VLARIO-onderzoek impact klimaatverandering op riolering brengt volgende oplossingen naar voor:

  1. creatieve en adaptieve maatregelen, zoals het gecontroleerd toelaten van water op straat bij extreme neerslag of het multifunctioneel gebruik van open ruimtes.
  2. Slimme sturing bufferbekkens/groendaken – onderzoeken lopende. Rekening houdende met weersvoorspellingen. In Engeland wordt al meer gebruik gemaakt van gestuurde bekkens. Idem voor slimme regenwaterputten op privédomein. Databeheer is hierbij belangrijk. In volle ontwikkeling. Gestuurde kleppen en sensoren.
  3. Beleid afstemmen: ruimtelijk beleid met waterbeheer (in ontwerp en uitvoering)
   • Toepassing GSV Hemelwater + controle en handhaving. Nieuw AWVR in opmaak met MB keuring: controle op aanwezigheid infiltratievoorziening en mogelijkheid hergebruik regenwater worden toegevoegd.
   • Toepassing provinciale verordening voor waterdoorlatende verhardingen (geen afvoer naar openbaar domein) – water op eigen terrein + controle en handhaving
   • Ontwerp waterneutrale verkavelingen.
  4. Infiltratiebonus
  5. het ontwerp flexibel te maken zodat maatregelen op een kostenefficiënte manier bijkomend uitgebreid kunnen worden om de extra volumes ten gevolge van klimaatverandering op te vangen.
  6. Sensibiliseren burger: bv. operatie perforatie (Aquafin)
  7. Droogteproblematiek: Er wordt hiervoor een droogteplan opgemaakt op Vlaams niveau.