Het doek valt over het VLAIO COOCK project Waterbewust Bouwen, maar niet zonder het delen van de resultaten van 2 jaar praktijkonderzoek! Benieuwd naar de visie op ‘Waterbewust Bouwen’ en de uitkomst van het project, lees dan zeker het artikel en ontdek verder hoe een aantal belanghebbenden tijdens de slotconferentie een blik werpen op het gerealiseerde werk.

 

Bouwsector deels de oplossing voor de klimatologische uitdagingen

Dinsdag 20 februari vond onder grote belangstelling het slotevent van het Waterbewust Bouwen project plaats bij Embuild te Brussel. Een 120-tal deelnemers volgden het hybride-event. De aftrap van het event werd gegeven door Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen, die toch een aantal opmerkelijke boodschappen had voor het publiek. Zo ging hij van start met de situering van de klimatologische en demografische uitdagingen waar we in Vlaanderen voor staan, alsook het inzicht dat de bouwsector mee de sleutel tot de oplossing in handen heeft. Een uitdaging is jongeren hiervan te overtuigen en bijgevolg meer instroom van jongeren in de bouwsector te genereren. Het aanbieden van passende opleidingen is hierin cruciaal!

Verder had Marc Dillen het over het Klimaatdak, een initiatief van Embuild Vlaanderen en Buildwise dat tijdens Batibouw is gelanceerd. Het idee achter dit initiatief is het aanmoedigen om platte daken in te zetten om de klimaatuitdagingen te helpen aanpakken. Meer dan 130 stakeholders ondertekenden alvast het Klimaatdak-protocol.

 

Kijk niet alleen naar energie in het transitieverhaal, maar neem ook water mee!

Ook had de directeur-generaal het over het belang om de transitie in te zetten, dit niet alleen voor energie, maar ook voor water! Mede dankzij het Waterbewust Bouwen project zijn er mooie voorbeelden aangereikt, die aantonen dat de mogelijkheden in de bouw legio zijn. Toch zijn er uitdagingen om een echte ‘water’transitie in te zetten. Het gaat niet alleen over wetgevende knelpunten zoals deze gedetecteerd binnen het Waterbewust Bouwen project, maar ook over het ontbreken van financiële stimulansen voor eigenaren. Hoe kunnen we gezinnen aanzetten om te investeren in hun eigen omgeving, zeker gezien de lage waterprijs!? Ondanks de uitdagingen is de bouwsector meer dan ooit gemotiveerd om verder stappen te zetten. Zo zullen ze verder sterk inzetten op sensibilisering, op vervolgprojecten rond nieuwe en bijkomende vragen, maar ook het stimuleren van de overheid om maatregelen te nemen onder meer door het verhogen van het financieel rendement van de investeerder. Hier denkt Embuild Vlaanderen bijvoorbeeld aan het koppelen van het groenblauwpeil met fiscale voordelen.

 

Code van goede praktijk, beleidsaanbevelingen en tools

Projectcoördinator van het Waterbewust Bouwen project, Wim Garmyn gaf vervolgens een globaal overzicht van de resultaten, afgeleverd door het partnerschap met input van de brede begeleidingsgroep. Een belangrijke output van het project is een ‘Code van Goede Praktijk’. In dit naslagwerk zijn alle kennis en resultaten gebundeld. Naast voorbeeldfiches van de 12 onderzochte voorbeeldprojecten, zijn er ook normen en regelgeving rond waterkwaliteit opgenomen. Ook is er een overzicht van beschikbare behandelingstechnieken en resultaten van waterkwaliteitsmetingen opgenomen. Koen Vandewalle, NAV en Thomas Delwiche, Buildwise gingen tijdens het event dieper op de voorbeeldprojecten en de meetresultaten in.

Verder is er vanuit het project op basis van de gedetecteerde drempels vanuit de onderzochte voorbeeldprojecten een publicatie met beleidsaanbevelingen opgeleverd. Directeur van Vlario, Wendy Francken lichtte de 5 beleidsaanbevelingen toe. Het partnerschap gaat met deze beleidsaanbevelingen verder aan de slag.

De beleidsaanbevelingen:

Binnen de projectlooptijd is er ook verder gewerkt aan de doorontwikkeling van twee tools: het ‘Groenblauwpeil 2.0’ en een dimensioneringstool voor grijswaterinstallaties.  Via de groenblauwpeil tool kom je te weten hoe klimaatbestendig jouw perceel of project is. De dimensioneringstool voor grijswaterinstallaties is een Excel rekenblad dat na het ingeven van parameters rond de productie van grijswater en de toepassingen voor het behandeld grijswater inzicht geeft rond het benodigde tankvolume.

Tot slot gaf de projectcoördinator mee dat 29 februari de einddatum is van het project, maar de website nog minstens twee jaar operationeel blijft!

 

Voorbeeldproject ‘Slimme straat’ in de kijker

Het projectconsortium heeft gedurende de volledige projectlooptijd in de Waterbewust Bouwen Nieuwsbrief en tijdens verschillende events zoals Aquarama en Vlario-dag voorbeeldprojecten in de kijker gezet. Nu was het de beurt aan het project ‘Slimme straat’ van het doenersplatform B’rain Connect. Dit is één van de voorbeeldprojecten in uitvoering, die opgevolgd en toegelicht werd door Riet Lismont van Vlario. Het betreft een nieuwe verkaveling in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg) waar 32 wooneenheden, een supermarkt en commerciële ruimten worden gebouwd.

Heel vernieuwend is de aanpak van het regenwaterverhaal. Géén druppel water gaat in de wijk verloren door het inzetten van blauwe aders. Dit zijn modulaire blokken die in het ontwerp mee geïntegreerd zijn, waar functies zoals waterhergebruik, -infiltratie en aandacht voor groen en ruimte voor nutsleidingen gecombineerd worden. Meer weten hoe het systeem in de wijk is opgebouwd? Bezoek dan zeker binnenkort de bezoekersruimte of bekijk nu al de info op de B-rain connect website.

 

CIW-platform Circulair water, VLAIO en Departement Omgeving aan het woord

Vanuit het CIW-platform Circulair Water stelden Liesje De Schamphelaire en Tania Verhoeve de recent gelanceerde ‘Uitdagingenbundel’ voor. Het is een document waar zowel uitdagingen als oplossingen voor circulair watergebruik uit lopende projecten en initiatieven gebundeld worden. Beide sprekers deden een oproep naar iedereen die mee wil nadenken over circulair watergebruik! Bekijk de uitdagingenbundel en deel ook jullie ervaringen, klonk het! Na het horen van de toelichtingen vanuit het project, geven ze ook aan erg enthousiast te zijn over de kennis en inzichten vanuit het Waterbewust Bouwen project. De output willen ze dan ook maximaal mee in hun werking opnemen.

Bas Sturm van het team bedrijfstrajecten van VLAIO lichtte naast het Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK)-programma, nog véle andere interessante steunmaatregelen toe, dit telkens aan de hand van een concreet voorbeeld.

Ook al ontbreekt het op vandaag aan financieringskaders voor circulaire waterprojecten rond huishoudelijk afvalwater, toch heeft VLAIO op vandaag al een heel mooi aanbod van steunmaatregelen voor Vlaamse bedrijven, die concrete stappen willen zetten. Een overzicht van VLAIO-steunmaatregelen kan je hier vinden.

Het slotwoord was voor Robin De Smedt van het Departement Omgeving. Hij ging van start met lof voor wat het partnerschap heeft bereikt. Het is echt een ‘Money well spent’ project, stak hij van wal. Daarna keek hij vanuit een ‘roze’ omgevingsbril naar de visie, opportuniteiten en acties die er zijn in Vlaanderen. Uiteindelijk geeft hij aan toch blij te zijn met de evolutie dat ‘klimaatbestendige’ ontwerpen meer en meer de standaard zijn in Vlaanderen. Naast een korte toelichting rond de nieuwe Green Deal ‘klimaatbestendige omgeving’, en nog een aantal andere aankondigingen, was het fijn te horen dat er een budget is vrijgemaakt om het groenblauw peil verder uit te breiden rond klimaatdaken en -gevels. Hier kunnen we alleen maar heel blij mee zijn!

 

Zelf aan de slag? Registreer jouw project!

Het Waterbewust Bouwen partnerschap is VLAIO heel dankbaar voor de steun via het (COOCK)-subsidiekader, waarmee samen met de begeleidingsroep toch al de eerste stappen richting een waterbewuster bouwen in Vlaanderen gezet zijn.

Het werk van het partnerschap zit er binnen dit project op! Graag blijven we verder op de hoogte van wat dit project voor jou heeft betekend. Ga je met de projectresultaten aan de slag? Laat het ons dan zeker weten via het aanmeldingsformulier. Jouw respons draagt bij tot het behalen van de KPI’s  van het project en dus onze financiering!

Zoals aangehaald, betekent het einde van het project uiteraard niet het einde van activiteiten om ‘Waterbewust Bouwen’ in Vlaanderen verder te stimuleren! Zeker tot binnenkort!

 

Het Waterbewust Bouwen partnerschap

Met de steun van