Klimaatadaptatie als onderdeel van het beleid

Steden en gemeentes die in een klimaatadaptatieplan ruimte geven aan water en groen, hebben de beste kaarten voor de toekomst. U beperkt daardoor niet enkel het gevaar op wateroverlast, maar garandeert zo ook voldoende waterreserves, draagt u bij tot het verbeteren de waterkwaliteit, en houdt u de hittestress onder controle.

Elke stad en gemeente zou in het meerjarenplan een klimaat(adaptatie)budget moeten voorzien of aangeven welke acties kaderen in het behalen van de doelstelling van het klimaatadaptatieplan zodat plannen uitgevoerd kunnen worden. Op die manier worden niet alleen de negatieve gevolgen van de klimaatevoluties aangepakt. Tegelijkertijd kunnen gemeenten een reeks niet-populaire maar hoognodige maatregelen realiseren, door ze te integreren in een positief verhaal van kansen, zoals het aantrekkelijker maken van de gemeente.

Catalogus klimaatrobuust ontwerp

Keuring privé-riolering

Sinds 2011 is het verplicht om de privé-riolering te keuren. Uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat deze keuring nog niet in iedere gemeente is ingeburgerd. Als gemeentebestuur hebt u alle troeven in handen om een goed regenwaterbeheer op privaat domein accuraat op te volgen.

Het gaat hier om instrumenten zoals omgevings- en verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige verordeningen. Met deze wettelijke instrumenten kan u als gemeente met relatief weinig middelen een uitstekend resultaat bereiken. VLARIO kan u hierin helpen via haar KPR-systeem met een opvolgingsmodule. Meer weten? Contacteer ons.

Keuring riolering

Regenwater apart

Regenwater hoort niet thuis in het riool. Bij nieuwbouw/herbouw/uitbreidingen groter dan 40m² dient volgens de GSV Hemelwater regenwater en afvalwater gescheiden te zijn en is een regenwaterput en/of infiltratievoorziening verplicht. Het regenwater dient zo lang mogelijk ter plaatse gehouden te worden. Bestaande woningen zijn enkel verplicht om het regenwater af te koppelen i.k.v een afkoppelingsproject in de straat. Bij renovaties is het aangeraden om de scheiding reeds op te leggen in de omgevingsvergunning (als het rioleringsstelsel mee vernieuwd wordt).

De vergunningverlener dient de vereisten van de GSV Hemelwater alsook het rioleringsplan goed na te kijken. Idealiter vermeldt de omgevingsvergunning voorwaarden inzake de dimensionering van de regenwaterput en infiltratievoorziening.

Ook op openbaar domein dient regenwater zo lang mogelijk ter plaatse gehouden te worden en te infiltreren.

GSV Hemelwater

Afkoppelen

In de Vlaamse Milieuwetgeving (Vlarem II) werden volgende regels opgenomen voor bestaande gebouwen m.b.t. scheiden van regenwater en afvalwater. Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd. Hoe en waarom?

Vademecum afkoppelen regenwater