Op 7 juli 2023 werd het subsidiebesluit voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen gewijzigd. Deze wijziging betreft een administratieve vereenvoudiging van de procedure voor de rioolbeheerder en de bepaling van een duidelijke tijdslijn vast te stellen zodat gesubsidieerde projecten sneller uitgevoerd kunnen worden.

Wij zetten graag de wijzigingen van dit subsidiebesluit op een rijtje:

  • Bepaling van een duidelijke tijdslijn voor de subsidiedossiers met mogelijkheid tot uitstel in uitzonderlijke omstandigheden, gekoppeld aan een vermindering van 5% per begonnen jaar dat de voorziene tijdslijn overschreden wordt. Concreet betekent dit dat het gunningsdossier binnen 5 jaar na opdragen op het programma dient ingediend te zijn. Voor het doorlopen van de andere stappen van de procedure krijgt de rioolbeheerder alle vrijheid waardoor de aanvraag van afwijkingen op de huidige richtinggevende standaardtermijnen komt te vervallen. Absolute voorwaarde blijft wel dat de publicatie niet voor de goedkeuring van het voorontwerp gebeurt. Indien deze termijn van 5 jaar wordt overschreden vermindert het subsidiebedrag met 5% per begonnen jaar na het verstrijken van de termijn. Op deze termijn van 5 jaar wordt een uitzondering voorzien in geval van een beroepsprocedure in het kader van de verkrijgen van een omgevingsvergunning of een gerechtelijke procedure in het kader van een grondverwerving.
  • Doorvoering van enkele administratieve vereenvoudigingen en verduidelijkingen.

Meer weten? Dit gewijzigde subsidiebesluit kan u hier terugvinden.

 

Wijziging subsidiebesluit
Wijziging subsidiebesluit - nota aan VR
Wijziging subsidiebesluit - advies RVS