We stellen vast dat de doorlooptijden bij wegenis- en rioleringswerken steeds langer worden. Momenteel bedragen deze voor grotere werken gemiddeld circa 8 jaar en kunnen deze projectafhankelijk nog verder oplopen.

Veel verschillende elementen zijn medeoorzaak van deze lange doorlooptijden :

 • (bijkomende) vergunningsprocedures
 • Procedures voor subsidies die niet op elkaar afgestemd zijn
 • Budgettaire afstemming tussen de verschillende opdrachtgevers
 • Onduidelijke of veranderende doelstellingen van de medeopdrachtgevers tgv budgettaire redenen of gewijzigde visies
 • Vertragingen bij studiebureaus
 • ….

Ook binnen het actuele wetgevende kader en de gangbare procedures is het duidelijk dat de mogelijkheid bestaat om de doorlooptijd van een project te verkorten door de samenwerking tussen de medeopdrachtgevers duidelijk te definiëren en beter op elkaar af te stemmen en door dit in een duidelijk engagement in de eerste fase van het project vast te leggen, zowel wat betreft inhoud van het project en timing.

De doorlooptijd van een project dient verkort te worden door in de eerste fase van het project op basis van een projectanalyse een duidelijk engagement van alle mogelijk betrokken partijen vast te leggen wat betreft projectinhoud en timing.

Daarom vindt u hier een engagementsverklaring die door de verschillende partijen getekend kan worden.

Engagementsverklaring

Het engagement moet belangrijk genoeg zijn, zodat het niet vrijblijvend kan gewijzigd worden (door bvb andere prioriteiten, andere politieke keuzes,….).  Het engagement mag anderzijds niet zo zwaar zijn dat er geen enkele partij het engagement wil bevestigen tot bvb net voor aanbesteding.  Het moet dan ook eerder een moreel engagement zijn, dan wel een zwaar juridisch verankerd engagement.

Het engagement betreft zowel het voorzien van de nodige mensen, als tijdig beslissingen nemen als het effectief nemen van de alle nodige acties om project te realiseren (subsidies aanvragen, grondverwervingen, beslissingen concept,…).  Daarnaast tevens een ernstige intentieverklaring om de nodige budgetten te voorzien.

De nadruk ligt op het engagement om samen te werken om het project conform de afgesproken timing te realiseren.

Dit engagement wordt vastgelegd in een engagementsverklaring.  Deze omvat :

 • ‘Projectplan’
 • Engagement om een richtinggevende timing te volgen (voorontwerp-aanbesteding)

Volgende elementen zijn geen inhoud van de engagementsverklaring.  Er is wel de intentie om hierover in functie van de voortgang van het dossier gezamenlijke afspraken te maken. Deze worden dan vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

 • Aanstellen ontwerper
 • In-situ proeven
  • Geotechnisch onderzoek
  • Milieuhygiënisch onderzoek
  • Proefsleuven
 • Aanstellen archeoloog
 • Opmaak SOP
 • Werftoezicht
 • Verzekering
 • Aanstellen aannemer
 • Beheer en onderhoud

Engagementsverklaring kader
Engagementsverklaring VLARIO

Nota inkorten projecten

Vlario heeft een nota opgemaakt met de belangrijkste knelpunten en voorstellen tot oplossing. Sedert deze nota van eind 2022 werden er een aantal belangrijke stappen gezet. De engagementsverklaring wordt nu standaard gebruikt bij nieuwe projecten en de subsidieprocedure werd aangepast waardoor subsidies ook in de tijd worden beperkt.

Nota inkorten doorlooptijden van rioleringswerken 2023