Sleufloze technieken

Sleufloze technieken bestaan reeds tientallen jaren en worden veelvuldig en met succes toegepast bij grote collectorprojecten. In verschillende grote Vlaamse steden werden reeds kilometerslange leidingtrajecten aangelegd door middel van doorpersingen.

Voor gemeentelijke infrastructuurwerken werd tot op heden slechts in uitzonderlijke omstandigheden, zoals kruisingen van spoorwegen, waterlopen of grote wegen van deze technieken gebruik gemaakt.

Nochtans wordt in sommige buitenlandse steden ook in het gemeentelijk rioleringsnet reeds meer dan 50 % van de riolen in microtunneling aangelegd. In Vlaanderen is deze achterstand deels te wijten aan een gebrekkige kennis van de mogelijkheden met deze technieken. Gebrek aan kennis leidt ook vaak tot foutieve of verwarrende beschrijvingen in lastenboeken.

Overzichtsdocument

VLARIO heeft een document opgesteld waarmee het wil inspelen op een behoefte van de Vlaamse rioleringssector, om over een synthesedocument te beschikken. Mogelijkheden en beperkingen worden erin op een overzichtelijke manier beschreven vooral gericht op doorpersingen van gravitaire leidingen voor de kleinere rioleringsinfrastructuur.

In hoofdstuk I worden de microtunneling en pilootstangdoorpersingen beschreven.

Voor gravitaire leidingen zijn dit de aangewezen technieken daar voor deze leidingen enge toleranties gelden voor de te respecteren helling (zie tabel 2: precisie in hoogte en richting).

In een eerste tabel in dit hoofdstuk I wordt vertrokken van de elementairste ontwerpcriteria van een rioleringsproject en wordt de best beschikbare boortechniek ervoor aangegeven. In de tweede tabel worden voor elke techniek beknopt de kenmerken samengevat. In de derde tabel wordt uitgegaan van de verschillende types doorpersbuismaterialen, hun beschikbaarheid wat betreft diameters, buislengtes, toelaatbare doorperskrachten en met antwoorden op specifieke vragen die bij doorpersing opduiken, tevens wordt weergegeven in welke techniek deze buizen kunnen worden ingezet. Tenslotte wordt, aansluitend op tabel 2, meer uitgebreid elke techniek beschreven.

In hoofdstuk II wordt de directional drilling methode beschreven. De toepassingsmogelijkheid ligt hierbij in leidingen waarvoor de te respecteren helling van ondergeschikt belang is zoals bij persleidingen.

Werkgroep 8 hoopt hiermee bij te dragen tot meer inzicht in deze microtunnelingtechnieken, correctere beschrijvingen van opdrachten, minder hinder bij rioleringswerken, minder tijdverlies voor weggebruikers, minder kosten en inkomstenverlies voor automobisten en handelaars, minder milieuschade, voertuigschade, wegschade en ongevallenomdat wegomleggingen beperkt kunnen worden. Microtunneling ontziet groeninfrastuctuur, bestaande leidingen, kabels en grondwater. Het leidt tot comfortabeler en veiliger werken voor de aannemer, geringere zettingen, minder grondverzet met de eventueel eraan verbonden milieuproblematiek van afvoer van gronden. Tenslotte biedt de geïnstalleerde leiding, daar ze berekend is op het opvangen van hoge doorperskrachten en met hoge precisie geplaatst kan worden, garanties voor een langere levensduur. Een tweede actiepunt: het opstellen van kosten-batenanalyse.

 

Overzicht sleufloze technieken
Qualificatietabel
Matrix der technieken
Nota voorafgaandelijke tracéverbetering 08/2017
Richtlijn VRN gestuurde boringen
Opdeling gestuurde boringen HDD