Betere kwaliteit afkoppelingsprojecten

Om opdrachtgevers beter te begeleiden bij afkoppelingsprojecten publiceerde VLARIO werkgroep 4 enkele documenten om te streven naar een betere kwaliteit en uitvoering van een afkoppelingsproject.

Het modelbestek voor een algemene offertevraag voor afkoppelingsadvies en keuring op perceelsniveau kreeg een update. Hierbij werd ook een sjabloon toegevoegd voor een getuigschrift van goede uitvoering zodat de inschrijver zijn vakbekaamheid kan aantonen.

Er wordt de laatste hand gelegd aan een draaiboek voor opdrachtgevers m.b.t. afkoppelingsprojecten. Dit draaiboek geeft alle stappen en mogelijkheden weer waarmee men rekening dient te houden bij een afkoppelingsproject, op basis van reeds opgedane ervaring van gemeenten/rioolbeheerders. Het doel van dit document is om een afkoppelingsproject tot een goed einde te brengen met als resultaat een conform keuringsattest. Dit document doet geen uitspraak over de beste aanpak maar informeert wat mogelijk is waarbij u de voor- en nadelen kan afwegen voor uw gemeente.

Informatie over afkoppelen vindt u in het praktisch vademecum afkoppelen van hemelwater van Vlario (versie 2021).

U kan het modelbestek, getuigschrift en binnenkort ook het draaiboek downloaden op het ledengedeelte in de map ‘Afkoppeling hemelwater’ onder Kenniscentrum.