Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK)

WATERBEWUST BOUWEN

PROJECTOPROEP

DEADLINE: 12 JUNI 2022

 

Toepassingsgebied: gebouwen – Waterbewust bouwen
De focus wordt gelegd op het gebruik van water voor huishoudelijke doeleinden.

Met dit project willen VLARIO, de Vlaamse Confederatie Bouw, Vlakwa, WTCB en NAV de weerbaarheid versterken van de bebouwde omgeving tegen droogte en waterschaarste en dit door de toepassing van individuele en collectieve innovatieve technologieën.

De droogteproblematiek is de voorbije jaren heel actueel geworden in Vlaanderen en vertaalt zich onder meer in een daling van de grondwaterstanden. Enerzijds omdat we door onze grote bevolkingsdichtheid een groot waterverbruik hebben t.o.v. de beschikbare waterhoeveelheid, anderzijds omdat we door de hoge verhardingsgraad neerslag versneld afvoeren en er in het verleden te weinig ingezet is op lokale infiltratie.

De gebouwensector heeft hierin, naast industrie en landbouw, de komende jaren een belangrijke rol te spelen. Het is essentieel dat er wordt ingezet op:

 • Rationeel watergebruik en waterbesparing o.a. door gebruik van vacuümtoiletten en vacuüm afvoerinstallaties;
 • Circulair watergebruik o.a. door grijs- en zwartwaterhergebruik en collectieve opvang en hergebruik van hemelwater;
 • Aanvullen van de grondwaterstanden o.a. door collectieve infiltratie van hemelwater.

Er is een stijgende vraag naar kennis, praktische informatie, tools en ondersteuning vanwege de doelgroep bedrijven (architecten, aannemers, studiebureaus en sanitaire installateurs) omtrent deze technieken. Een eerste aantal projecten, gebruik makend van innovatieve technieken, werden wel uitgevoerd of zijn in uitvoering. Echter, de hierbij opgebouwde kennis en expertise blijven beperkt tot de betrokken partijen en worden niet uitgerold naar de volledige bouwsector. Daarnaast zijn er ook nog een aantal moeilijkheden die de effectieve implementatie op grote schaal belemmeren. Hierdoor blijft de toepassing van deze technieken op dit moment zeer beperkt.

Door het verzamelen van bestaande informatie, detecteren van knelpunten, opbouwen van nieuwe expertise, verrichten van vertaalonderzoek en verspreiden hiervan, wil het project bedrijven uit de ganse bouwketen ertoe aanzetten om individuele en collectieve innovatieve technologieën op vlak van waterbewust bouwen toe te passen en te integreren in hun werking. We richten ons tot de brede bouwsector en meer specifiek tot architecten, aannemers, studiebureaus en sanitaire installateurs.

Het project heeft als belangrijkste doelstelling de stijgende kennisnood bij de doelgroep in te vullen door het verzamelen van informatie uit (bijna)afgelopen projecten, het verder opbouwen van kennis en expertise door begeleiden van lopende of nieuwe projecten en het uitvoeren van onderzoek rond waterkwaliteit. Via deze projectoproep worden  lopende of nieuwe projecten geselecteerd. Hierbij worden obstakels en kansen in kaart gebracht en overzichtelijk en praktisch aangeboden aan de doelgroep.

Naast het zo breed mogelijk verspreiden van deze kennis worden ook tools en instrumenten opgezet en ontwikkeld om de doelgroep te ondersteunen en aan te zetten tot effectieve implementatie. Door het invullen van deze nood zullen bedrijven een stuk makkelijker aan de slag kunnen met deze innovaties. Ook het specifiëren en verduidelijken van de randvoorwaarden (juridisch, financieel, sociaal, maatschappelijk) zal dit verder vergemakkelijken.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Het project zit in studie-, ontwerp- of uitvoeringsfase (niet afgeronde projecten).
 • Er wordt een innovatieve methode of techniek toegepast.
 • De focus wordt gelegd op het gebruik van water voor huishoudelijke doeleinden.
 • De methode of techniek valt onder één of meerdere categorieën:
  • Rationeel watergebruik
  • Circulair watergebruik
  • Aanvullen grondwaterstand
 • De methode of techniek heeft een maatschappelijke meerwaarde en kan ruim ingezet worden.
 • Je staat open voor kennisdeling.

Wat onderzoeken we?

 • Mogelijke oplossingen voor de geïdentificeerde knelpunten worden bekeken en onderzocht.
 • De volgende zaken worden in kaart gebracht en onderzocht: de technische mogelijkheden, kwaliteitsvereisten, technische, organisatorische en juridische knelpunten van de
  verschillende innovatieve technieken in ontwerp- of uitvoeringsfase.
 • Het ontwikkelen van tools en instrumenten zoals een code van goede praktijk, inspiratiebundel, praktische informatiebladen, helpdesk, opleidingen en beleidsaanbevelingen.

Wat kan je van ons verwachten?

 • Gedurende de looptijd van het project worden de geselecteerd projecten bijgestaan en opgevolgd.
  • Het verzamelen en opbouwen van kennis en expertise.
  • Identificeren van knelpunten (de technische mogelijkheden, kwaliteitsvereisten, technische, organisatorische en juridische knelpunten) en mee zoeken naar oplossingen.
 • Brede informatieverspreiding over het project via de eigen media, een project website, nieuwsbrief, video’s en events.

Hoe een project indienen?

Vul hiervoor onderstaand invulformulier in en bezorg ons deze uiterlijk 12 juni 2022 per mail via info@vlario.be met als onderwerp ‘Projectoproep Waterbewust bouwen’.
Indien u vragen hebt, contacteer VLARIO op 03/827 51 30 of stel uw vraag via info@vlario.be. Projecten indienen is niet meer mogelijk.

Met de steun van: