Waarvoor betaal ik?

Op uw drinkwaterfactuur ziet u ook een kost voor de gemeentelijke- en bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Dit dient niet enkel voor de zuivering van uw afvalwater, maar ook voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel en de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dit is het principe van ‘de vervuiler betaalt’ zoals opgenomen in de kaderrichtlijn water. Concreet betreft dit:

  • De kost voor het afvoeren en inzamelen van het afvalwater via de riolering (gemeentelijke saneringsbijdrage of -vergoeding). Dit bedrag wordt overgemaakt aan uw rioolbeheerder.
  • De kost voor de zuivering van het afvalwater in de zuiveringsstations (bovengemeentelijke saneringsbijdrage of -vergoeding). Dit bedrag wordt overgemaakt aan Aquafin.

Dit bedrag rekent de watermaatschappij aan voor het gebruik van de riolering, als een gemeentelijke bijdrage of vergoeding. Dit geldt ook als er nog geen riolering ligt. Of je een bijdrage of vergoeding betaalt, hangt ervan af of je leidingwater of grondwater gebruikt.

  • Als je leidingwater gebruikt, rekent de watermaatschappij dit bedrag aan als een gemeentelijke bijdrage. Ook hier wordt het bedrag opgesplitst in een vastrecht en een variabele prijs. Het vastrecht bedraagt jaarlijks €30 per woning en wordt verminderd met €6 per bewoner.
  • Als je een eigen waterwinner bent (je gebruikt grondwater uit een eigen waterput) en je loost afvalwater in de gemeentelijke rioleringen, dan zal de watermaatschappij dit bedrag aanrekenen als een gemeentelijke vergoeding. In de berekening van de gemeentelijke vergoeding zit een stuk vastrecht van €30 per woning, te verminderen met €6 per bewoner. Daarnaast wordt ook een variabele prijs aangerekend op basis van een forfaitair waterverbruik van 30m³.
  • Als je een eigen waterwinning gebruikt, maar ook aangesloten bent op het leidingwaternetwerk, wordt het vastrecht maar een keer aangerekend. Voor de variabele prijs van je eigen waterwinning rekent de watermaatschappij je een verbruik van 10 m³ per ingeschreven persoon aan.

Je zuivert je afvalwater zelf in een IBA:

  • Als de gemeente, de watermaatschappij of de rioolbeheerder instaat voor de plaatsing en het onderhoud van de IBA, betaal je een IBA-bijdrage of vergoeding.
  • Als je je afvalwater zuivert in een IBA die je zelf plaatste en beheert, dan kan je in de meeste gemeenten een vrijstelling aanvragen voor de gemeentelijke bijdrage of vergoeding.

 

Meer weten over uw drinkwaterfactuur.

 

VLARIO pleit voor infiltratiebonus

In (te) veel gevallen vloeit regenwater samen met het afvalwater naar de riolering. Dat kost (veel) geld: rioleringen moeten daarom groter gebouwd worden en er moeten bufferbekkens en pompinstallaties worden voorzien. Alles bijeen wordt meer dan de helft van de kosten van de riolering (50 à 60%) zo veroorzaakt door de afvoer van regenwater.

Deze kost wordt nu betaald via de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur. Overtollig regenwater zou eigenlijk best ter plaatse worden vastgehouden en in de bodem geïnfiltreerd. Zo voorkomen we wateroverlast én vullen we de grondwatervoorraad aan.

Burgers en bedrijven die daarvoor inspanningen doen, zouden daar ook een financieel voordeel voor moeten kunnen krijgen. Met de infiltratiebonus kan dit! Op de waterfactuur kunnen de kosten voor afvoer van regenwater afgesplitst worden van de kosten voor afvalwater, en zo kunnen degenen die inspanningen doen, ook beloond worden.