Als Vlaamse milieumaatschappij is het onze opdracht om proper, aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen. Door de inspanningen die we de laatste decennia allen hebben geleverd, hebben we een belangrijke kwaliteitsverbetering kunnen realiseren.  Mensen keren zich niet langer af van het water maar gaan bouwen met het zicht naar het water. Water werkt weer verbindend en is een belangrijk element in de ontwikkeling van ons ruimtelijk weefsel.

We zijn er echter nog niet. De uitdagingen die de kaderrichtlijn water ons stelt, zijn en blijven groot. Ook vanuit de waterzuiveringssector zijn er de volgende jaren nog inspanningen nodig. Deze inspanningen zullen vertaald worden in de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. In deze plannen staat de doelstelling voorop en wordt een overzicht gegeven van de projecten die bijdragen aan het invullen van deze doelstelling.

Door het formuleren van deze doelstelling wensen we als VMM de rol van regisseur in het waterlandschap op te nemen. Hierdoor wensen wij de rioleringssector meer operationele vrijheid te geven bij het realiseren van de doelstelling.  Jullie staan er echter niet alleen voor. Wij blijven via de verschillende investeringsprogramma’s de gemeenten ondersteunen.

Bij de realisatie van deze projecten is het belangrijk om aandacht te hebben voor ook de andere uitdagingen in het waterlandschap zoals klimaatadaptatie, waterschaarste en droogte. Creatief ontwerpen met aandacht voor circulair watergebruik moet de nieuwe norm worden.

Ook gaan we verder met de vernieuwing van de coördinatiecommissie integraal waterbeleid (CIW). De CIW moet het netwerk van Vlaanderen worden waar alle partners betrokken bij het waterbeleid in Vlaanderen samenwerken.

Overleg met de stakeholders en betrokkenheid op maat van deze stakeholders staat hier voorop. VLARIO is en wordt een nog belangrijkere partner in dit netwerk.

De succesvolle samenwerking in het kader van Z-water het afgelopen jaar wensen we ook in 2020 verder te zetten. Verder zal VMM zijn engagement in de werkgroepen blijven opnemen want enkel door samen te zoeken naar oplossingen kunnen we belangrijke stappen vooruit zetten.

Ook platformwerking zal een belangrijk onderdeel uitmaken van de vernieuwde CIW. Binnen het platform onderzoek, ontwikkeling en innovatie neemt VLARIO nu reeds een trekkende rol op voor het luik innovatie. Dit is ook het geval binnen het platform communicatie waar we samen nog sterker willen inzetten op gedragsverandering rond watergebruik bij de verschillende doelgroepen.

VMM blijft dus ook in de toekomst jullie oplossingsgerichte partner voor de vele wateruitdagingen waar we voor staan.