De corona-maatregelen treffen ieder van ons. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft aan VLARIO gevraagd om op regelmatige basis, en dit gedurende de periode dat de corona-maatregelen van kracht zijn, gegevens te verzamelen bij de rioolbeheerders over de impact van de corona-maatregelen op de normale werking van de rioolbeheerders.

Bij de meeste rioolbeheerders werden de werken initieel volledig stil gelegd. Enkel dringende interventies werden nog uitgevoerd. Vanaf april werden de werken stilaan terug aangevat met de nodige beschermingsmiddelen.

Leidraad heropstart werven

De Vlaamse regering, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en meer specifiek ook Vlawebo (Vlaamse Wegenbouwers) hebben gevraagd aan Aquafin om vanuit de opdrachtgevers een signaal te geven, of richtlijnen op te stellen, om opnieuw aan de slag te kunnen gaan. Hiervoor is het cruciaal dat er zoveel mogelijk opdrachtgevers (Aquafin, AWV, Lantis, .. maar ook nutsmaatschappijen) op dezelfde lijn zitten.

Aquafin stelde hiervoor begin april een leidraad op die je samen met de FAQ kan raadplegen.

Gemeenten/rioolbeheerders

Via de wekelijkse bevraging aan de gemeentelijke rioolbeheerders ontvingen we volgende informatie. Nadat de werken initieel bij de meeste rioolbeheerders stop gezet werden, worden ze sinds april gelijkelijk terug opgestart. Enkel de dringende interventies vonden plaats.

De heropstart hangt af of er voldoende beschermingsmiddelen voorhanden zijn. Sommige werken kunnen nog niet opgestart worden omdat men moet wachten tot de werken van o.a. de nutsbedrijven terug aangevat worden of dat de materialen niet tijdig geleverd kunnen worden.

Er werden geen extra problemen vastgesteld in het rioleringsstelsel, noch bijkomende maatregelen genomen omwille van de corona-maatregelen.

De uitvoeringstermijnen komen nu wel in het gedrang. De rioolbeheerders gaven hiervoor aan om in overleg te gaan met de aannemers om nieuwe afspraken te maken en er zullen geen vertragingsboetes toegekend worden als de vertraging te wijten is aan de corona-maatregelen. Dit zijn voor iedereen onvoorziene omstandigheden, waarvoor pragmatische oplossingen gezocht dienen te worden waarbij zowel flexibiliteit verwacht wordt van de opdrachtgevers als van de aannemers.

De financiële impact werd nog niet begroot, daar is het nog te vroeg voor. De rioolbeheerders ontvingen intussen wel al brieven van hun aannemers met de financiële impact maar de sector wacht af of er financiële steun vanuit de overheid kan komen. VLARIO neemt deze vraag ten harte en neemt dit verder op met de overheid.

Buitenland

Er is ook overleg geweest met onze zusterorganisaties RioNed en IKT over de impact van Codiv-19 op de sector. RioNed liet onderzoeken dat het virus ook aanwezig is in het rioolwater en dat de bestaande persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende zijn tegen het corona-virus in rioolwater.

In het buitenland gaf men wel aan bijkomende problemen te hebben met verstoppingen omwille van vochtige doekjes, mondmaskers, handschoenen en dergelijke die in de riolering terecht komen en hier niet thuis horen.

Keuring privéwaterafvoer

VLARIO volgt de maatregelen van de overheid en de nationale veiligheidsraad nauw op en wil haar keurders en diens klanten maximaal beschermen. Aan de keurders werd 18 maart gevraagd om de keuringen te schorsen tot 5 april, wat erna verlengd werd tot 19 april en 3 mei.

Er werden beschermingsmaatregelen opgelegd voor dringende keuringen. Sinds 16 april laat Vlario de keurders toe om nieuwbouw te keuren waarbij de regels van social distancing haalbaar zijn, of zelfs liefst niemand aanwezig is en het strikt volgen van de beschermingsmaatregelen. Bewoonde panden kunnen enkel gekeurd worden indien het dringend is. Bewoners die een deadline kregen kunnen hiervoor uitstel vragen bij de rioolbeheerder. De keurders hebben begrip voor de maatregel en houden zich goed aan deze richtlijnen.

Financiële impact

De COVID-19 crisis zet de overheidsbudgetten onder aanzienlijke druk. Daardoor rijst de vraag of het voor Vlaanderen wel haalbaar zal blijven om de huidige bijdragen vanuit de Vlaamse begroting naar de investeringen in de waterzuivering aan te houden. VLARIO pleit er juist voor om het investeringsritme op te drijven. Daar zijn volgens VLARIO twee goede redenen voor.

Lees ons artikel over de financiële implicaties.