Richtlijnen ondergrondse infiltratievoorzieningen (ROI)

De goede werking van infiltratievoorzieningen, is heel cruciaal om aan de vooropgestelde doelstellingen van “integraal waterbeheer” en “voorkoming van wateroverlast” te kunnen voldoen: buffering, infiltratie en vertraagde waterafvoer. Wanneer de infiltratiewerking slecht werkt, heeft dit meestal ook een negatieve invloed op de bufferingscapaciteit (er blijft water in infiltratievoorziening staan) en de werking (frequentie) van noodoverstorten naar gracht of riolering (te frequent overstorten van water). De investeringen voor infiltratie en het vertraagd afvoeren van hemelwater dragen dan niet volledig bij aan de hoger gestelde doelstellingen.

Om de goede werking van infiltratievoorzieningen in de tijd te waarborgen wil deze handleiding – verder genaamd Richtlijnen Ondergrondse Infiltratievoorzieningen – richtlijnen en aanbevelingen voor de opdrachtgever, bouwheer, beheerder en ontwerper aanreiken waaraan een goed ondergronds infiltratiesysteem met inbegrip van de voorbehandelingssystemen moet voldoen inzake werking, ontwerpvoorwaarden (buffering , infiltratie en afvoerbeperking), materiaaleigenschappen, uitvoering, onderhoud en goed beheer.

De Richtlijnen Ondergrondse Infiltratievoorzieningen – verder afgekort tot ROI – is van toepassing voor zowel een aanleg op private percelen als een aanleg op het publiek domein of in de publieke ruimte.

In deze ROI zijn de teksten of tekstdelen voorafgegaan door een “(*)” niet van toepassing bij projecten waarvan de afwaterende oppervlakte kleiner is dan 2.500m². Deze oppervlakte werd gekozen op basis van de Gewestelijk Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater 2013 die buffering met vertraagde lozing oplegt vanaf 2.500 m2 afwaterende oppervlakte. Er volgt binnenkort een update op basis van de nieuwe GSVH.

Dit is een levend document. Kijk steeds hier voor de laatste versie.

Richtlijnen voor ondergrondse infiltratie (ROI)

Dit document werd opgemaakt door ad hoc werkgroep Materialen en kwaliteit. 

Zie ook richtlijnen voor bovengrondse infiltratievoorzieningen.