ELKE DRUPPEL IN UW GEMEENTE TELT!


Samen naar een performant afvalwater- en hemelwaterbeleid

Een goede waterkwaliteit is de opzet van de Europese Kaderrichtlijn Water en is en blijft de komende jaren een grote verantwoordelijkheid en taak van de lokale besturen, ongeacht of ze een rioolbeheerder hebben of zelf beheerder zijn.

Door het draagvlak bij burgers te vergroten, in te zetten op handhaving van onder andere correcte aansluitingen, het opvolgen van de voorwaarden in de GSV Hemelwater en het inzetten van gekwalificeerd personeel streven we er samen naar dit te bereiken.

Zonder de inzet van steden en gemeenten staat het water ons straks aan de lippen

Steden en gemeenten spelen een cruciale rol in het waterbeheer in Vlaanderen.

 • Uw bijdrage is essentieel om overal zuiver water in beken en rivieren te krijgen.
 • Daarnaast speelt u een sleutelrol in het tegengaan van overstromingen en in het beheer van droogteperiodes.

Wat betekent dit concreet voor de komende beleidsperiode?

 • De opmaak ven een meerjarenplan voor de gemeentelijke sanering, in samenwerking met Aquafin en de rioolbeheerder.
 • Uitvoering van het hemelwater- en droogteplan, met:
  • een doorgedreven beleid voor ontharding en infiltratie, en daarbij de kansen benutten om extra groene ruimte te creëren.
  • voldoende ruimte voor water herstellen.
 • Sluitende budgetten in de meerjarenplanning voor de uitvoering van het meerjarenplan riolering én het hemelwater- en droogteplan.
 • Inzetten op decentrale waterzuivering.
 • Stappen zetten naar een klimaatneutraal waterbeleid.

Vlario ondersteunt en verbindt

Gemeenten en steden zullen de aankomende jaren meer dan ooit de schouders moeten zetten onder het formuleren en uitvoeren van een weerbaar en veerkrachtig beheersplan rond hemel- en afvalwater.

#samenvoorzuiverwater

 

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2024

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2024