Wat zegt de wetgeving?

Vanaf wanneer is een keuring verplicht?

De keuring is opgelegd sinds 1 juli 2011 in het Algemeen Waterverkoopreglement. Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen. Nadere regels voor de keuring zijn bepaald in het ministerieel besluit keuring.

Sinds 2021 zijn er nieuwe regels van toepassing via een wijziging van het Algemeen Waterverkoopreglement en bijhorend ministerieel besluit.

Wie is verantwoordelijk voor de organisatie van de keuring?

De rioolbeheerder staat in voor de organisatie van de keuring. Vanaf 1 januari 2022 dient de keuring georganiseerd en uitgevoerd te worden volgens de NBN EN ISO/IEC 17020 type A.

De organisatie kan ook uitbesteed worden aan derden, zoals VLARIO. VLARIO is reeds jaren geaccrediteerd voor ISO/IEC17020 type A voor de keuring privé-waterafvoer. Vlario biedt kwaliteitsborging en volgt de keurders nauw op. De keuringen worden digitaal bijgehouden in de databank (Vlario KPR-systeem) waartoe gemeenten/rioolbeheerder toegang hebben mits overeenkomst.

Je kan ook beslissen dat enkel VLARIO-keurders toegelaten zijn om keuringen uit te voeren op uw grondgebied. Het voordeel daarbij is dat alle keuringen in 1 databank terecht komen wat de opvolging makkelijker maakt. Een sjabloon van gemeenteraadsbeslissing is beschikbaar bij VLARIO.

Hoe kies ik ervoor enkel VLARIO-keurders toe te laten?

Je kan ook beslissen dat enkel VLARIO-keurders toegelaten zijn om keuringen uit te voeren op uw grondgebied. Het voordeel daarbij is dat alle keuringen in 1 databank terecht komen wat de opvolging makkelijker maakt. Een sjabloon van gemeenteraadsbeslissing is beschikbaar bij VLARIO.

Wat is het doel van de keuring?

De keuring heeft als doel na te gaan of de privéwaterafvoer conform is voor een aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk, waarbij wordt nagegaan of de scheiding van hemelwater en afvalwater wordt nageleefd op het private domein, de afvoer van afvalwater conform is met de wettelijke voorschriften die opgenomen zijn in de milieuwetgeving, en de opvang, de mogelijkheid tot gebruik en de afvoer van hemelwater conform is met de verordeningen inzake hemelwater, naargelang welke verordening van toepassing is op de situatie in kwestie die moet worden gekeurd, en rekening houdend met eventuele vergunningsaanvragen.

Helaas wordt er niet afgekeurd op de dimensionering van de regenwaterput, infiltratievoorziening, buffervoorziening en septische put alsook de bijkomende vereisten die opgelegd zijn in de omgevingsvergunning inzake hemelwater en scheiding.

Wanneer is een keuring verplicht?

Een keuring van de privéwaterafvoer is verplicht in volgende gevallen:

  1. bij nieuwbouw of herbouw conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
  2. bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een individuele sanering;
  3. nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld;
  4. bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, tenzij er een keuring is uitgevoerd voor nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is;
  5. nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer.

Vanaf 2021 is dus een keuring voor ‘belangrijke wijzigingen’ niet meer verplicht.

Er is heden geen keuring verplicht bij ‘verkoop’.

Wat valt onder keuring type 'nieuwbouw/herbouw'?

Als nieuwbouw wordt beschouwd:

 • Men bouwt een nieuw gebouw op een leegstaand perceel.
 • Men bouwt een nieuw losstaand gebouw bij op een perceel waar reeds andere gebouwen staan die mee aangesloten wordt op de bestaande aansluiting.
  • Bv. een nieuw losstaand schoolgebouw op een site waar reeds andere schoolgebouwen staan.
  • Bv. een bedrijfssite waar men een nieuwe losstaande loods/kantoor bouwt.
 • Men bouwt iets bij (een uitbreiding zonder nieuwe aansluiting) waarvoor men een keuring vraagt of het nieuw gedeelte correct aangesloten werd (keuring heeft enkel betrekking op dit nieuw deel) op de bestaande aansluiting.
  • Opgelet, de afkeurcriteria voor scheiding regenwater en afvalwater gelden enkel als de GSV Hemelwater van toepassing is. Als bij de verbouwing scheiding opgelegd wordt in de vergunning is dit volgens de schema’s met afkeurcriteria zoals opgenomen in het ministerieel besluit keuring géén afkeur! Er dient hiervoor dus een conform keuringsattest afgeleverd te worden, zelfs als er reeds een gescheiden stelsel aanwezig is. Er wordt wel controle gedaan op de aansluitplicht van afvalwater. 

Als herbouw wordt beschouwd: een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie bouwen.

Opgelet: Als men een nieuw losstaand gebouw bouwt op een perceel waar reeds andere gebouwen staan waarbij een bijkomende aansluiting aangevraagd werd, is dit een keuring volgens het type ‘bijkomende aansluiting’. Indien dit een uitbreiding > 40m² betreft, zal alsnog dit schema gevolgd dienen te worden.

Wat valt onder een keuring 'bijkomende aansluiting'?

Dit is een keuring waarbij er een of meerdere nieuwe huisaansluitingen gemaakt werden.

De keuring heeft enkel betrekking op de afvoeren die aangesloten werden op de bijkomende aansluiting. Het is belangrijk dat het keuringsattest enkel wordt ingevuld op de te keuren afvoeren. De bestaande aansluitingen dienen niet gekeurd te worden. De keurder specifieert op het keuringsattest waarop de keuring wel (en/of niet) betrekking heeft.

Als men een nieuw losstaand gebouw bouwt op een perceel waar reeds andere gebouwen staan waarbij een bijkomende aansluiting aangevraagd werd, is dit ook een keuring volgens het type ‘bijkomende aansluiting’ (niet type nieuwbouw/herbouw).

Een uitbreiding bij een gebouw maar waarvoor een nieuwe aansluiting wordt aangevraagd, is een keuring bijkomende aansluiting.

ndien een aansluiting verplaatst wordt, valt dit ook onder de keuring van een nieuwe aansluiting.

Indien men een nieuwe aansluiting maakt voor een regenwaterpijp aan de gevel waarbij de rooilijn gelijk is aan de bouwlijn, is een keuring niet verplicht. Hier wordt vaak rechtstreeks aangesloten op de riolering via het trottoir en er wordt vaak geen huisaansluitput voorzien.

Voor een keuring type nieuwe bijkomende aansluiting zal het schema 3b in het Ministerieel Besluit keuring doorverwijzen naar de regels van een keuring nieuwbouw/herbouw (GSV Hemelwater wordt dan ook gecontroleerd) of afkoppeling voor de controle op scheiding regenwater en afvalwater (als scheiding verplicht is).

Uitzondering keuring 'afkoppelingsproject'?

Bij een afkoppelingsproject mag vanaf 2021 dus ook een bestaande keuring (type nieuwbouw/herbouw) aanvaard worden als deze niet ouder is dan 5 jaar.

Opgelet. Het is aangeraden dat er alsnog iemand ter plaatse gaat om na te gaan of er geen wijzigingen zijn uitgevoerd. Kijk op de initiële keuring of het terras/inrit op moment van keuring reeds aangelegd waren, want hier gebeuren achteraf vaak foutieve aansluitingen!

Wanneer is een keuring 'niet conform'?

Of een keuring al dan niet conform is wordt vastgelegd in het ministerieel besluit aan de hand van stroomschema’s. De correcte interpretatie van deze schema’s zijn verduidelijkt in de richtlijnen van VLARIO.

Wanneer is een keuring niet conform?

 • Niet correct scheiden van regenwater en afvalwater.
 • Niet voldoen aan de aansluitplicht afvalwater en/of voorbehandeling volgens de zoneringsplannen.
 • Afwezigheid regenwaterput, infiltratievoorziening en/of buffervoorziening, indien verplicht volgens de omgevingsvergunning.
 • Afwezigheid septische put voor zwart water, indien verplicht door de gemeente/rioolbeheerder.

Is de afwezigheid van een septische put voor 'zwart water' afkeur?

Sommige gemeenten/rioolbeheerders verplichten in centraal en geoptimaiseerd buitengebied (hier is reeds riolering aangesloten op een RWZI) de plaatsing van een septische put voor zwart water.

Of dit een afkeurcriteria is kan je zelf kiezen. Hiervoor dien je het reglement aan VLARIO te bezorgen. Als de septische put voor zwart water dan ontbreekt zal er een ‘niet conform’ keuringsattest afgeleverd worden. Concreet betekent dit dat de eigenaar dan als herstelmaatregel opgelegd krijgt om een septische put voor zwart water te plaatsen binnen een hersteltermijn van 60 dagen.

Indien je niet specifiek kiest om dit als afkeurcriteria op te nemen, wordt hiervoor een aandachtspunt genoteerd (oranje attest) als de keurder in de omgevingsvergunning leest dat een septische put voor zwart water is opgelegd maar deze niet is geplaatst.

Wat als de rioleringsonderdelen te klein zijn?

De dimensionering van de rioleringsonderdelen zoals regenwaterput, infiltratievoorziening, buffervoorziening en septische put zullen blijvend geïnventariseerd worden op het keuringsformulier maar leiden niet tot afkeur.

Daarom introduceerde VLARIO in 2016 reeds het oranje attest, dat deze aandachtspunten mee vermeld op het keuringsattest, zodat de gemeenten/rioolbeheerders hier verder mee aan de slag kunnen en de klant hier ook van op de hoogte is.

Via de module opvolging en handhaving in het VLARIO KPR-systeem heb je hiervan een mooi overzicht voor de uitgevoerde keuringen op uw grondgebied.

Waar kan ik de keuring raadplegen?

De keuring wordt rechtstreeks overgemaakt aan de rioolbeheerder. Gemeenten/rioolbeheerders kunnen mits overeenkomst met VLARIO ook toegang hebben tot het KPR-systeem van VLARIO. Via de module ‘opvolging en handhaving’ heb je een mooi overzicht van de oranje en niet-conforme keuringen.

Het keuringsattest is ook raadpleegbaar voor de particulier in zijn woningpas.

Dien ik huisaansluitputten te plaatsen?

Tijdens de keuring wordt nagegaan of de afvoeren correct aangesloten zijn op openbaar domein alsook of regenwater en afvalwater correct gescheiden zijn tot aan de rooilijn. De keurder dient hiervoor controle te doen van het afvoerpunt tot aan de rooilijn. Het is daarom essentieel dat er een controlemogelijkheid is aan de rooilijn. Idealiter worden er dus huisaansluitputten geplaatst door de rioolbeheerder.

Indien de keurder geen controlemogelijkheid heeft tot aan de rooilijn kan dit leiden tot een ‘niet conform’ keuringsattest.

Zie hierover ook het Algemeen Waterverkoopreglement artikel 11.

Wat als de keuring 'niet conform' is?

Indien de keuring ‘niet conform’ is worden er aan de eigenaar herstelmaatregelen opgelegd die uitgevoerd dienen te worden binnen de 60 dagen. Indien deze termijn verstreken is, is verdere opvolging in eerste instantie vereist door de rioolbeheerder.

 • Indien er nog geen aansluiting is, wacht men het conform attest af.
 • Indien er reeds een aansluiting is, is in het Algemeen Waterverkoopreglement voorzien dat je een ‘aanmaning’ stuurt. Een eerste aanmaning is gratis, voor de tweede aanmaning mag een forfaitaire kost aangerekend worden. Indien er geen gevolg gegeven wordt aan de aanmaning is verdere handhaving vereist door de gemeente (bv. belastingreglement/PV).

Lees meer over handhaving.