Lijst van certificaathouders Visuele inspectie van rioleringen volgens NBN EN 13508-2 en SB 250 voor inspecteurs

Lijst inspecteurs Vlaanderen OCW 2019
Lijst inspecteurs VLARIO (2016)

Lijst van certificaathouders Visuele inspectie van rioleringen volgens NBN EN 13508-2 en SB 250 voor beheerders

Bekijk de lijst

Schadecatalogus VLARIO

Deze schadecatalogus geeft een overzicht van alle codes met foto.

Schadecatalogus IKT

IKT-onderzoekers (Instituut voor ondergrondse infrastructuur) hebben in het kader van het onderzoeksproject ‘Abwasserschachten’ een schadecatalogus opgemaakt met een samenvatting van typische schadebeelden voor toegangs-en verbindingsputten. Om schades beter vast te stellen en te beoordelen kan er nu gebruik worden gemaakt van 46 typische schadebeelden van inspectieputten die gemaakt zijn van beton en metselwerk.

Visuele inspectie en codering van buitenriolering volgens NBN EN 13508-2

NBN EN 13508-2:2015 specificeert een coderingssysteem voor de omschrijving van de toestand waarin drainagesystemen, riolen en riool- en inspectieputten bij inwendig visueel onderzoek zijn aangetroffen. Met dit coderingssysteem kan alle informatie over het riool (hoofdcodes A** en C**) en het visuele onderzoek (hoofdcodes B** en D**) gedetailleerd worden vastgelegd.

De software voor het registreren van waarnemingen tijdens visueel onderzoek moet aangepast zijn aan de nieuwe norm, aan de Belgische opmaak voor de uitwisseling van gegevens en aan de voorschriften van het bestek dat voor de plaats van uitvoering geldt. In België zijn dat de standaardbestekken SB250 voor het Vlaamse Gewest, RW99 voor het Waalse Gewest en TB2000 voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Deformatiemeting bij de aanleg van riolering

Thermoplastische leidingen kunnen op korte of lange termijn vervormen of deformeren. Dit kan direct na de aanleg gebeuren, of later door bijvoorbeeld een grondverzakking of zetting in de bodem. Met een deformatiecontrole wordt er bepaald of de vervorming binnen de toelaatbare limieten blijft. Deformatie is een belangrijke factor bij de aanleg van riolering. Daarom moet elke aangelegde leiding gecontroleerd worden op deformatie volgens het standaardbestek 250 (SB250) en de Europese standaard NBN EN13508-2.

Standaardisatie en richtlijnen

De standaard NBN EN 13508-2 voor onderzoek en beoordeling van riolering schrijft voor dat een buis gedeformeerd is wanneer zijn breedte of hoogte verminderd is in een verticaal vlak. Met de Duitse ATV standaard (ATV M127-2) bepalen we de maximum toelaatbare deformatie voor deze vlakken.

Een deformatiecontrole wordt uitgevoerd met een gestandaardiseerde mal in overeenstemming met meetmethode MN 86/13-rev.1. Er zal steeds een visueel onderzoek aan voorafgaan. Deze test is een go/no go -test. Bij een no go (te grote deformatie) moet een ovalisatiemeting worden uitgevoerd in overeenstemming met meetmethode MN87/13. De gemeten ovalisatie wordt uitgedrukt als percentage. Inspectiebedrijven voor deformatiecontrole en ovalisatiemetingen moeten  ISO 17025 geaccrediteerd zijn, waarbij zowel het meetbereik als de precisie, de nauwkeurigheid en de afwijking vastgelegd is.

Lijst Inspecteurs Vlaanderen 2022

Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS

Documenten kan u downloaden via het OCW.

Visuele rioolinspectie – Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS

BEFDSS – BELGIAN EXCHANGE FORMAT FOR DRAIN AND SEWER SYSTEMS
NBN EN 13508-2:2003 → BEFDSS_01_01
NBN EN 13508-2:2003+A1:2011 → BEFDSS_02_01

De NBN EN 13508-2:2003 specificeert een coderingssysteem voor de omschrijving van de toestand waarin drainagesystemen, riolen en riool- en inspectieputten bij inwendig visueel onderzoek zijn aangetroffen. Met dit coderingssysteem kan alle informatie over het riool (hoofdcodes A** en C**) en het visuele onderzoek (hoofdcodes B** en D**) gedetailleerd worden vastgelegd (OCW Mededelingen 62, blz. 9-12).

De software voor het registreren van waarnemingen tijdens visueel onderzoek moet aangepast zijn aan de norm en aan de Belgische opmaak voor de uitwisseling van gegevens. In de voorschriften van het bestek dat voor de plaats van uitvoering geldt wordt verwezen naar de actuele versie van de NBN EN13508-2. In België zijn dat de standaardbestekken SB 250 voor Vlaanderen, CCT Qualiroutes voor Wallonië en TB 2011 (versie 2012) voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS

De Belgische opmaak voor gegevensuitwisseling BEFDSS-versie 01_01 is sinds begin december 2006 op deze website en op de website van VLARIO beschikbaar (OCW Mededelingen 69, blz. 5-6). Het systeem is in drie delen opgesplitst:

  1. BEFDSS_01_01_DP (Direct Pipeline Inspection) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit de leiding;
  2. BEFDSS_01_01_IP (Indirect Pipeline Inspection) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie;
  3. BEFDSS_01_01_M (Manhole Inspection) voor visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

Om conformiteit met de nationale bijlage A1:2011 te garanderen, is een geüpdatete versie BEFDSS-versie 02_01 beschikbaar:

  1. BEFDSS_02_01_DP (Direct & Indirect Pipeline Inspection) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit de leiding;
  2. BEFDSS_02_01_S (Stationary Pipeline Inspection – voorheen IP) voor visueel onderzoek van de leiding vanuit een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie;
  3. BEFDSS_02_01_M (Manhole Inspection) voor visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

BEFDSS-subsetprogrammatuur

Een deel van de invoergegevens (in het bijzonder de informatie over het riool, aangegeven met de hoofdcodes A** en C**) is statisch en enkel door de opdrachtgever gekend. Het deel van die gegevens met betrekking tot het onderzoek dient door het uitvoerende bedrijf te worden aangevuld. De BEFDSS-subsetprogrammatuur zorgt ervoor dat de opdrachtgever alle nodige gegevens in de juiste (BEFDSS-)opmaak aan het uitvoerende bedrijf levert. Het uitvoerende bedrijf dient dan de gegevens die uit het onderzoek resulteren (in het bijzonder de informatie over de toestand van het riool, aangegeven met de hoofdcodes B** en D**) toe te voeren.

De subset omvat slechts twee delen (de invoergegevens voor het gedeelte van de leiding zijn immers identiek voor de twee soorten van rioolonderzoek – van de leiding vanuit de leiding en van de leiding vanuit de put):

  1. BEFDSS_01_01_IDP (Inventory Data Pipeline Inpection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van de leiding;
  2. BEFDSS_01_01_IDM (Inventory Data Manhole Inspection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

Om conformiteit met de nationale bijlage A1:2011 te garanderen, is een geüpdatete versie BEFDSS-versie 02_01 beschikbaar:

  1. BEFDSS_02_01_IDP (Inventory Data Pipeline Inpection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van de leiding;
  2. BEFDSS_02_01_IDM (Inventory Data Manhole Inspection) voor het uitwisselen van invoergegevens bij visueel onderzoek van een rioolput, inspectieput of inspectieconstructie.

BEFDSS staat voor Belgian Exchange Format for Drain and Sewer SystemsDe programmatuur is inderdaad uitsluitend in het Engels uitgewerkt, om de complexe documenten niet in de drie landstalen te hoeven te vertalen. De presentatie op deze website geeft in het Nederlands en het Frans een korte beschrijving (BEFDSS_01_01_Beschrijving.pdf) van de opzet van BEFDSS, de lijsten van de invoergegevens (BEFDSS_01_01_Invoergegevens.pdf) die door de opdrachtgever dienen te worden aangeleverd (met andere woorden de coderingen die in de twee opmaken zijn terug te vinden) en andere nuttige informatie voor de toepassing van het systeem.

De wijzigingen in BEFDSS-versie 02_01 ten opzichte van BEFDSS-versie 01_01 staan voor elk van de vijf delen raadpleegbaar in een begeleidende (Engelstalige) tabel in Excelopmaak (BEFDSS_02_01_Tabel_modifications.xlsx). Voorts is voor de plaatsbepaling (BEFDSS_02_01_Nodes.zip) waarnaar in de tabel wordt verwezen een praktische toelichting beschikbaar.

Welke visuele inspectietechniek voor welk toepassingsgebied?

In het Dossier 16 Kwaliteit van rioolnetten – Deel 1 Visuele rioolinspectie (Bijlage bij OCW Mededelingen 95, april – mei – juni 2013) is als bijlage 1 een tabel opgenomen om de geschikte inspectietechniek volgens toepassingsgebied te bepalen.

Sponsors