Geen schade door wateroverlast

Berekeningen geven aan dat het aantal rioleringsoverstromingen de komende decennia zal toenemen, mogelijk met een factor vijf tot tien tegen 2100 als er geen maatregelen worden genomen om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Ook de ondergrond zal, bij gebrek aan regelmatige neerslag en voldoende infiltratie, verder uitdrogen.

U als gemeente heeft hierin een cruciale rol.

  • Grijp de klimaatverandering dan aan om van water binnen uw publiek domein een positief en aantrekkelijk beleidselement te maken.
  • Het ontwikkelen van een visie op hemelwaterafvoer, en die dan te vertalen in een hemelwater- en droogteplan, is de eerste stap.

Een hemelwater- en droogteplan is tegelijkertijd een veiligheidsplan voor de zomeroverstromingen wanneer veel regen op te korte tijd valt. Essentieel hierbij is de vraag waar het afwaterende regenwater naartoe wordt geleid. Bij de opmaak van het hemelwater- en drooogteplan moet er niet enkel aandacht worden besteed aan het openbare domein, maar ook aan toekomstige verkavelingen en andere projectontwikkelingen aangezien u als gemeente na overdracht van deze dossiers meestal beheerder wordt van deze projecten.

De Blue Deal stelt dat een gemeente vanaf 2024 enkel nog toegang heeft tot watergerelateerde subsidies als zij beschikt over een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan.

Hemelwater- en droogteplan