Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR). Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. In een Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer (MB keuring) worden inhoudelijk nadere regels vastgelegd.

De privéwaterafvoer moet in de volgende gevallen gekeurd worden:

 • Bij nieuwbouw/herbouw
 • Bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting
 • Bij de plaatsing van een IBA
 • Nadat een inbreuk is vastgesteld
 • Bij de aanleg van een gescheiden riolering op openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een conforme keuring voor nieuwbouw/herbouw werd afgeleverd die maximaal vijf jaar oud is
 • Indien de keuring niet-conform was, na het nemen van herstelmaatregelen binnen de vooropgestelde hersteltermijn

Een keuring is steeds een momentopname. De keuring kan betrekking hebben op het volledig adres/perceel of een deel van het adres/perceel, bv. een nieuw gebouw of hetgeen aangesloten is op een nieuwe huisaansluitput. Waarop de keuring betrekking heeft, staat gespecifieerd op het keuringsattest.

Wanneer vraag ik de keuring aan?

Je kan een keuring aanvragen wanneer het pand keuringsklaar is. Dat betekent in de praktijk dat:

 • het rioleringsstelsel volledig is aangelegd vanaf het afvoerpunt tot de rooilijn/lozingspunt. Alle buizen en vereiste voorzieningen dienen geplaatst te zijn, inclusief standpijpen. De toestellen zelf dienen nog niet geplaatst te zijn (bv. WC, uitgietbak, bad,…). Als het stelsel niet klaar is kan er nog niet gekeurd worden.

Belangrijk:

 • de klant zal instaan voor het openen van de deksels (bv. van huisaansluitputten, regenwaterput, toezichtsputten,…) of ziet er alleszins op toe dat deze gemakkelijk door de keurder geopend kunnen worden met normaal gereedschap. Indien de deksels door de keurder geopend worden kan de keurder niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan deksels. Indien de deksels niet gemakkelijk te openen zijn met normaal gereedschap dient de klant ervoor te zorgen dat de deksels open zijn op moment van keuring;
 • De toezichtsputten en/of de leidingen zijn vrij van obstakels, zand, slib, steen, enz. Open beide aansluitputjes op de perceelsgrens en kijk of er geen verstopping is. Indien dit het geval is kan de keuring niet plaatsvinden. U laat in dat geval het probleem oplossen alvorens de keuring te laten uitvoeren. Indien de huisaansluitputjes nog niet geplaatst zijn, dan dienen de afvoerleidingen toegankelijk te zijn ter hoogte van de rooilijn.

Verzamel de benodigde documenten. Indien van toepassing dienen volgende documenten voorgelegd te worden voor aanvang van de keuring. Indien één van volgende documenten niet voorhanden is bij aanvang van de keuring, kan dat aanleiding geven tot het niet starten van de keuring of een herkeuring:

 • as-builtplan, bouwplan of rioleringsplan
 • omgevingsvergunning
 • kopie van facturen van rioleringsonderdelen (bv. regenwaterput, septische put, infiltratievoorziening,…)
 • aanstiplijst GSV hemelwater
 • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem
 • briefwisseling van de rioolbeheerder

U kan een keurder zoeken via www.vlario.be. Als u uw postcode ingeeft, ziet u wie er bij u in de buurt actief is. Lees hier de voorwaarden voor keuring.

Verantwoordelijkheden

De eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling, het onderhoud en de goede werking van zijn privéwaterafvoer. De gebruiker (eigenaar/huurder) is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de privéwaterafvoer.

De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteitsborging van de keuring privé-riolering op zijn grondgebied. Hij bepaalt de regels hieromtrent (wie mag deze keuring uitvoeren, wat dient geïnventariseerd te worden, aan welke eisen moet een keurder voldoen). Klik hier om te weten wie uw rioolbeheerder is.