Voor aanvang van de keuring dient de klant de voorwaarden van VLARIO te ondertekenen. De keurder bezorgt u hiervoor het VLARIO-document D-001 of verwerkt deze in zijn eigen klantovereenkomst.

De voorwaarden dienen om een vlot verloop van de keuring te garanderen.

Voorwaarden voor een keuring

De keuring kan pas plaatsvinden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het rioleringsstelsel is volledig aangelegd vanaf het afvoerpunt tot de rooilijn/lozingspunt. De toestellen zelf dienen nog niet geplaatst te zijn (bv. WC, uitgietbak, bad,…);
 • De werf kan op een veilige manier betreden worden;
 • De huisaansluitputten, toezichtsdeksels en aftappunten zijn toegankelijk en met normaal gereedschap gemakkelijk te openen;
 • Er is elektriciteit (stopcontact) en water (aftappunt) ter beschikking voor het uitvoeren van de keuring;
 • De toezichtsputten en/of de leidingen zijn vrij van obstakels, zand, slib, steen, enz.;
 • Tijdens de keuring mogen er geen toestellen in gebruik zijn die gebruik maken van de afvoer (bv. wasmachine);
 • De te onderzoeken leidingen transporteren geen chemische, corrosieve, irriterende of ontvlambare effluenten;
 • De voertaal tijdens de keuring geschiedt in het Nederlands, het attest wordt in de Nederlandse taal opgesteld;
 • De keuringsinstelling en zijn keurders moeten alle gegevens die het bij de vervulling van zijn opdracht worden verzameld als vertrouwelijk behandelen.
 • Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtgever mogen geen resultaten van verrichte onderzoeken aan derden worden meegedeeld, uitgezonderd aan de gemeente/rioolbeheerder die verantwoordelijk zijn voor het gebied waar de keuring plaats vindt. Werknemers van de keuringsinstelling die tot dezelfde juridische entiteit behoren en contractuele keurders worden niet als derden beschouwd.
 • De keuringsinstelling mag de ervaring die het opdoet bij keuringen van privé-riolering voor intellectuele doeleinden (organisatie van cursussen, uitgifte van algemene publicaties, enz.) gebruiken, mits het alle voorzorgsmaatregelen neemt om identificatie van de eigenaar door derden te voorkomen.

Nodige documenten

Indien van toepassing dienen volgende documenten voorgelegd te worden voor aanvang van de keuring.

 • as-builtplan, bouwplan of rioleringsplan
 • omgevingsvergunning
 • kopie van facturen van rioleringsonderdelen (bv. regenwaterput, septische put, infiltratievoorziening,…)
 • aanstiplijst GSV hemelwater
 • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem
 • briefwisseling van de rioolbeheerder

Indien één van volgende documenten niet voorhanden is bij aanvang van de keuring, kan dat aanleiding geven tot het niet starten van de keuring of een herkeuring.

Afspraken

De keurder kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks tijdens en door de keuringsactiviteit aangebracht is. Deze schade dient vastgesteld te worden samen met de keurder voor deze het perceel verlaat na het beëindigen van de keuringsactiviteiten. De keurder is niet aansprakelijk voor schadegevallen welke niet visueel kunnen worden vastgesteld op het moment van de keuring. Eventuele schadegevallen worden schriftelijk bevestigd door de keurder en de eigenaar.

Indien er na keuring door de eigenaar van het pand documenten dienen overgemaakt te worden m.b.t. de te keuren installatie, dan heeft de eigenaar hiervoor maximaal 30 dagen de tijd, vanaf het tijdstip van de keuring / herkeuring. Wanneer deze termijn overschreden wordt gaat de keurder ervan uit dat de documenten niet meer zullen aangeleverd worden, hij/zij zal dit ook registreren op het keuringsformulier en het dossier afsluiten.

De keurder heeft het recht om een opdracht te weigeren of te onderbreken als aan de voorwaarden niet is voldaan of indien een veilige uitvoering van de keuring niet kan worden gegarandeerd.

Wanneer de privé-riolering niet-conform wordt bevonden, zal er een herkeuring na aanpassing van de niet-conformiteit plaatsvinden. De klant dient hiervoor een nieuwe afspraak vast te leggen.

Uw persoonsgegevens en andere gegevens verkregen in het kader van de keuringsactiviteit worden verwerkt* in een databank beheerd door VLARIO. De gegevens worden enkel ter beschikking gesteld aan de keurder die fysisch de keuring uitvoert, aan de rioolbeheerder die verantwoordelijk is voor de aansluiting van de afwateringsinstallatie alsook aan de betrokken gemeente en BELAC in het kader van accreditatie. De voorwaarden dienen getekend te worden door de eigenaar/opdrachtgever via het document D-001 vóór aanvang van de keuring.

Indien u een klacht heeft over het verloop van de keuring kan u zich wenden tot de beoordelingscommissie van VLARIO via het nummer +32 (0)3 827 51 30 of per mail naar info@vlario.be.

 

* Onder toestemming van de betrokkene wordt elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting verstaan, waarmee de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger aanvaardt dat persoonsgegevens betreffende de betrokkene worden verwerkt. Iedere natuurlijke persoon heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.