Dit zijn enkele van de beslissingen die vrijdag 23 februari 2024 door de Vlaamse regering zijn genomen.

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed over de invulling van de gemeentelijke saneringsverplichting voor rioolbeheerders. Het besluit legt openbare dienstverplichtingen vast voor de rioolbeheerders voor de invulling van de saneringsverplichting op het gemeentelijk niveau. Deze zijn nodig voor de verdere uitbouw en optimalisatie van het gemeentelijke rioleringsnet en het goede beheer ervan. De opmaak van een meerjarenplan gekoppeld aan de cyclus voor de opmaak van de gemeentelijke begroting staat centraal en moet enerzijds de rioolbeheerder voldoende flexibiliteit geven en anderzijds de Vlaamse overheid via een efficiënte resultaatgerichte aansturing meer garantie geven voor een verhoogde dynamiek op het terrein. Wat betreft beheer worden taken toegewezen op vlak van asset management en het structureel aanpakken van de problematiek van overstorten.

Verder hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat een aantal omgevingsgerelateerde regelgevingen wijzigt en dit ook na advies van de Raad van State. Het gaat om regelgeving rond de beroepsprocedure tegen het verkrijgen of het weigeren van werken aan publieke grachten; voorwaarden voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen op of voor het verkavelen van gronden en de aanwezigheid van een aansluiting op openbare of de aanwezigheid van private zuiveringscapaciteit voor huishoudelijk afvalwater; het lokaal beleid rond hemelwater en droogte en het handhavingskader op de productie, controle en levering van water bestemd voor menselijke aanwending. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 

Zie ook eerder artikel – https://www.vlario.be/nieuwe-regels-13okt2023