De Vlaming is het gewoon om zijn afval goed te sorteren: glas, papier, PMD, nu zelfs plastic wordt netjes apart gehouden en opgehaald. Het merendeel van ons huishoudelijk afval is echter vloeibaar en dat ‘sorteren’ we nog veel te weinig. Het is belangrijk om regen- en afvalwater steeds zo goed mogelijk gescheiden te houden om droogte, wateroverlast en hittestress aan te pakken.

Regenwater dat rechtstreeks in de afvalwaterriolering of gemengde riolering terechtkomt, heeft een negatief effect op de waterbalans. Concreet kan dat leiden tot:

  • een verdunning van afvalwater: veel rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben een lager rendement, omdat verdund afvalwater minder efficiënt kan worden gezuiverd.
  • een verlaging van de grondwatertafel: regenwater dat niet in de bodem infiltreert, bereikt ook de grondwatertafel niet. Het milieu droogt op die manier uit, waardoor er ook minder grondwater vrijkomt voor de landbouw en de productie van drinkwater.
  • afvoer in gemengde riolering
  • meer overstorten: bij hevige regenval zal het vervuilde water in gemengde openbare rioleringen overstorten in oppervlaktewateren zoals beken en grachten. Het oppervlaktewater wordt op die manier vervuild.
  • overstromingen: bij hevige regenval kunnen stroomafwaarts gelegen gebieden overstromen door snel afstromend water uit hoger gelegen gebieden.
  • meer verzilting: wanneer er niet genoeg regenwater infiltreert in de bodem in poldergebieden, bestaat het risico op onvoldoende toevoer van zoet water.