Met de steun van:

Nieuw Coock-project: waterbewust bouwen

Samen met de Vlaamse Confederatie Bouw, NAV, WTCB en Vlakwa start Vlario een nieuw Coock-project (Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding) rond waterbewust bouwen met de focus op circulair bouwen en de circulaire maakindustrie via rationeel en circulair watergebruik alsook de lokale aanvulling van de grondwaterstanden. Er is een stijgende vraag naar kennis, praktische informatie, tools en ondersteuning vanwege de doelgroep bedrijven (architecten, aannemers, studiebureaus, sanitaire installateurs) omtrent deze technieken.

Door het verzamelen van bestaande informatie, detecteren van knelpunten, opbouwen van nieuwe expertise, verrichten van vertaalonderzoek, en verspreiden hiervan wil het project bedrijven uit de ganse bouwketen ertoe aanzetten om individuele en collectieve innovatieve technologieën op vlak van waterbewust bouwen toe te passen en te integreren in hun werking. In dit project willen we de weerbaarheid versterken van de bebouwde omgeving tegen droogte en waterschaarste door de toepassing van individuele en collectieve innovatieve technologieën op het vlak van:

Rationeel watergebruik
Minder waterverbruik door slimme oplossingen. Minder waterverbruik door waterzuinige toestellen vereist de ontwikkeling van aangepaste dimensionerings- en plaatsingsrichtlijnen voor leidingen toevoer en afvoerinstallaties. Binnen dit project worden zeker vacuümtoiletten en -afvoerinstallaties behandeld, aangevuld met andere voor de begeleidingsgroep prioritaire innovatieve technieken.

Circulair watergebruik met hemelwater en grijs water
Er is een belangrijke nood aan kennisopbouw over de nodige waterkwaliteit i.f.v. beoogde toepassing. Ook de nodige waterbehandeling, controles en opvolging van deze waterkwaliteit zijn hierbij belangrijke aandachtspunten, om zeker te stellen dat dit op verantwoorde wijze en zonder gezondheidsrisico’s kan gebeuren. Zo heeft bijvoorbeeld het inzetten van regenwater uit collectieve systemen nog een enorm potentieel. Verder wil het project de sector ondersteunen bij het uitrollen van grijswaterhergebruik. Er bestaat ondertussen normalisatie over installaties die een dergelijk hergebruik mogelijk maken, maar uit de demoprojecten, die we momenteel opvolgen, blijkt een duidelijke nood aan dimensioneringsrichtlijnen en codes van goede praktijk voor de plaatsing ervan. Dergelijke hulpmiddelen zijn noodzakelijk voor een succesvolle uitrol op grote schaal.

Lokale aanvulling van grondwaterstanden
Door middel van infiltratie, buffering en vergroening. Lokale infiltratie in combinatie met water bufferen en vertraagd afvoeren, is van cruciaal belang om de grondwaterstanden aan te vullen. De belangrijkste kennisnoden hierbij situeren zich op het niveau van de collectieve systemen. Zo ontbreken momenteel richtlijnen voor de dimensionering van dergelijke systemen.

Het project heeft als belangrijkste doelstelling de stijgende kennisnood bij de doelgroep in te vullen door het verzamelen van informatie uit zeven (bijna)afgelopen projecten, het verder opbouwen van kennis en expertise door begeleiden van vier lopende of nieuwe projecten en het uitvoeren van onderzoek rond waterkwaliteit. Hierbij worden alle hierboven aangehaalde obstakels en kansen in kaart gebracht en overzichtelijk en praktisch aangeboden aan de doelgroep. Er is immers op dit moment nog weinig praktische informatie op maat van de doelgroep beschikbaar.

Zowel technologische, juridische, financiële als sociale en maatschappelijke aspecten worden bekeken en geïntegreerd. Naast het zo breed mogelijk verspreiden van deze kennis worden ook tools en instrumenten opgezet en ontwikkeld om de doelgroep te ondersteunen en aan te zetten tot effectieve implementatie. Door het invullen van deze nood zullen bedrijven een stuk makkelijker aan de slag kunnen met deze innovaties. Ook het specifiëren en verduidelijken van de randvoorwaarden (juridisch, financieel, sociaal, maatschappelijk) zal dit verder vergemakkelijken. Ook is de uitbreiding van het groenblauwpeil voorzien (zie hiervoor ook het artikel over het groenblauwpeil).

 

Het project loopt van 1 maart 2022 tot 28 februari 2024. Meer info over het project volgt op de VLARIO-dag!
Er wordt binnenkort ook een projectoproep gelanceerd om deel te nemen.