Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor keuring uitgevoerd vanaf 1 juli 2024.

Voorwaarden voor een keuring

Indien van toepassing dienen volgende documenten voorgelegd te worden voor aanvang van de keuring:

 • as-builtplan, bouwplan of rioleringsplan
 • omgevingsvergunning
 • kopie van facturen van rioleringsonderdelen (bv. regenwaterput, septische put, infiltratievoorziening,…)
 • aanstiplijst GSV hemelwater (B25)
 • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem
 • briefwisseling van de rioolbeheerder

De keurder informeert u welke documenten aangeleverd dienen te worden afhankelijk van het type keuring. Indien bepaalde documenten niet voorhanden zijn bij aanvang van de keuring, kan dat aanleiding geven tot het niet starten van de keuring of een herkeuring.

De keuring kan pas plaatsvinden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het rioleringsstelsel is volledig aangelegd vanaf het afvoerpunt tot de rooilijn/lozingspunt, inclusief standpijpen, dakgoten en regenwatervoorzieningen. De toestellen zelf dienen nog niet geplaatst te zijn (bv. WC, uitgietbak, bad,…);
 • De werf kan op een veilige manier betreden worden;
 • De klant zal instaan voor het openen van de deksels (bv. van huisaansluitputten, regenwaterput, toezichtsputten,…) of ziet er alleszins op toe dat deze gemakkelijk door de keurder geopend kunnen worden met normaal gereedschap. Indien de deksels door de keurder geopend worden kan de keurder niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan deksels. Indien de deksels niet gemakkelijk te openen zijn met normaal gereedschap dient de klant ervoor te zorgen dat de deksels open zijn op moment van keuring;
 • De toezichtsputten en/of de leidingen zijn vrij van obstakels, zand, slib, steen, enz.;
 • Er is elektriciteit (stopcontact) en water (aftappunt) ter beschikking voor het uitvoeren van de keuring;
 • Tijdens de keuring mogen er geen toestellen in gebruik zijn die gebruik maken van de afvoer (bv. wasmachine of vaatwas);
 • De te onderzoeken leidingen transporteren geen chemische, corrosieve, irriterende of ontvlambare effluenten.

De klant geeft toestemming aan de keurder om de keuring met of zonder toezicht uit te voeren. De keurder heeft het recht om een opdracht te weigeren of te onderbreken als aan de voorwaarden niet is voldaan of indien een veilige uitvoering van de keuring niet kan worden gegarandeerd. De voertaal tijdens de keuring geschiedt in het Nederlands, het attest wordt in de Nederlandse taal opgesteld.

Indien er na keuring door de klant documenten dienen overgemaakt te worden m.b.t. de te keuren installatie, dan heeft de klant hiervoor maximaal 30 dagen de tijd, vanaf het tijdstip van de keuring/herkeuring. Wanneer deze termijn overschreden wordt gaat de keurder ervan uit dat de documenten niet meer zullen aangeleverd worden, en zal het dossier worden afgesloten.

De keurder kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks tijdens en door de keuringsactiviteit aangebracht is. Deze schade dient vastgesteld te worden samen met de keurder voor deze het perceel verlaat na het beëindigen van de keuringsactiviteiten. De keurder is niet aansprakelijk voor schadegevallen welke niet visueel kunnen worden vastgesteld op het moment van de keuring. Eventuele schadegevallen worden schriftelijk bevestigd door de keurder en de klant.

Wanneer de privé-riolering niet-conform wordt bevonden, dient er een herkeuring aangevraagd te worden na aanpassing van de herstelmaatregelen binnen de vooropgestelde hersteltermijn. De herkeuring van de privéwaterafvoer beperkt zich tot het deel van de privéwaterafvoer waar de herstelmaatregelen zijn opgelegd, op voorwaarde dat de keuring uitgevoerd wordt door dezelfde keurder. De klant dient hiervoor een nieuwe afspraak vast te leggen.

Persoonsgegevens en andere gegevens verkregen in het kader van de keuringsactiviteit worden verwerkt in een databank beheerd door VLARIO vzw. Deze gegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking bijgehouden. De gegevens worden ter beschikking gesteld aan de keurder die fysisch de keuring uitvoert alsook diens bedrijf, aan de rioolbeheerder die verantwoordelijk is voor de aansluiting van de afwateringsinstallatie alsook aan de betrokken gemeente en Belac in het kader van accreditatie. Indien VLARIO als keuringsinstelling bij wet verplicht is om vertrouwelijke informatie vrij te geven, zal VLARIO de klant op de hoogte stellen van de geleverde informatie.

De keuringsinstelling en zijn keurders moeten alle gegevens die het bij de vervulling van zijn opdracht worden verzameld als vertrouwelijk behandelen. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant mogen geen resultaten van verrichte onderzoeken aan derden worden meegedeeld, uitgezonderd aan de gemeente/rioolbeheerder die verantwoordelijk zijn voor het gebied waar de keuring plaats vindt. De keuringsinstelling mag de ervaring die het opdoet bij keuringen van privé-riolering voor intellectuele doeleinden (organisatie van cursussen, uitgifte van algemene publicaties, enz.) gebruiken, mits het alle voorzorgsmaatregelen neemt om identificatie van de klant door derden te voorkomen. Zie meer info op www.vlario.be/privacypolicy.

Het keuringsattest wordt automatisch overgemaakt aan de rioolbeheerder, zoals opgelegd in het Algemeen Waterverkoopreglement. De klant is verplicht om het keuringsdossier zelf bij te houden en ter beschikking te stellen in het kader van controle- en inventarisatietaken van de rioolbeheerder. Het keuringsattest is raadpleegbaar via de woningpas.

In het kader van de accreditatie volgens NBN EN ISO/IEC 17020 type A kan een keurder van VLARIO tijdens zijn werkzaamheden gemonitord worden door bevoegde personen van VLARIO en door de accreditatie-instelling (Belac).

Indien de klant een klacht heeft over het verloop/resultaat van de keuring kan hij/zij zich wenden tot de beoordelingscommissie van Vlario via het nummer 03 827 51 30 of per mail naar info@vlario.be.

 

De klant informeert de betrokken partijen over de algemene voorwaarden voor uitvoering van de keuring.