Dit zijn enkele van de beslissingen die vrijdag 13 oktober 2023 door de Vlaamse regering zijn genomen.
We zetten ze even op een rijtje voor u:

1. Invulling gemeentelijke Sanering

Dit besluit geeft invulling aan het Vlaamse Regeerakkoord 2019 -2024  en de conceptnota Grote STROOMVERSNELLING die beide een verhoogde responsabilisering van de rioolbeheerders vooropstellen, een efficiëntere en effectiever aanpak  binnen de afvalwatersector en een betere samenwerking tussen de rioolbeheerders beogen.

Met dit besluit worden openbare dienstverplichtingen voor de rioolbeheerders vastgelegd voor wat betreft de invulling van de saneringsverplichting op het gemeentelijk niveau. Deze hebben  betrekking op de noodzakelijke verdere uitbouw en optimalisatie van het gemeentelijke rioleringsnet en het goede beheer ervan.  Wat betreft beheer worden taken toegewezen op vlak van asset management en het structureel aanpakken van de problematiek van overstorten. De opmaak van een meerjarenplan gekoppeld aan de cyclus voor de opmaak van de gemeentelijke begroting staat centraal en moet enerzijds de rioolbeheerder voldoende  flexibiliteit geven en anderzijds de Vlaamse overheid via een efficiënte resultaatgerichte aansturing meer garantie geven voor een verhoogde dynamiek op het terrein.

 

2. Gemeente verantwoordelijk voor de opmaak van hemelwater- en droogteplannen

Via een decreetswijziging in het Waterwetboek zullen de hemelwater- en droogteplannen een verplicht planinstrument worden voor de lokale besturen.

In dit hemelwater- en droogteplan wordt een integrale visie met bijhorend actie-en maatregelenprogramma uitgewerkt over waar en hoe men het hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse kan houden, hergebruiken,  infiltreren, bufferen, en pas in de laatste stap vertraagd afvoeren met als doelstelling het uitbouwen van een lokaal watersysteem dat weerbaar is tegen de gevolgen van klimaatverandering en zo bijdraagt aan een klimaatrobuuste en leefbare omgeving.

Een hemelwater- en droogteplan wordt opgemaakt voor het volledige grondgebied van één of meerdere gemeente(n) en beslaat zowel het publiek als het privaat domein. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opmaak van het hemelwater- en droogteplan. Het hemelwater- en droogteplan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad en aan de CIW overgemaakt uiterlijk 10 werkdagen na goedkeuring.

Er is geen strikte deadline voorzien, maar de Vlaamse Regering heeft het mandaat om een aantal nadere regels vast te leggen onder meer over de inhoud maar vooral ook over het tijdspad voor de opmaak en actualisatie van de hemelwater- en droogte plannen. Via de Blue Deal is duidelijk gesteld dat het hemelwater- en droogteplan een vereiste is om in de toekomst nog toegang te hebben tot watergerelateerde subsidies. Het niet opmaken van dergelijk plan kan dan ook een negatieve impact op de middelen van de lokale besturen hebben die inzetbaar zullen zijn voor watergerelateerde thema’s.

3. Geen bebouwing zonder zuivering

Wijzigingen aan het gecoördineerd decreet van 15 mei 2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 

De wijziging legt bijkomende voorwaarden op inzake de aansluitbaarheid van te bouwen of herbouwen gebouwen. Zo zal of aansluiting noodzakelijk zijn op openbare waterzuiveringsinfrastructuur of bij gebrek daaraan een individuele zuivering. Dit zal eveneens gelden voor omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden.

Bijkomend wordt ervoor gezorgd dat ook de rioolbeheerders gebruik kunnen maken van de Gaswet wat hun werking faciliteert.