De Europese Commissie heeft op 26 oktober een pakket aan voorstellen gepresenteerd dat moet leiden tot een betere bescherming van de waterkwaliteit en de volksgezondheid.

 

Het gaat om modernisering van bestaande waterwetgeving in het kader van het ‘Zero pollution action plan’. De Europese lidstaten en het Europees Parlement gaan zich over de voorstellen buigen. Daaruit kunnen nog aanpassingen komen.

Stedelijk afvalwater

De meest ingrijpende wijziging voor de rioolbeheerders, Aquafin en de lokale besturen is het herzieningsvoorstel voor de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Deze richtlijn schrijft voor aan welke eisen de inzameling en de behandeling van huishoudelijk afvalwater moet voldoen. Bij de herziening worden de normen voor de lozing van stikstof en fosfaat verscherpt. Ook wordt de scope van deze richtlijn verruimd tot alle stedelijke agglomeraties met meer dan 1.000 IE (inwonersequivalanten). Er wordt voorgesteld nieuwe EU-normen voor septische putten te ontwikkelen en de lidstaten te verplichten tot effectieve controles.

De overstorten en afstroom van regenwater zijn twee aspecten die belangrijk zijn in dit voorstel. Er komt de verplichting om geïntegreerde waterbeheerplannen op te stellen en uit te voeren in alle grote agglomeraties en in agglomeraties met meer dan 10.000 IE waar er een risico voor het milieu bestaat en de verontreiniging door overstorten te beperken met prioriteit voor preventieve (waaronder groene) maatregelen.

Daarnaast wordt er voor alle grote rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) een aanvullende zuivering van medicijnresten verplicht gesteld. Verder stelt de Europese Commissie voor om de inzameling en zuivering van afvalwater binnen een aantal jaren energieneutraal te maken.

Prioritaire stoffen

Een onderdeel van het pakket met voorstellen gaat over de herziening van de richtlijn prioritaire stoffen binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin wordt een aantal extra stoffen genoemd waaraan de waterkwaliteit getoetst moet gaan worden. Het gaat daarbij onder meer om medicijnresten en PFAS. De lat om de KRW-doelen te gaan halen wordt hiermee hoger gelegd. Een logische aanpak is de aanpak aan de bron en een strenger toelatingsbeleid voor stoffen. Voorkom in eerste instantie dat risicovolle stoffen in het water komen. Nu is het dweilen met een kraan die steeds verder opengaat.

Proces

Nu het pakket van de Europese Commissie gepubliceerd is, volgt een uitgebreid proces. Daarbij bepalen de lidstaten in de Raad en het Europees Parlement hun positie ten opzichte van de voorstellen. Vervolgens onderhandelen ze met elkaar om een compromis te vinden. Het streven is om de besluitvorming over de herziene waterwetgeving af te ronden vóór de komende verkiezingen van het Europees Parlement in mei 2024.