Handleiding technisch reglement huisaansluiting en privéwaterafvoer

Voor de technische voorschriften werkten de gemeenschappelijke werkgroep AquaFlanders-Vlario-VVSG een voorstel uit om in Vlaanderen tot een uniform technisch reglement te komen voor alle rioolbeheerders. Dit zodat de gebruikers (bv. aannemer) in elke gemeente snel terug vindt wat de voorwaarden zijn. Uit de voorbereidingen is gebleken dat er geen uniform technisch voorstel gedaan kon worden omdat deze te uiteenlopend waren. Daarom biedt de handleiding een structuur en een kapstok voor de inhoud/invulling van de hoofdstukken. Een aantal rioolbeheerders van deze werkgroep gaan reeds aan de slag met deze handleiding zodat we binnenkort ook voorbeelden ter beschikking kunnen stellen.

Vanaf 1 januari 2021 is het nieuw algemeen waterverkoop reglement van toepassing. Hierin stelt men in art. 12 §1 dat de privéwaterafvoer conform de wettelijke en technische voorschriften moet zijn. VLARIO raadt gemeenten/rioolbeheerders aan om hun technisch reglement voor aansluiting te herzien en aan te passen volgens de structuur van deze handleiding. We hopen op deze manier meer uniformiteit te krijgen in Vlaanderen.

Dit document is een handleiding voor de opmaak van een technisch reglement voor de huisaansluiting en enkele belangrijke punten inzake de privéwaterafvoer. Het reglement is van toepassing voor verschillende partijen (bv. klant, titularis, aannemer,…).

Het is de bedoeling bij de uitwerking van dit technisch reglement dat de hoofdstukken (nummering) overgenomen worden vanuit deze handleiding. Als een aannemer bv. werkzaam is in verschillende gemeenten en de aansluitdiameters wilt opzoeken, weet hij meteen dat dit in 2.3 staat van het technisch reglement.

In het reglement mogen enkel de technische bepalingen opgenomen en niet het administratief aspect. Dit reglement tracht geen samenvatting/kopie te zijn van andere reglementen of regelgeving. De kaders bij sommige hoofdstukken zijn ter info van de gebruiker van deze handleiding. Deze dienen niet mee overgenomen te worden in de handleiding. Wees ook consequent in het gebruik van terminologie.

U kan de handleiding reeds downloaden op het ledengedeelte in de map ‘huisaansluiting’ onder Kenniscentrum.

Zie ook de uniforme huisaansluitfiche die door de Werkgroep Rioolbeheerders van VLARIO werd opgesteld.