Nieuwe voorzitter Werkgroep Gemeenten

Peter Martens (Gemeente Kruisem) heeft in maart het voorzitterschap van de werkgroep gemeenten overgedragen aan Eve Soetewey (Expert wegen en waterlopen bij gemeente Sint-Katelijne-Waver).

Het is de taak van die werkgroep om te peilen naar de noden bij de gemeentebesturen en de een doelstelling om de betrokkenheid van de gemeentebesturen bij het rioleringsgebeuren te vergroten. Eve Soetewey licht haar visie toe op de toekomst van deze werkgroep.

De werkgroep gemeenten biedt kansen aan alle gemeenten, om kennis op te doen, hun kennis te delen en een korte link te hebben met belangrijke spelers in de rioleringswereld zoals bijvoorbeeld Aquafin en VMM.

De noden en werkwijze van steden en gemeenten verschillen vaak en het is dan ook interessant om te kijken hoe ‘de buren’ met bepaalde zaken omgaan bijvoorbeeld op vlak van handhaving of bemaling.

Iedereen is ervan overtuigd dat het water zuiverder moet en liefst ook zoveel mogelijk ter plaatse blijft, hiervoor doen we allemaal heel veel inspanning op het terrein. We plaatsen meters riolering in onze straten, we starten afkoppelingsprojecten op, geven afkoppelingssubsidies en subsidies voor regenwaterputten,….

Meer en meer geraakt de burger ook overtuigd van het nut en het belang maar zeker blijft handhaving op terrein nodig om de goede leerlingen van de klas gemotiveerd te houden en de slechte leerlingen toch mee op de kar te krijgen.

Voor ons als gemeentes is dit nog een hele uitdaging en we willen vanuit de werkgroep dan ook tools en werkwijzen aanreiken om hier tot een beter resultaat te komen.

Via  VLARIO willen we de gemeenten verder ondersteunen m.b.t. handhaving op VLAREM II, de GSV Hemelwater en stedenbouwkundige overtredingen. De keuring van de riolering en de nieuwe module ‘opvolging en handhaving’ die VLARIO in april lanceerde zijn hierbij van groot belang om dit doel te bereiken. Wij hopen dat de gemeenten hier dus al zeker gebruik van gaat maken.

Uit de praktijk blijkt namelijk dat het huidige handhavingsbeleid op de bepalingen van VLAREM en de GSV hemelwater onvoldoende en totaal inefficiënt is. Vandaag worden voor private rioleringen positieve keuringsattesten afgeleverd terwijl er niet volledig voldaan is aan de GSV Hemelwater (zoals geen hergebruik of te kleine dimensionering regenwatervoorzieningen) en bijkomende eisen in de omgevingsvergunning. Lokale besturen vinden dit wraakroepend, demotiverend en totaal inefficiënt, maar op dit moment ontbreekt het de keurder van de private riolering aan een wettelijke basis om bij dergelijke vaststellingen een negatief attest af te leveren. De werkgroep drong bij de VMM aan op een herziening van de mogelijkheden teneinde tot een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid te komen.

Verder ziet de werkgroep gemeenten opportuniteit met de invoering van de digitale omgevingsvergunning via het omgevingsloket om de gegevens van de omgevingsvergunning m.b.t. riolering en de GSV Hemelwater door te geven aan het VLARIO KPR-systeem om betere opvolging en handhaving mogelijk te maken. De keurder kan dan ter plaatse aftoetsen of hetgeen vereist is ook aanwezig is tijdens de keuring. Hiervoor wordt een nieuw project opgestart met departement omgeving om deze uitwisseling mogelijk te maken.

Verdere kansen voor overleg en ondersteuning van gemeenten via de werkgroep zie ik bij het opmaken en implementeren van de hemelwater- en droogteplannen en bij de aanpak van bronbemalingen.

Er zijn al verschillende interessante webinars hiervoor geweest de afgelopen maanden en aan de hand van de feedback en vragen die we ontvingen vanuit de vele deelnemers plant VLARIO nog enkele praktijkgerichte webinars.

Bijkomende uitdagingen of opportuniteiten voor de werkgroep zie ik in het gewijzigde subsidiereglement en ook projecten in kader van het ontharden van het openbaar domein.

Er leeft veel in de sector van water en riolering dus gaat VLARIO zeker ook in de toekomst een belangrijke ondersteunde rol spelen voor de gemeenten.