Actualiseren besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage

In 2017 werd een studie uitgevoerd over de besteding van deze saneringsbijdrage. Daaruit bleek een gebrek aan transparantie: het was niet altijd duidelijk of het budget wel helemaal terugvloeide naar de rioleringen. Deze studie deed destijds heel wat stof opwaaien en zette de sector aan tot actie. Vijf jaar later maken we een stand van zaken op: de Universiteit Hasselt onderzocht in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij en VLARIO het gebruik van de gemeentelijke saneringsbijdrage door de rioolbeheerders aan de hand van de boekhoudkundige gegevens van de gemeenten en rioolbeheerders. (2022)

Onderzoeksrapport VLARIO: Actualisering besteding van de gemeentelijkesaneringsbijdrage

De besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage

In dit onderzoeksrapport, uitgevoerd door UHasselt in opdracht van VLARIO, worden op basis van publiek beschikbare cijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij en het Agentschap Binnenlands Bestuur (BBC) de opbrengsten en de uitgaven tussen 2012 en 2015 in kaart gebracht die voortvloeien uit het beheer van afvalwater. (2017)

Onderzoeksrapport VLARIO: De besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage

Impact van klimaatverandering op rioleringen

Deze studie, uitgevoerd door KU Leuven in opdracht van VLARIO, onderzoekt de impact van klimaatverandering op de overstromingsveiligheid van rioleringen in Vlaanderen aan de hand van conceptuele modelanalyses. De studie becijfert dat klimaatverandering zorgt voor een lichte stijging van de overloopfrequentie van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen: +15% tegen 2100. Bronmaatregelen die nu slechts zelden overstorten (zoals buffers met een vertraagde doorvoer), zullen in de toekomst wel veel vaker overstorten.
VLARIO rapport Impact klimaatverandering op rioleringen

Impact van beleidsplan Ruimte Vlaanderen op rioleringen

In dit onderzoeksrapport, uitgevoerd door KU Leuven in opdracht van VLARIO, werd de impact van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op rioleringen onderzocht. Voorliggend rapport houdt nog geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering. De gevolgen en impact van klimaatverandering worden in een apart rapport onderzocht.
VLARIO rapport betonstop