De werkgroep Veiligheid van VLARIO heeft als hoofddoel veiligheid op sectorniveau bespreekbaar te maken en te streven naar eenduidige veiligheidsafspraken voor de operatoren. Inzake COVID-19 vinden er wekelijks overlegmomenten plaats om kennis en ervaring te delen. Er werd intussen al heel wat onderzoek verricht bij de verschillende partijen.

De richtlijnen die zijn opgenomen in de “Leidraad: heropstart werven Aquafin” zijn in deze werkgroep uitvoerig besproken en werden ook aangepast aan de inzichten van de VLARIO-werkgroep Veiligheid.

Via deze communicatie willen wij alle betrokken partijen informeren dat de Leidraad: heropstart werven Aquafin als basisdocument voor Vlaanderen naar voren wordt geschoven en dat de leden rioolbeheerders van deze werkgroep deze als basis hanteren.

Zo zorgen we samen voor een uniforme richtlijn en aanpak in Vlaanderen en willen we samen veilig verder werken aan zuiver water!

Passage 2.7 uit de leidraad van Aquafin NV  (versie 15/05/2020)

2.7 Hoe zit het met coronavirus in afvalwater en besmettingsgevaar?

De uitspraak van viroloog Steven Van Gucht ‘“Het is aangetoond dat het virus kan uitgescheiden worden via de uitwerpselen”, klopt. Er is inderdaad genetisch materiaal van het coronavirus teruggevonden in het influent, d.w.z. het ongezuiverd afvalwater.

Het is echter belangrijk aan te geven dat het vinden van erfelijk materiaal van het coronavirus NIET duidt op de aanwezigheid van infectieus coronavirus, aangezien het virus RNA lange tijd kan blijven bestaan nadat de virussen hun infectievermogen hebben verloren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is er dus GEEN indicatie dat afvalwater een rol speelt in de verspreiding van COVID-19. In het effluent, het gezuiverde afvalwater, worden geen sporen van het virus teruggevonden.

In het verleden is al gebleken dat het SARS-virus, dat sterk gerelateerd is aan het COVID-19-virus, goed afgebroken wordt in de RWZI’s. Er is op de RWZI’s en de andere infrastructuur geen verhoogd besmettingsrisico voor COVID-19 en er is geen aanwijzing dat afvalwater een rol speelt in de verspreiding van het virus. Meer info op de website van Aquafin.

Gezien er geen indicatie is dat afvalwater een rol speelt in de verspreiding van COVID-19 en bronmaatregelen de voorkeur genieten op persoonlijke bescherming, leggen we geen specifieke PBM’s op bij het werken aan huisaansluitingen. Voor Aquafin staat hygiënisch werken voorop. Het risico ‘biologische agentia’ dient zoveel mogelijk beperkt te worden. We verwijzen hiervoor ook naar de e-learning module op onze website: https://www.aquafin.be/e-learning/.

We vragen dan ook dat de arbeiders afgeschermd worden van contact met afvalwater. Dit kan door de duur van het mogelijk contact met afvalwater te minimaliseren door het plaatsen van ballon/afsluiters bij (huis)aansluitingen; door bewoners maximaal te informeren m.b.t. tijdelijk niet te lozen; door persoonlijke bescherming via handschoenen, laarzen, veiligheidsbril of gelaatsscherm in functie van spatrisico; mogelijkheid te geven om kledij te wisselen na contact, …

Houd bij werken in besloten ruimte (vb. werken in een collector); bij spatomstandigheden (vb. spuitwerken in met afvalwater bevuilde omgeving); bij aerosolvorming (vb. werken in de buurt van beluchtingsbekken in dienst) rekening met:

  • Spatwaterdichte wegwerpoverall of afwasbaar overpak
  • Wegwerphandschoenen of herbruikbare handschoenen die gereinigd/ontsmet kunnen worden.
  • Veiligheidsbril in combinatie met gelaatsscherm of alleen het gelaatsscherm. Reinig dit na gebruik
  • Mondmasker P3, idealiter een volgelaatmasker met ademlucht