Nieuwe GSV Hemelwater

Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De huidige Vlaamse regels rond opvang van hemelwater houden onvoldoende rekening met evoluties inzake klimaat, waardoor hevige piekregenval en lange periodes van droogte vaker voorkomen. Bovendien is 16% van Vlaanderen verhard, wat leidt tot een snelle afvoer van water.

De Vlaamse Regering gaf 15 juli haar eerste principiële goedkeuring aan een nieuw ontwerp van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater (GSVH) ter vervanging van de regelgeving van 2013. Daarin wordt vertrokken vanuit het idee dat elke druppel telt. Het ontwerp werd voorbereid door de CIW werkgroep Integrale watertoets – droogtetoets waarvan VLARIO lid is.

Over dit ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening wordt van 1 tot en met 30 september 2022 een openbaar onderzoek voor de bevolking georganiseerd.

Belangrijkste wijzigingen

  • Het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten;
  • De verplichting tot plaatsing van een hemelwaterput bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen;
  • De verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voortoepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik;
  • Een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening;
  • Een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden;
  • De mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen.

Hierbij nemen, conform de eerste pijler van de Blue Deal, ook overheden de handschoen op en geven ze het goede voorbeeld. Bijgevolg is deze verordening ook van toepassing op het openbaar domein.

Vervolgtraject
Over het voorontwerp van Besluit wordt de nodige inspraak georganiseerd en worden de nodige adviezen nog ingewonnen. Vervolgtraject van de nieuwe GSVH:

  • een openbaar onderzoek overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 houdende regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen: van 1 tot en met 30 september 2022.
  • advies in te winnen van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening -Onroerend Erfgoed, de MiNa-raad en de SERV;
  • overlegvergadering met de gemandateerde vertegenwoordigers van de Vereniging van de Vlaamse Provincies en van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten;
  • de nodige stappen ondernemen ter vervulling van de verplichtingen in het kader van de plan-MER-richtlijn.

Wij informeren u verder via onze nieuwsbrief en geven hierover toelichting op de Provinciale contactdagen.