-dag met de rioleringsbeurs.
 • Organisatie van opleidingen en cursussen: werftoezicht rioleringswerken, opmaak van bestekken, visueel onderzoek van rioleringen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers, afkoppelingsadviseur, keuring privé-riolering, ontwerp van rioleringen, opfriscursussen, ….
 • Organisatie van studiedagen en workshops.
Werking

De juridische vorm is die van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De maatschappelijke zetel is gevestigd op De Schom 124 te 3600 Genk.

De algemene vergadering van VLARIO bepaalt de statuten en benoemt de raad van bestuur. Jaarlijks keurt de algemene vergadering de rekeningen goed. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De raad van bestuur is bevoegd voor de strategie van VLARIO en kan een adviesraad installeren.

De adviesraad is een permanente confrontatie met en input van het hele spectrum van medespelers in de watersector. Vooral de activiteiten van de werkgroepen worden hier geëvalueerd en besproken. Tevens worden de regionale contacten tijdens de bijeenkomsten van de adviesraad – gespreid over Vlaanderen – gebruikt om de VLARIO-activiteiten en contacten in de betreffende regio te versterken en uit te bouwen via o.a. meet & greets.

Huishoudelijk reglement VLARIO
Werkgroepen

Hier vindt u een overzicht van de werkgroepen van VLARIO. Een volledig overzicht van de doelstellingen, realisaties en actieprogramma vindt u in ons activiteitenverslag.

Verslagen, nota’s, … die door de werkgroepen zijn opgesteld, zijn enkel toegankelijk voor leden – u dient zich dus in te loggen met uw gebruikersnaam en paswoord om deze documenten te kunnen bekijken. Mocht u hiermee problemen ondervinden, mail info@vlario.be.

 • Werkgroep 1: Financiering van gemeentelijke rioleringen
 • Werkgroep 2+3: Concept en berekening van rioleringsstelsels
 • Werkgroep 4: Riolering en afvalwaterzuivering in het buitengebied (IBA’s)
 • Werkgroep 5: Typebestekken en normen
 • Werkgroep 6: Kwaliteitszorg en materiaalkeuze
 • Werkgroep 7: Rioolbeheer (Visuele inspectie, Rioolrenovatie, Asset Management)
 • Werkgroep 8: Sleufloze technieken voor gemeentelijke (riolerings)-infrastructuurwerken
 • Werkgroep Rioolbeheerders: bespreking diverse knelpunten rioolbeheerders en formuleren gezamenlijke standpunten, het opmaken van gemeenschappelijke bestekbepalingen, maken van gemeenschappelijke standpunten inzake technische zaken naar aannemers en VMM toe.
 • Werkgroep Gemeentennagaan wat er bij de lokale besturen leeft op het vlak van riolering en op basis van deze informatie nagaan wat er dient te gebeuren om het rioleringsgebeuren meer aandacht te geven bij de lokale besturen. Aanleveren van praktische tools om het dagdagelijkse werk te faciliteren.
 • Werkgroep Studiebureaus: Deze werkgroep is een initiatief van VLARIO, ORI en OVIO. De werkgroep wil vooral inspelen op de noden van de opdrachtgevers om kwalitatief goede bestekken te krijgen.
 • Beleidsmatig overlegplatform rioolbeheerders
 • Werkgroep Projectmanagement: Vanuit de adviesraad van VLARIO werd de vraag gesteld om een voorstel te formuleren hoe het projectmanagement van de riolerings- en, meer algemeen, de infrastructuurprojecten kan verbeterd worden.
 • Werkgroep Veiligheid: Hoofddoel is veiligheid op sectorniveau bespreekbaar te maken en te streven naar eenduidige veiligheidsafspraken voor de operatoren. Op termijn wil deze werkgroep uitgroeien tot een kennisdatabank waarin goede praktijken en veiligheidsinformatie met elkaar gedeeld worden.
Kennisverspreiding

Noden aan kennis vaststellen

Door contacten in de werkgroepen, op studiedagen, via mail, via leden, via gemeenten etc. stellen we de nood aan bijkomende kennis vast. Het uitwerken hiervan kan worden opgenomen in de werkgroepen, eventueel in samenwerking met universiteiten via masterproeven of door het oprichten van deelwerkgroepen. Via de werkgroep gemeenten kan VLARIO bijkomende noden/leemten nog sneller aan het licht brengen en actie ondernemen. Hieruit volgen vaak acties voor overige werkgroepen. Anderzijds ontstaan er ook noden bij nieuwe wetgeving, interpretatie etc. zoals bij septische putten, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, het algemeen waterverkoopreglement, handhaving, ….

Kennisverspreiding leden

De verspreiding van onze kennis die we via de werkgroepen opdoen, alsook de publicaties die in de werkgroepen ontstaan, gebeurt via het ledengedeelte van de website en de nieuwsbrief. Algemene verspreiding gebeurt via de publieke website. Op ons ledengedeelte vindt u steeds alle presentaties van studiedagen, informatiedocumenten, publicaties en verslagen van werkgroepen terug. Deze staan steeds geordend per activiteit.

Kennisverspreiding publiek

De website van VLARIO richt zich specifiek tot de verschillende doelgroepen om relevante informatie aan te bieden. Er worden ook studiedagen georganiseerd voor verschillende doelgroepen.

Ontwikkelen van kennis

VLARIO heeft sinds enkele jaren samenwerkingsovereenkomsten gesloten met zusterorganisaties in het buitenland (Stichting RioNed, IKT, DWA, …) om op Europees niveau aan informatie-en kennisuitwisseling te doen. De informatie afkomstig van deze partners, stellen we ter beschikking van de werkgroepen. Op deze kennisuitwisseling blijven we ons de komende jaren nog sterker inzetten. We moeten zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen omgaan en dus bestaande technische kennis gaan halen waar ze beschikbaar is, maar weliswaar vertalen naar de Vlaamse situatie. Om proactief te kunnen blijven optreden, is het van belang welke thema’s vanuit Europa in de toekomst op ons afkomen.

Vertegenwoordiging VLARIO in externe organisaties

Standaardbestek 250

Het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw bevat standaardeisen voor het opstellen van bestekken voor werken in verband met wegenbouw, rioleringen en groenaanleg.
Dit bestek is van toepassing op openbare besturen (het Agentschap Wegen en Verkeer, steden, gemeenten, …), studiebureaus en aannemers.

VLARIO is secretaris van het Hoofdstuk 7 en 9 van het Standaardbestek 250. De werkgroep heeft mee input geleverd aan het Standaardbestek 250 versie 4.1 dat van kracht is sinds 1 januari 2020.

Kwaliteitsborging via uitvoeringscertificatiek

Doelstelling is de kwaliteit van de uitvoering beter te waarborgen en de vakkennis van de opdrachtnemer en zijn personeel te valideren. Een aantal testcases in het proces voor de aanleg van rioleringen werd opgestart.

VLARIO bezorgt via het overlegplatform en haar werkgroepen, waarbij aannemers, studieburelen en opdrachtgevers vertegenwoordigd zijn de nodige input voor de technische evaluatie.

Er werd beslist om de uitvoeringcertificatie in de nieuwe versie van het Standaardbestek 250 versie 4.1 op te nemen. Tevens werd de mogelijkheid van een projectkeuring (vergelijkbaar met partijkeuring bij productcertificatie) mee opgenomen.

In 2020 dienen de verschillende PTV’s en BRS’en afgewerkt te worden en ook de opleidingen die gevraagd worden in deze PTV’s dienen ingericht te worden

B-IWA

B-IWA is de Belgische afdeling van IWA (www.biwa.be), de International Water Association. Deze organisatie verwelkomt iedereen die geïnteresseerd is in de verschillende aspecten van het beheer, de distributie, de behandeling,
het gebruik, de kwaliteit en de ecologie van water.

Naast on-site netwerkingsevenementen waarbij goede praktijken van (afval)waterbehandeling en –beheer in België in de kijker gezet worden, is het koninginnenstuk de jaarlijkse B-IWA-nocturne (traditioneel half mei) waarbij op interactieve wijze de discussie tussen academici, industrie en beleidsmakers gestimuleerd wordt. Met een zeer actieve Young Water Professional delegatie binnen B-IWA, wordt er gegarandeerd dat ook onze toekomstige watermensen zich betrokken voelen bij de evenementen en discussies.

VLARIO zetelt in de Raad van Bestuur van B-IWA.

BCCA

BCCA is een certificatie-instelling in de bouw voor producten en bouwsystemen, organisatiesystemen, beheersystemen, personen en processen. In de Sectorale Commissie Kunststofproducten & Systemen participeert VLARIO als technisch expert riolering.

COPRO

Copro is een onpartijdige controle-instelling voor bouw.

VLARIO is als technisch expert riolering vertegenwoordigd in volgende adviesraden:

 • Adviesraad Synthetic layers – kunststofbekledingen
 • Adviesraad zwavelbeton – putten & buizen
 • Adviesraad infiltratie- en berging systemen
 • Adviesraad gres

PROBETON

PROBETON is een certificatie-instelling voor prefabbetonproducten. VLARIO is als technisch expert riolering vertegenwoordigd in volgende werkgroepen:

 • Sectoraal Technisch Comité nr. 1 – Producten voor infrastructuurwerken
 • Werkgroep 1.2 – Werkgroep leidingelementen
 • Ad-hoc-werkgroep WG1.2 – sterkteklassen toegangsputten – en verbindingsputten
 • Ad-hoc-werkgroep Sectoraal Technisch Comité – Indeling producten voor infrastructuur

OCW

Het opzoekingscentrum voor de wegenbouw is een researchinstelling van openbaar nut ten dienste van de openbare en private partners (wegenbouwbedrijven en wegbeherende overheden) in de wegenbranche.

VLARIO zetelt in het programmacomité en het technisch Comité 5B Riolering.

VLARIO in Europa

VLARIO bouwt haar contacten in Europa stelselmatig verder uit en wil bestaande contacten zoveel mogelijk versterken. Enerzijds om onze eigen werkgroepen beter te kunnen funderen en inspireren, anderzijds om ook onze meningen in de Europese context naar voor te brengen. De noodzaak aan deze samenwerking en wisselwerking groeit!

Stichting RIONED

Met onze partner in Nederland blijven wij ons wederzijds inspireren en hun en onze standpunten vergelijken rond Europese regelgeving. De afgelopen jaren organiseerde VLARIO ook kennisuitwisselingsdagen tussen Vlaanderen en Nederland voor steden en gemeenten.

IKT

IKT, het instituut voor ondergrondse infrastructuur in Duitsland, is de kennispartner van VLARIO in Duitsland. Reeds verschillende jaren vindt er overleg plaats rond kennisuitwisseling en -opbouw. IKT zet zijn research over renovatie permanent verder en begeleid onze VLARIO-activiteiten m.b.t. putrenovatie en renovatie van diverse types van huisaansluitingen.

VLARIO neemt ook deel aan een uitgebreid researchprogramma rond inspectie van oudere rioleringen naar te verwachten levensduur en de daaraan gekoppelde te verwachten financieringsbehoeften voor renovatie of vervanging.

European Water Association (EWA)

De VLARIO-betrokkenheid bij deze Europese koepelorganisatie blijft intens.

EWA – European Water Association – kende haar tweejaarlijkse DUNBAR MEDAL toe aan Professor Emeritus Jean
Berlamont.

Als chairwoman van het European Policy Committee was VLARIO directeur Wendy Francken rechtstreeks betrokken met de opmaak van het EWA-Manifesto voor de nieuwe Europese commissarissen. De hoofdlijnen werden vastgelegd:

 • Climate change as driver for nature based solutions
 • Financial challenges in the water sector
 • Digital Water versus Ageing Infrastuctures
 • Water Demand Management

Interreg-project WOW!

Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Toch wordt dit potentieel in Noordwest-Europa nog nauwelijks benut. Hierdoor verliezen we waardevolle grondstoffen. Het Interreg Noord-West Europa project WOW! – Wider business Opportunities for raw materials from Waste water – kijkt naar de mogelijkheden om waardevolle stoffen uit rioolwater te halen en toe te passen. De aandacht richt zich hierbij op cellulose, lipiden en PHA bioplastic. Het internationale consortium bestaat uit partners uit Engeland, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

Dit project wordt ondersteunt door het Interreg North-West Europe programma. De partners binnen het project zijn: Waterschap Vallei en Veluwe, Wupperverbandsgesellschaft für integrale Wasserwirtschaft, Technische Universität Kaiserlautern, Université du Luxembourg, VLARIO, Natureplast, Avans University of Applied Sciences, REMONDIS, Aqua Industrie, VITO, Pulsed Heat, CirTec, Severn Trent Water..

Jaarverslagen
Activiteitenverslag 2020
Activiteitenverslag 2019
Activiteitenverslag 2018
Activiteitenverslag 2017
Activiteitenverslag 2016
Activiteitenverslag 2015