Bij een bemaling wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd. Maar hoe voorkom je schade aan de omgeving?

Op 20 oktober vond de webinar ‘Bronbemaling: wijziging Vlarem-trein 2019, nieuwe richtlijnen en berekeningstool ‘ plaats waar 230 deelnemers in primeur deze nieuwe richtlijnen en de berekeningstool voor de bemaling van lijntrajecten kregen gepresenteerd.

In maart 2019 werden door de VMM  “Richtlijnen Bemalingen ter bescherming van het milieu” gepubliceerd. Deze richtlijnen bouwen verder op de Richtlijnen Bemalingen uit 2009 en beperken zich in hoofdzaak tot de milieutechnische aspecten van bemalingen. De richtlijnen moeten leiden tot een consequent en duidelijk kader om een ‘best practice’ bemalingsconcept af te leiden. Ze zijn opgesteld in kader van een toekomstgerichte visie, door aanpassingen/aanvullingen mogelijk te maken waar en wanneer nodig. De Richtlijnen Bemalingen worden beheerd door VMM.

Na verloop van ongeveer een jaar werd vanuit de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector (Vlario) aangegeven dat, zowel bij het ontwerp, het vergunningstraject en de uitvoering van bemalingen, een aantal specifieke punten in functie van lijntrajecten (voornamelijk de aanleg en bemaling van rioleringen) meer aandacht/verduidelijking behoeven.

De bemaling van lijntrajecten verschilt in meerdere opzichten van de bemaling van een bouwput, voornamelijk omwille van de geografische uitgestrektheid en de fasering van de bemaling. Deze aspecten worden in de nieuwe bijlage bij de Richtlijnen Bemalingen behandeld. Het werd opgesteld in opdracht van VLARIO met financiële ondersteuning van Aquafin, de Watergroep, Farys, Fluvius en Pidpa en in samenwerking van VMM.

De nieuwe bijlage volgt de structuur van het bestaande stappenplan uit de Richtlijnen Bemalingen. Dit stappenplan moet gevolgd worden bij het ontwerp en de uitvoering van een ‘best practice’ bemaling, en wordt in de nieuwe bijlage hernomen met een specifieke focus op lijntrajecten. Voorliggend document vormt slechts een bijlage bij de Richtlijnen Bemalingen; voor meer informatie over specifieke onderwerpen wordt dan ook vaak verwezen worden naar het basisdocument.

De Richtlijnen Bemalingen mét de nieuwe bijlage alsook de nieuwe berekeningstool zijn vanaf heden beschikbaar via de website van de Vlaamse Milieumaatschappij – https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu. Een informatieve video over de rekentool is eveneens beschikbaar.

De doelstellingen van de nieuwe bijlage zijn:

  • De bijlage biedt een algemene verduidelijking van de gefaseerde aanpak van een bemalingsstudie voor lijntrajecten waarbij parameters langsheen het traject kunnen variëren;
  • De richtlijnen omtrent minimaal grondonderzoek worden, specifiek voor lijntrajecten, verduidelijkt;
  • De omgevingsscreening, noodzakelijk voor aanvang van een bemalingsstudie, wordt verduidelijkt voor lijntrajecten;
  • Wat is nodig voor een vergunningsaanvraag en wat is nodig voor de uitvoering van de bemaling;
  • Wanneer kan een analytische rekentool gebruikt worden en wanneer niet;
  • Wanneer kan een lijntraject opgesplitst worden in verschillende te vergunnen deeltrajecten;
  • Het opstellen van een analytische berekeningstool.

Zoals verschillende keren benadrukt in de webinar is de scope van deze berekeningstool beperkt tot eenvoudige bemalingsconcepten. Indien men bv. met een complexe ondergrond te maken heeft, indien men een spanningsbemaling moet uitvoeren, indien de invloed van waterkerende wanden moet bestudeerd worden, … dan kan de tool niet gebruikt worden. Het afwegingskader voor het gebruik van een berekening aan de hand van een analytische formule of het gebruik van een meer complexe berekeningswijze (numerieke modellering) wordt in het stroomschema in paragraaf 2.4 van de bijlage verduidelijkt.