De keuring is verplicht in 4 gevallen:

  • Nieuwbouw/herbouw: voor de eerste ingebruikname.
  • Belangrijke wijzigingen: onder belangrijke wijzigingen dienen te worden verstaan alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen. Een volledige lijst met ‘belangrijke wijzigingen’ kan u opvragen bij uw rioolbeheerder.
  • Inbreuk: na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant.
  • Afkoppelingsproject: bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

Het rioleringsstelsel dient volledig aangelegd te zijn vanaf het afvoerpunt tot de rooilijn/lozingspunt. De toestellen zelf dienen nog niet geplaatst te zijn (bv. WC, uitgietbak, bad,…). Er kan geen deelkeuring uitgevoerd worden.

De keurder zal ter plaatse vaststellen of regenwater en afvalwater correct gescheiden zijn, afvalwater correct aangesloten is en of voldaan is aan de voorwaarden inzake hemelwater/verplichting septische put zoals opgenomen in de omgevingsvergunning. Voor de inventarisatie van de dimensionering van de rioleringsonderdelen dienen facturen/technische fiches voorgelegd te kunnen worden.

Indien van toepassing dienen volgende documenten voorgelegd te worden voor aanvang van de keuring.

  • as-builtplan, bouwplan of rioleringsplan
  • omgevingsvergunning
  • kopie van facturen van rioleringsonderdelen (bv. regenwaterput, septische put, infiltratievoorziening,…)
  • aanstiplijst GSV hemelwater
  • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem
  • briefwisseling van de rioolbeheerder

Alle info over de keuring vindt u hier.